ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2011/CT-UBND

Nghệ An, ngày 30 tháng 12 năm 2011

CHỈ THỊ

VỀTRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

Luật Thuế sử dụng đất phi nôngnghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày1/1/2012 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiệnnay. Việc ban hành Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nhằm đảm bảo các mụctiêu, yêu cầu: Tăng cường quản lý Nhà nước đối với đất đai; khuyến khích sửdụng tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế đầu cơ, khuyến khích thị trường bất động sảnphát triển lành mạnh; khắc phục những hạn chế của Pháp lệnh thuế nhà đất hiện hành,nâng cao tính pháp lý của pháp luật về thuế trên cơ sở bổ sung những điểm mới,kế thừa những nội dung còn phù hợp. Đồng thời, động viên sự đóng góp của ngườisử dụng đất, nhất là những đối tượng sử dụng đất vượt hạn mức quy định vào ngânsách Nhà nước. Đây là Luật Thuế có ý nghĩa hết sức quan trọng, có ảnh hưởng sâurộng đến đời sống của nhân dân và các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong phạmvi cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng.

Để việc triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phinông nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủtrưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thànhphố trực thuộc tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm

- Thực hiện nghiêm trách nhiệm và quyền hạn của cơ quanquản lý thuế quy định trong Luật Quản lý thuế, Luật Thuế sử dựng đất phi nôngnghiệp và các hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về công tác tổchức triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

- Là đầu mối tổng hợp, tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhândân tỉnh chỉ đạo công tác triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nôngnghiệp; chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thống nhất trên địa bàntoàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và phù hợp với điềukiện thực tế về kinh tế xã hội, phong tục tập quán trên địa bàn tỉnh, đảm bảocông tác triển khai Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt kết quả tốt nhất.

- Tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, tập huấn đến100% cán bộ, công chức trong đơn vị, các ban ngành, chính quyền địa phương vàcác tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có sử dụng đất.

- Thực hiện công bố đường dây nóng của Cục Thuế, các Chicục Thuế để thường xuyên nắm bắt các vướng mắc, giải đáp các vướng mắc của ngườinộp thuế qua đường dây nóng; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý ngay cácvướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, thực hiện Luật; kịp thời báocáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế để giải quyết những vấnđề vượt thẩm quyền.

- Chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thôngtin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Báo Nghệ An, Đài Phátthanh và truyền hình, các cơ quan nhà nước có liên quan để tổ chức tuyên truyềnbằng các hình thức phong phú, đa dạng, liên tục, sâu rộng nội dung của Luật,trong đó đặc biệt nhấn mạnh những điểm mới của Luật Thuế sử dụng đất phi nôngnghiệp so với Pháp lệnh thuế nhà, đất để các tồ chức, cá nhân, hộ gia đình trênđịa bàn nắm và hiểu nội dung của Luật Thuế mới; tuyên truyền vận động nhân dânthực hiện, giám sát thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhândân các huyện, thành phố, thị xã trong việc tiếp nhận dữ liệu về đất đai đểphục vụ công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đảm bảo việc tính thuếtừ ngày 01/01/2012 được kịp thời và chính xác.

- Chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố căncứ vào các chỉ đạo của Bộ Tài chính, Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ động xây dựng kếhoạch triển khai báo cáo cấp uỷ, chính quyền địa phương quyết định thực hiện.

- Căn cứ vào số liệu đang quản lý, thực hiện rà soát, phânloại người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sử dụng đất thuộc đối tượngchịu thuế để có biện pháp tuyên truyền thích hợp đến từng doanh nghiệp, tổ chứckinh tế. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có sử dụng đất phi nông nghiệpthuộc diện chịu thuế rà soát diện tích đất sử dụng thuộc diện chịu thuế để thựchiện kê khai nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp từ ngày 01/01/2012.

- Làm tốt nhiệm vụ thành viên thường trực Ban chỉ đạo triểnkhai Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An tại Quyếtđịnh số 5358/QĐ- UBND-TM ngày 9/12/2011 của UBND tỉnh Nghệ An.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm

- Khẩn trương hoàn thành cơ sở dữ liệu về đất đai củatỉnh theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Côngvăn số 7116/UBND .ĐC ngày 21/11/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện mộtsố nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sửdụng đất, quyền sở hữu nhà ở vả tải sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sởdữ liệu đất đai.

- Rà soát các quy định về hạn mức đất ở đã ban hành tươngứng với từng thời kỳ làm căn cứ tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; đề xuấtsửa đổi, bổ sung các nội dung cần thiết (nếu có) để đảm bảo phù hợp với LuậtThuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các quy định của pháp luật liên quan.

- Rà soát lại các tổ chức đang sử dụng đất thuộc đối tượngđược giao đất kinh doanh có thu tiền sử dụng đất và tình hình cấp giấy chứngnhận quyền sử dụng đất; các tổ chức được giao đất để thực hiện dự án khu đô thịmới, dự án nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp có thu tiền sử dụngđất; đối tượng thuê đất để sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh và kết quả kýHợp đồng thuê đất, đảm bảo 100% các đối tượng đang sử dụng đất thuê phải có hợpđồng thuê đất.

- Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hướngdẫn Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện thực hiện xác định diện tích đấtsử dụng không đúng mục đích, diện tích đất lấn, chiếm và diện tích đất chưa sửdụng theo đúng quy định để chuyển cơ quan Thuế làm căn cứ tính thuế theo quy địnhcủa Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

- Hoàn chỉnh Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2012, đảmbảo có đầy đủ các mức giá theo từng vị trí đất, loại đất, thửa đất phục vụ choviệc tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phù hợp với quy định hiện hành.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm

- Rà soát lại việc ban hành quyết định đơn giá thuê đấtcho các đối tượng thuê đất thuộc thẩm quyền để các đơn vị thuê đất có đơn giáthuê đất thực hiện trình tự các bước để ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyênvà Môi trường.

