ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/CT-UBND

Nghệ An, ngày 27 tháng 12 năm 2011

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC KIỂM TRA, TRUY QUÉT,THU GIỮ LÂM SẢN TRÁI PHÉP

Trong thời gian qua, Nhà nước đã có nhiều văn bản chỉđạo tăng cường các biện pháp để bảo vệ và phát triển rừng. Việc tổ chức thựchiện quyết liệt của chính quyền địa phương các cấp, sự cố gắng của lực lượngKiểm lâm trong thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng (QLBVR), kiểm tra, kiểmsoát lâm sản nên công tác QLBVR có nhiều tiến bộ, diện tích và độ che phủ rừngtăng liên tục qua các năm.

Tuy nhiên, tại một số ít địa phương còn có tình trạngvi phạm các quy định của nhà nước trong lĩnh vực QLBVR và quản lý lâm sản.

Để ngăn ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm, đảmbảo kỷ cương pháp luật trong lĩnh vực QLBVR, tăng cường hiệu quả công tác quảnlý nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị Chủ tịch UBND các huyện,thành, thị; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh triển khai ngay một số côngviệc sau:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị thành lập cácđoàn kiểm tra liên ngành gồm: Kiểm lâm, Công an, Quân sự huyện, Biên phòng, chủrừng và các phòng, Ban liên quan nhằm thực hiện tốt các nội dung sau:

- Truy quét các tụ điểm phá rừng, khai thác rừng tráiphép, điều tra, triệt phá những "đầu nậu" chủ đường dây khai thácrừng, phá rừng, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật;

- Tổ chức kiểm tra các cơ sở chế biến, tiêu thụ, tàngtrữ gỗ, lâm sản trên cơ sở đó xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luậtnhững cơ sở, cá nhân chế biến, tiêu thụ, tàng trữ gỗ, lâm sản không có nguồngốc hợp pháp. Kiên quyết đình chỉ hoạt động cơ sở chế biến gỗ vi phạm các quyđịnh của nhà nước. Thu hồi, không cấp mới giấy phép kinh doanh đối với cơ sởchế biến gỗ không đảm bảo nguồn nguyên liệu hợp pháp hoặc không phù hợp với quyhoạch các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn.

- Chỉ đạo chính quyền cấp xã phối hợp với các ban,ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, kiểm tra, truyquét, thu giữ lâm sản trái phép đang tàng trữ trong cộng đồng dân cư.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chỉ đạo các Ban quản lý rừng đặc dụng, Khu bảo tồnthiên nhiên, các chủ rừng tham mưu cho chính quyền các cấp tập trung xử lý cáctụ điểm, đầu nậu phá rừng, khai thác rừng, mua, bán tàng trữ lâm sản trái phápluật.

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường các biện pháp kiểmtra, kiểm soát lâm sản, xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm vềluật bảo vệ rừng, giám sát việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đíchkhác,

3. Công an tỉnh

- Chỉ đạo Công an các huyện phối hợp với Chính quyềnđịa phương, lực lượng Kiểm lâm và các cơ quan chức năng tiến hành điều tra,ngăn chặn các vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lýlâm sản có hiệu quả nhất.

- Chủ động trấn áp, xử lý các đối tượng có hành vichống người thi hành công vụ.

4. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biênphòng tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị, các đồn biên phòng, dân quân tựvệ phối hợp với lực lượng Kiểm lâm và các ngành liên quan để bảo vệ rừng nơicác đơn vị, đồn biên phòng đóng quân, ngăn chặn các đối tượng vào phá rừng,khai thác, săn bắt động vật rừng trái pháp luật.

5. Giao Chủ tịch UBND các huyện báo cáo tháng (vào ngày25), quý (vào ngày 25 của tháng cuối quý), năm (vào ngày 25/12) kết quả thựchiện Chỉ thị này về UBND tỉnh (qua Chi cục Kiểm lâm để tổng hợp báo cáo UBNDtỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện,thành, thị, Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng,nhiệm vụ của đơn vị mình để phối hợp, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quảChỉ thị này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Viết Hồng