THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 31-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 1980

CHỈ THỊ

VỀVIỆC CỬ CÁN BỘ, CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC ĐI CÔNG TÁC Ở TRONG NƯỚC

Để đảm bảo yêu cầu công tác và tạođiều kiện cho cán bộ, công nhân, viên chức đi công tác xuống sát cơ sở, làm trònnhiệm vụ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngành, các cấp, nhất là các đơn vị cơsở (cơ quan, xí nghiệp…) thực hiện ngay một số biện pháp như sau.

Thủ trưởng các ngành, các cấp vàcác đơn vị cơ sở khi cử cán bộ, công nhân, viên chức đi công tác phải giao nhiệmvụ rõ ràng, xét duyệt chặt chẽ kế hoạch và thời gian công tác (chú ý giải quyếtphương tiện đi lại và tạm ứng một số tiền cần thiết để chi tiêu trong thời giancông tác); khi cán bộ, công nhân, viên chức đi công tác trở về, phải nghe báocáo và đánh giá kết quả công việc.

Bộ Tài chính cần sửa đổi chế độ côngtác phí để thi hành kể từ ngày 1 tháng 2 năm 1980 theo nguyên tắc thống nhất ápdụng một mức phụ cấp đối với tất cả các cán bộ, công nhân, viên chức đi côngtác:

- Phụ cấp đi đường thì căn cứ vàoloại phương tiện sử dụng, độ dài đoạn đường để định mức phụ cấp;

- Phụ cấp lưu trú thì phân biệt đicông tác từ tỉnh này qua tỉnh khác cao hơn đi công tác trong phạm vi tỉnh.

Riêng đối với cán bộ, công nhân,viên chức ở quận, huyện, kể cả huyện miền núi (trừ số người làm công tác tỉnh nhưcông tác văn phòng), nhiệm vụ công tác là phải thường xuyên xuống xã, phường,cho nên cần định khoản phụ cấp lưu động khoán tháng (bao gồm cả phụ cấp điđường).

Đối với những cán bộ, nhân viên đượcgiao nhiệm vụ thường trú tương đối cố định tại một địa phương xa cơ quan mìnhthì không được lĩnh phụ cấp lưu trú, chỉ những ngày làm việc rời khỏi cơ quanthường trú thì mới được tính công tác phí.

Đi liền với việc sửa đổi chế độ côngtác phí, cần quản lý việc chi tiêu bằng định mức kinh phí, Bộ Tài chính cầnhướng dẫn xây dựng và xét duyệt định mức kinh phí phù hợp với đặc điểm của từngloại đơn vị cơ sở, để vừa bảo đảm yêu cầu cử cán bộ đi công tác, vừa tiết kiệmchi tiêu; mặt khác các đơn vị cơ sở phải thông qua việc quản lý định mức chitiêu để quản lý việc cử cán bộ đi công tác và không được chi vượt định mức kinhphí đã được xét duyệt.

Bộ Giao thông vận tải cần chỉ đạongành vận chuyển hành khách ưu tiên bán vé cho những người đi công tác.

Bộ Nội thương cần chỉ đạo và giúpđỡ các địa phương mở rộng các khách sạn nội địa, các cửa hàng ăn uống công cộng,xây dựng và quản lý các nhà khách để phục vụ việc ăn, ở của cán bộ, công nhân,viên chức đi công tác được thuận tiện, dễ dàng. Các cơ sở phục vụ này cần thutem phiếu lương thực và bảo đảm mức ăn phù hợp với thu nhập của mỗi loại cánbộ.

Bộ Lương thực và thực phẩm chỉ thịngay cho tất cả các cửa hàng lương thực trong cả nước phải thu tem phiếu lươngthực của các cửa hàng ăn uống công cộng, khách sạn nội địa và nhà khách đã thucủa khách hàng.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốcần lãnh đạo phối hợp các ngành có liên quan ở địa phương thi hành những biệnpháp trên đây.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị