ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 32/CT-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 1980

CHỈ THỊ

MỞĐỢT THẢO LUẬN VÀ ÁP DỤNG RỘNG RÃI 3 LỢI ÍCH TRONG TẤT CẢ CÁC NGÀNH KINH TẾ, KỸTHUẬT, TÀI CHÁNH, VĂN HÓA VÀ XÃ HỘI ĐỂ THÚC ĐẨY CÔNG CUỘC CẢI TẠO, XÂY DỰNGCNXH VÀ KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN LAO ĐỘNG Ở THÀNH PHỐ

Thi hành nghị quyết 6 của BanChấp hành Trung ương Đảng, nghị quyết 26 của Bộ Chính trị và nghị quyết 10 củaThường vụ Thành ủy, các ngành các cấp ở thành phố đã có nhiều cố gắng trongviệc thực hiện các biện pháp kinh tế tài chánh nhằm quán triệt nội dung 3 lợiích để thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên việc thực hiện 3 lợi ích còn lạichưa được phổ biến rộng rãi, các chế độ lương khoán, lương sản phẩm, tiềnthưởng, v.v… đã ban hành chưa được thực hiện đầy đủ, các cơ chế để phát huy 3lợi ích, theo tinh thần các nghị quyết trên, còn nhiều gò bó phải tháo gỡ. Dođó, chúng ta phải lấy những điển hình tiên tiến, những nơi làm tốt để phát độngquần chúng học tập, thảo luận, phát huy sáng kiến, gom góp những ý kiến củaquần chúng để khắc phục những thiếu sót trở ngại trên, làm cho sản xuất kinhdoanh nhất là ở khu vực Nhà nước được bung ra, đời sống công nhân viên chứcđược cải thiện một bước và từng bước hạn chế, khắc phục các mặt tiêu cực.

Qua kinh nghiệm học tập và nhânđiển hình tiên tiến trong ngành cơ khí và dệt quốc doanh của thành phố hồi đầutháng 8 năm 1980 đã chứng minh: với hoàn cảnh có khó khăn như nhau (thiếunguyên, nhiên vật liệu và năng lượng, khó khăn về đời sống, v.v…) nhưng một sốđơn vị sản xuất đã cố gắng khắc phục, làm cho sản xuất bung ra đúng hướng, đờisống của anh chị em công nhân có tốt hơn và các mặt tiêu cực được hạn chế (đoàntàu đánh cá Côn Đảo, xí nghiệp dệt 13, nhà máy Caric, xưởng cơ khí huyện ThủĐức, đội xe chở công nhân thuộc nhà máy dệt Phước Long, hợp tác xã Quyết Tiến ởQuận 5, v.v…)

Những đơn vị điển hình nêu trênđã:

– Bước đầu có sự vận dụng đúngđắn và hợp lý các chế độ, chánh sách quản lý; nâng cao trách nhiệm, chịu khóbám sát và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc làm cản trở sản xuất kinh doanh.

– Biết chủ động khai thác, vậndụng một cách sáng tạo và thỏa đáng các chế độ, chánh sách kinh tế tài chánhhiện hành vào hoàn cảnh cụ thể của mình, nhất là các chế độ tiền lương, tiềnthưởng để bảo đảm đúng đắn và đầy đủ 3 lợi ích (Nhà nước, tập thể và cán bộcông nhân viên chức), nhất là lợi ích của công nhân;

– Biết kết hợp tốt giữa khuyếnkhích lợi ích vật chất với việc không ngừng giáo dục, động viên, giác ngộ chínhtrị.

Do đó, động viên được toàn thểcán bộ công nhân viên chức quan tâm một cách thường xuyên đến hiệu quả kinh tếcủa đơn vị và quan tâm đến kết quả lao động của mình, tự giác quản lý mình vàonếp làm việc có kỹ luật, có kỹ thuật, có sáng tạo và có năng suất cao.

Để phát huy kịp thời và mạnh mẽviệc vận dụng rộng rãi 3 lợi ích trong tất cả các đơn vị kinh tế, kỹ thuật, vănhóa, xã hội ở các ngành, các cấp và các giới công thương trong thành phố, Ủyban Nhân dân thành phố chủ trương:

1) Phát động một đợt thảo luận 3lợi ích sâu rộng đến từng cơ sở sản xuất, kinh doanh và sự nghiệp nói trên, kểtừ ngày 19-8-1980 đến ngày 30-9-1980.

