ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2006/CT-UBND

Đồng Hới, ngày 13 tháng 10 năm 2006

CHỈ THỊ

VỀVIỆC THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG "NÓI KHÔNG VỚI TIÊU CỰC TRONG THI CỬ VÀ BỆNHTHÀNH TÍCH TRONG GIÁO DỤC" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

Sự nghiệp giáo dục đào tạo QuảngBình qua 20 năm đổi mới đã đạt được những thành tựu quan trọng trong việc nângcao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫncòn nhiều khuyết điểm, yếu kém, trong đó, tiêu cực trong thi cử và bệnh thànhtích trong giáo dục là 2 vấn đề bức xúc nhất hiện nay của ngành Giáo dục và Đàotạo cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng.

Xuất phát từ thực tế đó, thựchiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phátđộng cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tíchtrong giáo dục", coi đây là khâu đột phá để lập lại trật tự, kỷ cươngtrong dạy và học, làm tiền đề triển khai những giải pháp khác nhằm khắc phụcnhững yếu kém trong ngành, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Cuộc vậnđộng này bước đầu được sự đồng tình và hưởng ứng tích cực của toàn xã hội.

Để cuộc vận động "Nói khôngvới tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" đạt hiệu quảcao, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện tốtmột số nhiệm vụ sau đây:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

1.1. Xây dựng và triển khai kếhoạch thực hiện vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnhthành tích trong giáo dục"; khơi dậy và phát huy niềm tự hào, tự trọngnghề nghiệp của mỗi nhà giáo; nâng cao đạo đức, trách nhiệm của mỗi cán bộ quảnlý và giáo viên; giáo dục tính trung thực cho học sinh, sinh viên; tăng cườngtrách nhiệm của các cơ quan quản lý giáo dục và nhà trường trong việc kiênquyết ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích tronggiáo dục.

Cuộc vận động phải được tổ chứcchỉ đạo triển khai quyết liệt và đồng bộ từ Sở Giáo dục và Đào tạo đến các cơsở giáo dục trong toàn tỉnh; từ các thầy cô giáo đến các em học sinh, sinhviên; tập trung chủ yếu vào 2 khâu: Kiểm tra, đánh giá, thi cử và công tác thiđua trong ngành Giáo dục. Kiểm tra rà soát các chỉ tiêu thi đua, loại bỏ cácchỉ tiêu thiếu cơ sở khoa học, duy ý chí, làm tiền đề phát sinh bệnh thànhtích; xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá thi đua khoa học, khách quan, phù hợpvới điều kiện của cơ sở. Gắn việc thực hiện cuộc vận động với đổi mới giáo dụcmầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục trung học, cao đẳng và giáo dục nghềnghiệp; đổi mới công tác kiểm tra, thi, tuyển sinh; xây dựng quy trình đánhgiá, kiểm định chất lượng giáo dục, thực hiện phổ cập giáo dục, bảo đảm dạythực chất, học thực chất để đạt được chất lượng giáo dục thực chất.

1.2. Phối hợp với Công an tỉnh,Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Công đoànGiáo dục tỉnh, các tổ chức thành viên khác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Namtỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng, xây dựng và thực hiện Chương trìnhliên ngành để việc chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáodục trở thành hành động chung của toàn xã hội.

2. Các sở, ban, ngành có cáctrường chuyên nghiệp, dạy nghề, cơ sở giáo dục trực thuộc, trường Cao đẳng sưphạm cần chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo phổ biến, tổ chức triểnkhai thực hiện cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnhthành tích trong giáo dục"; thông báo cho Sở Giáo dục và Đào tạo kết quả thựchiện để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các PhòngGiáo dục, các cơ sở giáo dục đóng trên địa bàn và vận động nhân dân tích cựctham gia thực hiện nghiêm túc cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trongthi cử và bệnh thành tích trong giáo dục"; không áp đặt các chỉ tiêu vềkết quả thi, lên lớp, tốt nghiệp một cách hình thức, duy ý chí, không phù hợpvới thực tiễn; chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Quy chế thi. Cần coiđây là một nhiệm vụ chỉ đạo trọng tâm của năm học 2006 - 2007 và có kế hoạch tổchức thực hiện cuộc vận động tại địa phương mình.

4. Gia đình và các bậc phụhuynh, Ban đại diện cha mẹ học sinh cần chú trọng giáo dục con em mình thái độ,động cơ học tập đúng đắn, trung thực, không tiếp tay cho các hiện tượng tiêucực, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà trường và chính quyền địa phương pháthiện và kiên quyết chống các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục.

5. Các sở, ban, ngành liên quanphải chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục,dạy nghề trực thuộc xây dựng và triển khai thực hiện cuộc vận động, nâng caochất lượng dạy và học; chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu bổ sung, hoànthiện các cơ chế quản lý, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, xử phạt, đáp ứng yêucầu phát triển, đổi mới giáo dục.

6. Sở Văn hóa - Thông tin phốihợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền rộngrãi nhằm nâng cao nhận thức tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong việc chốnggian lận trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, huy động toàn xã hộixây dựng phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà.

Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh -Truyền hình Quảng Bình phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo mở chuyên mục tuyêntruyền, định kỳ đăng bài, phát sóng về các hoạt động chống tiêu cực và khắcphục bệnh thành tích trong giáo dục, trước mắt là tuyên truyền về cuộc vận động"Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục".

7. Sở Tài chính, Sở Nội vụ, BanThi đua - Khen thưởng tỉnh và các sở, ban, ngành theo thẩm quyền phối hợp vớiSở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch bảo đảmcác điều kiện thực hiện cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cửvà bệnh thành tích trong giáo dục" giai đoạn 2006 - 2010.

8. Nhận được Chỉ thị này, yêucầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các tổ chức, cá nhâncó liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc. Định kỳ hàng quý, từnghọc kỳ và từng năm học, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổng hợptình hình và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này của các sở, ban,ngành và các địa phương lên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Giáo Dục & Đào tạo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT HĐND tỉnh;
- UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Báo Quảng Bình, Đài PT-TH Quảng Bình;
- UBND các huyện, thành phố;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VT, NCVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Công Thuật