ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 32/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 1978

CHỈ THỊ

VỀNHỮNG BIỆN PHÁP CẦN THỰC HIỆN ĐỂ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÁY MÓC, THIẾT BỊVÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN DÙNG TRONG SẢN XUẤT

Máy móc, thiết bị và các phươngtiện dùng trong sản xuất là những công cụ để sản xuất ra của cải vật chất, làtài sản của nhân dân. Việc giữ gìn, bảo quản, quản lý máy móc, thiết bị và cácphương tiện dùng trong sản xuất nhằm mục đích bảo đảm cho máy móc, thiết bịluôn luôn làm việc ở trạng thái tốt, ổn định, an toàn, để làm cơ sở cho việchoàn thành kế hoạch sản xuất, là một nội dung quan trọng của công tác quản lýkỹ thuật, quản lý sản xuất của các ngành, các cấp, nhứt là các cơ sở sản xuấttrực tiếp.

Hiện nay, công tác quản lý máymóc, thiết bị và các phương tiện dùng trong sản xuất ở các cơ sở sản xuất đangtừng bước được tăng cường và tổ chức lại có nền nếp hơn; tuy nhiên, ở nhiều nơicòn rất tùy tiện và lỏng lẻo. Nhiều nơi không nắm vững số lượng và chất lượngcủa máy móc, thiết bị của mình; thậm chí có nơi không nắm được công dụng, tínhnăng kỹ thuật các máy móc, thiết bị do mình trực tiếp quản lý. Do chế độ tráchnhiệm quản lý chưa đầy đủ, việc kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ khôngđược tiến hành thường xuyên, thiếu biện pháp giữ gìn, bảo quản chu đáo nên mộtsố máy móc, thiết bị và phương tiện dùng trong sản xuất đã bị hư hỏng, mất mát.Việc mua bán, đổi chác, thanh lý máy móc, thiết bị và phương tiện dùng trongsản xuất đã bị hư hỏng, mất mát. Ở một số nơi trong thời gian vừa qua có nhiềubiểu hiện tùy tiện, trái với quy định của Nhà nước, đã gây ra nhiều thiệt hạicho tài sản chung.

Để khắc phục tình trạng trênđây, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ thị cho các ngành, các cấp, các cơ sở sảnxuất trong thành phố Hồ Chí Minh phải thực hiện những điều sau đây:

1) Tất cả các ngành, các cấp,các cơ sở sản xuất quốc doanh, công ty hợp doanh, hợp tác xã sản xuất, tổ hợpsản xuất và hộ sản xuất cá thể tiểu, thủ công nghiệp đều phải có trách nhiệmgiữ gìn, bảo quản máy móc, thiết bị và phương tiện dùng trong sản xuất theođúng nghị định số 93/CP ngày 8-4-1977 của Hội đồng Chánh phủ đã ban hành về“Điều lệ xí nghiệp công nghiệp quốc doanh” và chị thị hướng dẫn của các bộchuyên ngành về vấn đề quản lý máy móc, thiết bị.

Giám đốc xí nghiệp, Chủ nhiệmhợp tác xã sản xuất, tổ trưởng tổ hợp sản xuất, chủ hộ sản xuất cá thể tiểu,thủ công nghiệp là người chịu trách nhiệm trước Nhà nước về việc các máy móc,thiết bị và phương tiện dùng trong sản xuất thuộc phạm vi mình phụ trách phảiđược bảo quản theo chế độ định kỳ sửa chữa mà Nhà nước và các bộ đã ban hành.

Mọi hành vi trực tiếp hay giántiếp làm hư hỏng, mất mát máy móc, thiết bị và phương tiện dùng trong sản xuất,tùy mức độ, đều bị xử lý về kinh tế, hành chính theo pháp luật hiện hành.

2) Nghiêm cấm việc tự tiện muabán, đổi chác và di chuyển máy móc, thiết bị và phương tiện dùng trong sản xuấtra khỏi thành phố, nếu chưa được Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép.

3) Mỗi máy móc, thiết bị vàphương tiện dùng trong sản xuất phải được kiểm kê đầy đủ, phải có đủ hồ sơ, lýlịch kèm theo, để theo dõi từ khi tiếp nhận đến khi thanh lý. Hồ sơ phải đượcthường xuyên bổ sung, để người sử dụng và quản lý nắm được đầy đủ tính nắng kỹthuật và chất lượng của máy móc, thiết bị đó.

4) Mỗi máy móc, thiết bị phải cóđủ nội quy vận hành, nội quy an toàn,… kèm theo. Đối với các máy móc, thiết bịcó yêu cầu đặc biệt về an toàn (dễ cháy, dễ nổ, độc hại, phóng xạ…) nhứt thiếtphải trang bị đủ các phương tiện an toàn kèm theo mới được sử dụng. Đối với cácmáy móc, thiết bị quý, hiếm phải xây dựng nội quy sử dụng, bảo quản và biệnpháp bảo vệ đặc biệt.

5) Việc bảo quản, bảo dưỡng,kiểm tra định kỳ, sửa chữa các máy móc, thiết bị phải theo đúng chế độ quyđịnh.

6) Khi tiếp nhận, lắp đặt, bảodưỡng, sửa chữa, thanh lý thiết bị, đều phải lập biên bản đầy đủ theo đúng thủtục quy định.

7) Nghiêm cấm việc tùy tiện tháogỡ các chi tiết của máy móc khi chưa được cơ quan quản lý có thẩm quyền chophép.

8) Người sử dụng máy móc, thiếtbị phải được hướng dẫn, huấn luyện chu đáo về tay nghề, phải qua sát hạch cóchứng nhận đạt yêu cầu mới cho sử dụng thiết bị và chỉ được làm những công việctrong phạm vi được phân công.

9) Đối với những nơi sản xuất,làm việc theo chế độ ca, kíp, nhứt thiết phải thực hành chặt chẽ chế độ tráchnhiệm trong việc giao nhận máy móc, thiết bị bằng văn bản mỗi khi chuyển ca,kíp (có thể dưới hình thức nhật ký giao ca, kíp có ký nhận đầy đủ).

10) Các ngành, các cấp gấp rútxây dựng và kiện toàn tổ chức quản lý máy móc, thiết bị và các phương tiện dùngtrong sản xuất của ngành mình, cấp mình để có đủ sức quản lý và tổ chức thựchiện các quy định về quản lý máy móc, thiết bị và phương tiện dùng trong sảnxuất do Nhà nước ban hành.

Các ban, ngành, sở, quận, huyệncó trách nhiệm phổ biến rộng rãi chỉ thị này đến tận cơ sở sản xuất.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Công