ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 31/CT-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 1980

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÁP CHẾ Ở THÀNH PHỐ

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng,Chính phủ và Thành ủy, cùng với nhiều mặt công tác khác, công tác pháp chế củathành phố đã có những tiến bộ rõ rệt, góp phần nhất định vào thắng lợi của sựnghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội của thành phố.

Ngoài việc phổ biến, hướng dẫn vàtổ chức thực hiện các văn bản pháp quy của Trung ương, căn cứ vào đặc điểm, tìnhhình và yêu cầu công tác của thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố theo chứcnăng và quyền hạn của mình, đã kịp thời ban hành nhiều văn bản pháp quy chỉ đạovà quản lý trên tất cả các lĩnh vực hoạt động; tổ chức việc phổ biến và kiểmtra việc thực hiện pháp luật; đưa dần công tác quản lý Nhà nước, quản lý sảnxuất, quản lý xã hội bằng pháp luật và theo đúng pháp luật.

Hệ thống tổ chức công tác pháp chếở các cấp, các ngành đã hình thành và qua công tác thực tế đã bước đầu có mộtsố kinh nghiệm.

Tuy nhiên, do mặt công tác này cònmới mẻ, cán bộ ta chưa có kinh nghiệm và nhất là nhận thức của ta chưa đầy đủnên công tác pháp chế của thành phố nói chung còn nhiều mặt yếu và tồn tại màhội nghị pháp chế thành phố lần thứ nhất trong hai ngày 20-21/6/1980 vừa qua đãkhẳng định là:

– Công tác quản lý bằng pháp luậtvà trách nhiệm tuân thủ pháp luật chưa được đề cao; việc tuyên truyền pháp luậtchưa đầy đủ, chưa sâu trong quần chúng nên có tình trạng chỉ đạo và quản lýlỏng lẻo. Nhiều vụ vi phạm pháp luật chưa được xử lý nghiêm minh. Một số quy địnhcủa Nhà nước chưa được phổ biến đến nơi đến chốn để động viên quần chúng thihành và để quần chúng kiểm tra việc thi hành.

– Việc nghiên cứu xây dựng pháp quykhông đồng bộ, kịp thời, chặt chẽ và tập trung. Nhiều quy định quá cũ không cònphù hợp. Có những quy định chồng chéo mâu thuẫn nhau giữa dưới và trên, giữangành này và ngành khác, giữa quyết định này và quyết định khác.

– Tổ chức và hoạt động của cơ quanpháp chế chưa đủ mạnh để làm tròn chức năng cơ quan tham mưu giúp cấp ủy và Ủyban xây dựng, quản lý và hướng dẫn việc thi hành pháp luật. Công tác bồi dưỡngvà đào tạo cán bộ pháp chế chưa được coi trọng và chưa có kế hoạch.

Để tăng cường pháp chế xã hội chủnghĩa theo các nghị quyết Trung ương lần thứ 6, nghị quyết Thành ủy lần thứ 9-10,nghị quyết hội nghị pháp chế toàn quốc đầu năm 1980, đưa công tác pháp chế đivào nề nếp, góp phần tích cực và toàn diện vào sự nghiệp cải tạo và xây dựngchủ nghĩa xã hội của thành phố, Ủy ban Nhân dân thàh phố chủ trương tiến hànhnhững mặt công tác cụ thể sau dây:

1) Phát huy hiệu lực của pháp luậtvà xã hội chủ nghĩa trong quản lý của Nhà nước và Nhà nước xã hội chủ nghĩathực hiện quản lý bằng pháp luật.

Luật pháp xã hội chủ nghĩa thể chếhóa đường lối của Đảng, là luật xây dựng và tổ chức xã hội mới. Luật pháp xãhội chủ nghĩa bảo đảm việc tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhândân lao động, đảm bảo cho việc xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Do đó,dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước xã hội chủ nghĩa của ta vừa là cơ quan côngbố pháp luật, vừa là cơ quan tổ chức thi hành pháp luật, quản lý xã hội bằngpháp luật. Mọi người (bất kể là cán bộ hay nhân dân), mọi ngành, mọi cấp đều cónghĩa vụ tuân thủ pháp luật.

Để tiến hành công tác quản lý đượcthống nhất, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có công văn yêu cầu Thủ trưởng cácngành hệ thống lại những văn bản pháp quy thuộc phạm vi hoạt động và liên quanđến hoạt động nghiệp vụ của ngành mình để công bố và thi hành thống nhất. Khôngngành, cấp nào ở thành phố được quy định trái với quy định của Chánh phủ và Ủyban nhân dân thành phố. Trong những trường hợp có những quy định đã có không cònphù hợp hoặc chưa đầy đủ do tình hình mới đặt ra, cơ quan chủ quản phải kịpthời phát hiện, đề xuất để Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức việc nghiên cứuđiều chỉnh bổ sung hoặc đề nghị Trung ương điều chỉnh bổ sung. Trong khi chờđợi các cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh, các ngành, các cấp vẫn phải tôntrọng thi hành quy định đã có, không được tùy tiện sửa đổi hoặc không thi hành.

