ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/CT-UBND

 Quảng Nam, ngày 12 tháng 12 năm 2011

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁCQUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG ĐẦU NGUỒN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

Rừng phòng hộ đầu nguồn có vai trò rất quan trọngtrong việc điều tiết nguồn nước, giảm xói mòn, bảo vệ đất, ngăn sự bồi lấp lòngsông, lòng hồ, điều hòa khí hậu, bảo đảm cân bằng sinh thái và bảo vệ môi trường,....Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhiều diện tích rừng đầu nguồn, trong đócó rừng đầu nguồn của các công trình thủy điện, thủy lợi đang bị chặt phá, khaithác gỗ trái phép nhưng chưa được kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời; việcquản lý các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện còn nhiều bất cập; tình trạng lợidụng các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện để xâm nhập vào rừng nhưng chưa đượcquản lý chặt chẽ. Xảy ra tình trạng trên là do công tác quản lý, bảo vệ rừngđầu nguồn chưa được các Ban quản lý rừng phòng hộ, Ban quản lý dự án thủy lợi,thủy điện, các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương sở tại quan tâm đúngmức, sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và các ngành chức năng trong côngtác này chưa được chặt chẽ. Để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại nêu trênnhằm lập lại trật tự kỷ cương trong việc quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên đầunguồn trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. UBND các huyện, thành phố:

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 14-NQ/TUngày 04/6/2010 của Tỉnh ủy Quảng Nam và Quyết định số 2762/QĐ-UBND ngày01/9/2010 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số14-NQ/TU về tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ việc lập quy hoạch, kếhoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp huyện, xã để trình cấp có thẩm quyền phêduyệt theo đúng quy định tại Thông tư số 05/2008/TT-BNN ngày 14/01/2008 của BộNông nghiệp và PTNT;

- Công khai, công bố Quy hoạch 3 loại rừng; Quyhoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng được cấp có thẩm quyền phê duyệt đểcác tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện biết thực hiện;

- Chỉ đạo UBND cấp xã nâng cao hơn nữa tinh thần,trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức lực lượng ngăn chặn và xử lý kịpthời các trường hợp xâm hại trái phép rừng tự nhiên; thông tin, báo cáo kịpthời các điểm nóng về phá rừng, lấn chiếm đất rừng, vận chuyển, tiêu thụ, tàngtrữ lâm sản trái phép thuộc địa bàn quản lý.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường khẩntrương xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiệnĐề án giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp đối vớicác chủ rừng là công ty, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh; đồng thời có tráchnhiệm theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương trong việc triển khai xâydựng Phương án giao rừng, thuê rừng gắn với giao đất, thuê đất lâm nghiệp chocác đối tượng là hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư; giải quyết kịp thời nhữngkhó khăn, vướng mắc theo đúng quy định;

 - Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm giao trách nhiệm cho cácHạt Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với các Ban quản lý dự án thủy điện, Ban quản lýrừng phòng hộ thuộc địa bàn quản lý và chính quyền địa phương khẩn trương xâydựng quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đầunguồn; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương trongviệc tổ chức lực lượng tuần tra, truy quét, xóa bỏ những điểm nóng về khaithác, lấn chiếm trái phép rừng và đất rừng tự nhiên, vận chuyển trái phép lâmsản,...

- Chỉ đạo các Ban quản lý rừng quản lý tốt lâm phậnđược giao, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, Ban quản lý dự ánthủy điện, thủy lợi và lực lượng kiểm lâm trong việc kiểm tra, kiểm soát lâmsản, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm; triển khai thực hiệnviệc giao khoán bảo vệ rừng cho các hộ dân sống tại địa phương để người dânđược hưởng lợi từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

3. Các Ban quản lý dự án thủy lợi, thủy điện

- Chịu trách nhiệm quản lý tốt hồ chứa nước, côngtrình thủy lợi, thủy điện để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du; đồng thời có tráchnhiệm phối hợp chặt chẽ với các Ban quản lý rừng, các chủ rừng, Hạt Kiểm lâm sởtại và chính quyền địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện tốt quy chế phốihợp trong công tác bảo vệ rừng đầu nguồn. Thường xuyên theo dõi, kịp thời pháthiện và tổ chức lực lượng phối hợp cùng các ngành chức năng và chính quyền địaphương trong công tác tuần tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm đến khu vực rừng đầunguồn của công trình thủy điện, hồ chứa nước thuộc đơn vị quản lý;

- Khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện Phương ántrồng rừng thay thế diện tích rừng đã chuyển mục đích sử dụng sang xây dựng dựán thủy điện theo quy định tại Điểm 5, Điều 29 Nghị định 23/2006/NĐ-CP ngày03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;

4. Công an tỉnh: chỉ đạo lực lượng Công an huyện,thành phố tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, xử lý nghiêm minh, triệt để đốivới các phương tiện đường thủy không có đăng ký hoạt động, không đảm bảo antoàn và tham gia vận chuyển lâm sản trái phép trên lòng hồ thủy lợi, thủy điện.

5. Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòngtỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm, chínhquyền địa phương, các ngành và đơn vị có liên quan trong việc tuần tra, truyquét, đẩy đuổi các đối tượng phá rừng, khai thác rừng trái phép; tổ chức tuầntra bảo vệ an ninh, quốc phòng kết hợp với thực hiện công tác bảo vệ rừng trongphạm vi đơn vị đóng quân.

6. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh, các đoàn thể nhân dân tỉnh đẩymạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng vàcác văn bản pháp luật liên quan nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân về vaitrò của việc bảo vệ rừng, đặc biệt là rừng đầu nguồn; vận động nhân dân không tựý hoặc không tiếp tay cho các tổ chức hay cá nhân phá rừng, khai thác gỗ tráiphép.

Công tác bảo vệ rừng đầu nguồn của các hồ chứa nướcthủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấpbách. Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc các Sở, ngành, cácBan quản lý dự án thủy lợi, thủy điện và đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệmvụ của mình có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. SởNông nghiệp và PTNT theo dõi việc triển khai thực hiện và báo cáo kịp thời tìnhhình cho UBND tỉnh./.

Nơi nhận:
- TV TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan;
- Công an tỉnh; BCH Quân sự tỉnh,
BCH Biên phòng tỉnh;
- Các BQL rừng phòng hộ;
- Các BQL dự án thủy lợi, thủy điện;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Quảng Nam;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, NC, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang