ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2007/CT-UBND

Huế, ngày 03 tháng 8 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2006/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BẢO VỆ DÂN PHỐ

Để triển khai thựchiện nghiêm túc Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chínhphủ về Bảo vệ dân phố và Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTB &XH-BTCngày 01 tháng 3 năm 2007 của Liên Bộ: Công an, Lao động Thương binh và Xã hội,Tài chính; Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện,thành phố Huế, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thểcấp tỉnh có liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Công an tỉnh phốihợp với Sở Tư pháp, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế và các huyện có kế hoạch tổchức tuyên truyền phổ biến rộng rãi các nội dung của Nghị định số38/2006/NĐ-CP Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTB&XH-BTC về Bảovệ dân phố đến tận cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể cáccấp và cán bộ, nhân dân ở địa phương để tạo sự chuyển biến về nhận thức, hànhđộng trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP nhằm phát huy vai trò của lực lượng bảo vệ dân phố trong công tác bảo đảm anninh trật tự tại cơ sở.

2. Chủ tịch Ủy banNhân dân thành phố Huế có kế hoạch chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các phường tổ chứctổng kết đánh giá hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố và các tổ chức quầnchúng bảo vệ an ninh trật tự từ khi thực hiện Quyết định số 521/1995/QĐ-BNVngày 16 tháng 8 năm 1995 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) cho đến nay.

Chủ tịch Ủy ban Nhândân các huyện: Hương Trà, Hương Thuỷ, Phú Vang và Phú Lộc chỉ đạo Ủy ban Nhândân các thị trấn: Tứ Hạ, Phú Bài, Thuận An và Lăng Cô (nơi có công an thị trấnchính quy) tổ chức tổng kết đánh giá hoạt động của các tổ chức quần chúng bảovệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn từ năm 2000 đến nay. Trên cơ sở đó, tiến hànhrà soát phân loại các ban và thành viên bảo vệ dân phố hiện có để củng cố, kiệntoàn hoặc thành lập mới ban bảo vệ dân phố theo quy định của Nghị định số38/2006/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư liên tịch số02/2007/TTLT-BCA-BLĐTB&XH-BTC của Liên Bộ: Công an, Lao động Thương binh vàXã hội, Tài chính; đảm bảo mỗi cụm dân cư (theo địa bàn phụ trách của cảnh sát khuvực) có 01 tổ bảo vệ dân phố, mỗi phường, thị trấn (có công an chính quy) có 01ban bảo vệ dân phố.

3. Sở Tài chính có tráchnhiệm đảm bảo kinh phí để chi phí cho các hoạt động của lực lượng bảo vệ dânphố theo quy định của Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTB &XH-BTC.

4. Sở Lao động Thươngbinh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn thủ tục và thực hiện đúng chế độ chính sáchđối với thành viên bảo vệ dân phố khi làm nhiệm vụ mà bị thương hoặc hy sinhtheo quy định của Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chínhphủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cáchmạng.

5. Chủ tịch Ủy banNhân dân các phường, thị trấn có trách nhiệm bố trí địa điểm làm việc cho bảovệ dân phố, cấp và quản lý việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận, biển hiệu, băngchức danh bảo vệ dân phố; đồng thời, đề xuất Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện,thành phố báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh duyệt cấp kinh phí trang bị vũkhí thô sơ, công cụ hỗ trợ, giấy chứng nhận, biển hiệu, băng chức danh vàphương tiện khác phục vụ công tác của bảo vệ dân phố.

6. Công an tỉnh có kếhoạch hướng dẫn Công an các huyện, thành phố đề xuất Ủy ban Nhân dân cùng cấpban hành chỉ thị triển khai thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP và Thông tưliên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ; đồng thời, đề xuất Hội đồng Nhândân, Ủy ban Nhân dân tỉnh về các vấn đề liên quan đến tổ chức hoạt động và chếđộ chính sách, trang bị phương tiện, kinh phí bảo đảm cho hoạt động của bảo vệdân phố. Đề xuất các chủ trương, kế hoạch, biện pháp nhằm thực hiện tốt các quyđịnh của pháp luật về bảo vệ dân phố, chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện cáchoạt động của bảo vệ dân phố theo hướng dẫn của Bộ Công an.

Nhận được Chỉ thị này,yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế, Giám đốc các sở, Thủtrưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan chủ động, phốihợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo xây dựng lực lượngbảo vệ dân phố vững mạnh.

Chỉ thị này có hiệulực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Lý