Ban Pháp chế thành phố là cơ quanchức năng tổng hợp giúp Ủy ban Nhân dân thành phố. Quản lý thống nhất việc xâydựng và ban hành các văn bản pháp quy của thành phố, hướng dẫn, giúp đỡ các ngành,các cấp làm tốt công tác này.

2) Tăng cường công tác tuyên truyềnphổ biến pháp luật trong cán bộ công nhân viên và nhân dân thường xuyên, kịpthời và có kế hoạch.

Công tác tuyên truyền phổ biến phápluật là trách nhiệm chung của các cơ quan chính quyền, cũng như các cơ quanđoàn thể và Mặt trận. Ban Pháp chế thành phố cần kết hợp chặt chẽ với Ban Tuyênhuấn Thành ủy có kế hoạch chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí và các đoànthể nhân dân kịp thời phổ biến các văn bản pháp quy bằng nhiều hình thức.

Ban pháp chế thành phố cùng với SởGiáo dục và các ngành nghiên cứu đưa vấn đề giáo dục pháp luật và pháp chế vàochương trình chính khóa hoặc ngoại khóa của các trường phổ thông, trường đạihọc và trường nghiệp vụ với mức độ thích hợp cho từng đối tượng.

Trong nội bộ cán bộ nhân viên, Thủtrưởng các ngành có trách nhiệm tổ chức phổ biến các vấn đề về pháp luật và tổchức việc nghiên cứu sâu, kỹ những văn bản pháp quy thuộc hoạt động nghiệp vụcủa ngành mình.

3) Thường xuyên kiểm tra, giám sátviệc thi hành pháp luật và nghiêm trị những vụ vi phạm pháp luật.

Thủ trưởng các ngành, các cấp trựctiếp thanh tra thường xuyên và đột xuất các khâu công tác trong đơn vị mình,đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện chính sách, chế độ tiêu chuẩn và thủ tụcđã được quy định.

Phát huy vai trò của Hội đồng Nhândân các cấp cùng Mặt trận và các đoàn thể trong việc phát động phong trào quầnchúng đấu tranh chống tiêu cực, giám sát việc thi hành pháp luật và phát hiệnkịp thời những sai phạm của các cơ quan Nhà nước và của các tổ chức kinh tế.

Ủy ban Thanh tra thành phố cần hướngdẫn các Ban thanh tra nhân dân, các đội kiểm tra của công nhân thực hiện chứcnăng giám sát việc thi hành chính sách, chế độ. Ban Pháp chế thành phố có kếhoạch cùng với Viện kiểm sát nhân dân, Ủy ban Thanh tra và các cơ quan chức năngkhác thường xuyên nắm tình hình để đẩy mạnh hoạt động, kiểm tra giám sát thi hànhpháp luật đối với các ngành, các cấp trong thành phố thường xuyên và đột xuất.Hết sức chú ý đến công tác giáo dục hướng dẫn quần chúng và cán bộ thi hànhpháp luật, đồng thời tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời nhữngtrường hợp vi phạm pháp luật.

Thủ trưởng các ngành, các cấp cótrách nhiệm trực tiếp xét giải quyết các đơn từ khiếu tố của nhân dân theo luậtđịnh và thông qua công tác xét giải quyết đơn từ khiếu tố mà kiểm tra nội bộ, kiểmtra và xử lý các trường hợp vi phạm. Trước mắt, các ngành, địa phương cần cóbiện pháp tập trung giải quyết dứt điểm những vụ còn tồn đọng.

4) Kiện toàn tổ chức pháp chế vàtăng cường hoạt động của ngành pháp chế theo chức năng nhiệm vụ được quy định.

Ban Pháp chế thành phố cùng với BanTổ chức chánh quyền thành phố có trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các quận,huyện, các sở, ban, ngành củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế theo quy định.Cán bộ công tác pháp chế phải được tuyển chọn, phải là những cán bộ có nhiệttình, trung thực, vừa có trình độ chính trị, vừa có điều kiện để am hiểu phápluật. Cán bộ pháp chế là cán bộ nghiệp vụ, cần có quá trình tích lũy về tìnhhình và pháp luật, nên việc điều động cán bộ pháp chế của các ngành, các cấpphải qua Ban Pháp chế thành phố.

Ban Pháp chế thành phố cần có kếhoạch thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế.

Ban Pháp chế cùng với Ban Tổ chứcchánh quyền và các ngành công tác pháp lý khác nghiên cứu trình thường trực Ủyban Nhân dân thành phố và Ủy ban Pháp chế của Chính phủ về việc mở trường trungcấp pháp lý ở thành phố. Trước mắt, có kế hoạch tổ chức lớp pháp chế ngắn ngàyđể bồi dưỡng cho số cán bộ pháp chế của các ngành, các cấp vừa được bổ sung.

Trên đây là những công việc cần phảilàm để tăng cường công tác pháp chế ở thành phố, đáp ứng yêu cầu của công tácquản lý của Nhà nước, Thủ trưởng các ngành, các cấp có trách nhiệm thực hiện vàcoi đó là một phần công tác tổng hợp của ngành, cấp mình.

Ban Pháp chế thành phố có trách nhiệmtruyền đạt, tổ chức việc thực hiện và thường xuyên tổng hợp, báo cáo cho Ủy banNhân dân thành phố về kết quả thực hiện chỉ thị này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Chánh