- Rà soát Bảng giá đất đã ban hành trên địa bàn tỉnh, thựchiện trách nhiệm thẩm định để đảm bảo khi ban hành bảng giá đất từ năm 2012 cóđầy đủ các thông tin về giá theo vị trí thửa đất phục vụ cho việc tính thuế sửdụng đất phi nông nghiệp phù hợp với quy định hiện hành.

- Theo dõi thường xuyên tình hình biến động giá các loạiđất trên địa bàn, đề xuất xác định giá đất sát với giá thị trường để kiến nghịUỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện, làm căn cứ tính thuế sử dụngđất phi nông nghiệp.

- Cân đối bố trí kinh phí hằng năm cho Cục Thuế tỉnh đểtổ chức triển khai, thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng có trách nhiệm

Phối hợp với cơ quan quản lý thuế trong việc cung cấp,trao đổi thông tin về nội dung liên quan đến công tác đăng ký doanh nghiệp, sápnhập chia, tách, giải thể, phá sản doanh nghiệp, quy hoạch xây dựng thông tin vềđiều chỉnh quy hoạch mà các đơn vị có dự án sử dụng đất để tăng cường quản lývà hỗ trợ người nộp thuế trong việc khai thuế, tính thuế, nộp thuế theo quy địnhcủa Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; tuyên truyền cho các doanh nghiệpmới khi cấp đăng ký kinh doanh, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và tài sảntrên đất để biết quyền, nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện Luật Thuế sửdụng đất phi nông nghiệp.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An,Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh có trách nhiệm

- Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp có trách nhiệmphối hợp với cơ quan quản lý thuế trong công tác tuyên truyền Luật Thuế sử dụngđất phi nông nghiệp; những nội dung mới của Luật Thuế sử dụng đất phi nôngnghiệp so với Pháp lệnh thuế nhà, đất.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nghệ An bố trí thờigian phát sóng thích hợp và thời lượng thoả đáng để tuyên truyền, phố biến vềLuật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Báo Nghệ An và Cổng thông tin điện tử tỉnhNghệ An phổ biến, đăng tải các ấn phẩm tuyên truyền, giới thiệu nội dung và cáctin bài phản ánh về việc triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nôngnghiệp và các vấn đề liên quan;

- Phối hợp với cơ quan quản lý thuế biểu dương các tổ chức,cá nhân thực hiện tốt Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; phản ánh và phêphán mạnh mẽ các hành vi vi phạm pháp luật thuế nói chung và Luật Thuế sử đụngđất phi nông nghiệp nói riêng.

6. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cótrách nhiệm

- Thành lập Ban chỉ đạo triển khai Luật Thuế sử dụng đấtphi nông nghiệp tại địa phương do đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân làm Trưởngban, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế làm Phó trưởng ban thường trực với thành viênlà Lãnh đạo các phòng, đơn vị, cơ quan thuộc UBND huyện, thành phố, thị xã.

- Chỉ đạo các tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiệntốt công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụngđất phi nông nghiệp.

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan tại địa phương phối hợpvới cơ quan thuế trong trong tác triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phinông nghiệp; kiểm tra việc thực hiện pháp luật về thuế nói chung và việc triểnkhai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn.

- Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường trực thuộc phốihợp với Chi cục Thuế trong việc xác định các thông tin liên quan đến thửa đấtchịu thuế của người nộp thuế như diện tích đất, vị trí đất, giá 1 m2 đất. . .để làm căn cứ tính thuế. Cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu về tình hình đất đangsử dụng của tất cả cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng chịu thuế sử dụng đấtphi nông nghiệp.

7. Các Sở, ban, ngành, tổ chức khác có trách nhiệm

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, tổ chức và cá nhân kháccó trách nhiệm chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiệnLuật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trong phạm vi cơ quan, tổ chức và ngànhmình quản lý; phối hợp với cơ quan quản lý thuế thực hiện các quyết định xử lývi phạm Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

8. Người nộp thuế có trách nhiệm

- Khai chính xác vào Tờ khai thuế các thông tin liên quanđến người nộp thuế như: tên, số chứng minh thư, mã số thuế, địa chỉ nhận thôngbáo thuế; Các thông tin liên quan đến thửa đất chịu thuế như diện tích, mụcđích sử dụng. Nếu đất đã được cấp Giấy chứng nhận thì phải khai đầy đủ các thôngtin trên Giấy chứng nhận như số, ngày cấp, số tờ bản đồ, diện tích đất, hạn mức(nếu có).

- Nộp đủ tiền thuế vào ngân sách nhà nước theo thờihạn quy định tại Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các văn bản hướng dẫnthi hành.

9. Tổ chức thực hiện

- Thời gian để chuẩn bị thực hiện Luật Thuế sử dụng đấtphi nông nghiệp còn rất ngắn, khối lượng công việc phải làm để triển khai thựchiện Luật rất lớn, yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thịxã; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh có trách nhiệm chủ động xây dựng kếhoạch triển khai thực hiện ngay các nội dung theo yêu cầu tại Chỉ thị này; địnhkỳ 6 tháng và hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện chỉ thị này gửi Cục Thuế tỉnhđể tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức thànhviên chỉ đạo đơn vị cơ sở phối hợp với cơ quan thuế tăng cường công tác tuyêntruyền Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp để mọi tổ chức, cá nhân, hộ giađình hiểu và thực hiện.

- Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việctriển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và tổng hợp báo cáo Uỷban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHHồ Đức Phớc