ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/1999/CT-UB

Đàlạt, ngày 17 tháng 8 năm 1999

CHỈ THỊ

V/V TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ THU NHẬP CAO

Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (gọi tắt là thuế thu nhập) đã triển khai thực hiện được 8 năm kể từ tháng 4/1991. Tình hình thu nộp thuế thu nhập đã dần đi vào nề nếp, mức đóng góp vào ngân sách Nhà nước ngày càng tăng, chứng tỏ mức thu nhập bình quân trong xã hội đã được nâng lên.

Tuy nhiên trong thời gian qua, các cấp, các ngành chưa thực sự quan tâm hướng dẫn các cá nhân có thu nhập cao thực hiện việc kê khai nộp thuế. Có một số khoản thu nhập của cá nhân đến mức chịu thuế nhưng không được thu một cách triệt để, đầy đủ, dẫn đến thiếu sự công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Để tăng cường công tác quản lý thu thuế thu nhập tại địa phương. UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu:

1/ Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tổ chức phổ biến cho mọi người nắm vững pháp lệnh thuế thu nhập, đồng thời phối hợp với cơ quan thuế để triển khai thực hiện việc thu thuế thu nhập cá nhân thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị mình.

2/ Các cá nhân có thu nhập do một hoặc nhiều nơi chi trả đến mức chịu thuế thu nhậpcó trách nhiệm tự giác kê khai nộp thuế với cơ quan chi trả thu nhập hoặc cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo qui định.

3/ Các cơ quan, đoàn thể, trường học, bệnh viện, các tổ chức kinh tế... khi chi trả cho các đối tượng thu nhập thuộc diện chịu thuế có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế thu nhập tại nguồn để kê khai với cơ quan thuế và trực tiếp nộp vào ngân sách Nhà nước trước khi chi trả thu nhập cho cá nhân đó.

4/ Các ngành chức năng có biện pháp phối hợp với cơ quan thuế để cấp giấy phép và kiểm tra việc hành nghề của các trung tâm luyện thi, các trung tâm dịch vụ tư vấn và yêu cầu các tổ chức này kê khai nộp thuế theo luật định.

Các Viện nghiên cứu, các trường rà soát lại danh sách cá nhân thuộc diện chịu thuế thu nhập thường xuyên và cá nhân có thu nhập khi tham gia nghiên cứu khoa học hội thảo, giảng dạy... để hướng dẫn thực hiện kê khai nộp thuế thu nhập theo đúng luật định.

5/ Cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc và tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân kê khai tính thuế và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế thu nhập.

6/ Các cá nhân không làm đúng thủ tục kê khai nộp thuế hoặc có hành vi khai man trốn thuế thì tùy theo mức độ nặng nhẹ bị xử lý truy thu và phạt; nếu vi phạm với mức độ nghiêm trọng thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo qui định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập không khai báo, đăng ký kê khai các cá nhân thuộc diện chịu thuế thu nhập, không khấu trừ tiền thuế thu nhập trước khi chi trả thu nhập gây thất thu thuế thì phải chịu trách nhiệm bồi thường cho ngân sách Nhà nước số thuế bị thất thoát và bị xử phạt theo điều 21, 22 của pháp lệnh thuế thu nhập. Số tiền nộp phạt của tổ chức, cá nhân không được tính vào chi phí của đơn vị.

7/ Cơ quan thông tin đại chúng, các đoàn thể trong tỉnh phối hợp cùng ngành thuế để tuyên truyền và vận động tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập vào ngân sách Nhà nước.

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này. Quá trình thực hiện có gì vướng mắc, báo cáo kịp thời về UBND tỉnh để chỉ đạo./-

TM. UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Thành Trung