Ngoài một số mẫu điển hình gởikèm theo đây để làm cơ sở thảo luận, các đơn vị cơ sở cần chọn các điển hìnhcủa ngành mình hoặc thích hợp với bộ phận mình để thảo luận, học tập, vận dụngvà kiến nghị những biện pháp, chánh sách thực hiện.

2) Sau khi học tập thảo luậnxong, Thủ trưởng các ngành ở thành phố và Chủ tịch các quận, huyện phải kịpthời tổng kết, nêu rõ những đề nghị nào mình sẽ giải quyết, những đề nghị nàođề nghị thành phố giải quyết – những đề nghị nào đề nghị các Bộ giải quyết.Những đề nghị thuộc trách nhiệm các ngành tổng hợp ở thành phố phải giải quyết,thì gởi ngay về các cơ quan đó (đồng gởi cho Ủy ban Nhân dân thành phố 1 bản).Đối với đơn vị thuộc ngành Trung ương trực tiếp quản lý thì gởi về Bộ, Tổngcục, đồng gởi Ủy ban Nhân dân thành phố 1 bản.

3) Những đề nghị nào xét thấyđúng theo qui định Nhà nước đã ban hành mà ta chưa thi hành thì phải thi hànhngay, không được chần chờ.

Những vấn đề nào xét thấy hợptình hợp lý, đảm bảo đúng 3 lợi ích theo tinh thần các nghị quyết trên, và cóyêu cầu cấp bách thì các sở, ban, ngành có trách nhiệm thực hiện và đồng thờibáo cáo lên trên.

4) Thành lập Ban Chỉ đạo thựchiện 3 lợi ích ở thành phố, ở từng ngành cần thiết và ở các quận, huyện (khicần). Ban chỉ đạo có nhiệm vụ hướng dẫn và theo dõi thảo luận, tổng kết nhữngkiến nghị và giúp cơ quan lãnh đạo điều hòa, phối hợp nghiên cứu giải quyếthoặc đề nghị cấp trên giải quyết tốt các kiến nghị đó. Việc tổ chức tiến hànhphải theo một kế hoạch chung thống nhất, có kèm theo chỉ thị này.

5) Chi cục Thống kê cần ban hànhvà hướng dẫn thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo nhanh và định kỳ với nộidung tóm tắt và rõ ràng để các đơn vị cơ sở phản ánh kịp thời về Ủy ban Nhândân thành phố lãnh đạo, chỉ đạo được kịp thời đợt thảo luận và vận dụng 3 lợiích này (kể cả các đơn vị thuộc ngành Trung ương quản lý).

Tóm lại,việc thảo luận và ápdụng tốt 3 lợi ích là một đòi hỏi cấp thiết trong tình hình hiện nay để đẩymạnh sản xuất và lưu thông phân phối, tăng nguồn thu nhập cho Nhà nước và cảithiện đời sống cho nhân dân, nhất là trong công nhân viên Nhà nước.

Đây không những là sự thể hiệncụ thể Nghị quyết 6, Nghị quyết 26 và Nghị quyết 10 của Trung ương và Thành ủymà còn là việc làm để nâng cao hiệu quả kinh tế, ổn định đời sống, tăng thêm sựphấn khởi và tin tưởng trong công nhân viên chức và nhân dân.

Ủy ban Nhân dân thành phố yêucầu các ngành (Trung ương và thành phố) và các cấp ở thành phố hết sức tậptrung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chỉ thị này.

Đề nghị các Ban của Thành ủy,Mặt trận Tổ quốc, Ban liên lạc công thương và các đoàn thể như Liên hiệp Côngđoàn, Phụ nữ, thanh niên và Nông hội thành phố cùng phối hợp đầy đủ với cácngành, các cấp, và thành phố để giúp đỡ, động viên và kiểm tra, đôn đốc việcthực hiện tốt kế hoạch này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Mai Chí Thọ