ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 33/CT-UBND

Đắk Nông, ngày 15 tháng 12 năm 2011

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Đắk Nông là một tỉnh có thế mạnhvề tiềm năng khoáng sản; công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản sẽ là mộtmũi nhọn trong tương lai gần của tỉnh. Trong thời gian qua, công tác quản lýhoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã đạt đượckết quả bước đầu quan trọng, từng bước đi vào nề nếp, đáp ứng nhu cầu về vậtliệu xây dựng cho xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, góp phần phục vụ việc pháttriển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy vậy, trong thời gian qua công tác quản lýnhà nước về tài nguyên khoáng sản vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định, cụthể là: công tác quản lý bảo vệ chưa tốt, chưa phát hiện, ngăn chặn kịp thờihoạt động khai thác khoáng sản trái phép dẫn đến một số chủ đầu tư lợi dụngchính sách thu hút đầu tư xin chủ trương phổ tra (khảo sát) khoáng sản để lợidụng khai thác khoáng sản trái phép. Ngoài ra, tình trạng khai thác khoáng sảntrái phép ở một số khu vực trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục diễn ra, chưa có biệnpháp ngăn chặn triệt để như: khai thác vàng tại huyện Đắk G’long; khai thácOpal - Caxe đoạn tại huyện Đắk Mil; khai thác cát lòng sông tại huyện KrôngNô,... làm ảnh hưởng đến môi trường; gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội;làm thất thoát tài nguyên, mất đất sản xuất và thất thu ngân sách; sự phối hợpgiữa các cấp, các ngành, các địa phương chưa thật đồng bộ đặc biệt là trongcông tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản và quản lý việc khai thác khoáng sản tráiphép; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với những hành vi vi phạm phápluật chưa nghiêm.

Để chấn chỉnh, lập lại trật tự,kỷ cương trong công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản, thực hiện chỉ đạo củaBan Thường vụ Tỉnh ủy tại Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 15/11/2010 về quản lý,khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản của tỉnh đến năm 2015 và định hướngđến năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các Sở, Ban, ngành và UBNDcác huyện, thị xã

a) Cần quán triệt quan điểmkhoáng sản là loại tài sản hữu hạn và hầu hết không tái tạo nên phải được quảnlý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đạt hiệu quả kinh tế cao; bảođảm an ninh quốc phòng, trật tự xã hội và môi trường sinh thái, góp phần tạoviệc làm và nâng cao đời sống nhân dân. Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biếnkhoáng sản của tỉnh phải phù hợp với quy hoạch phát triển khoáng sản chung củacả nước và phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạchkhác. Chủ động tham mưu đề xuất UBND tỉnh các biện pháp quản lý, bảo vệ tàinguyên khoáng sản.

b) Các Sở, Ban, ngành và UBNDcác huyện, thị xã triển khai phổ biến rộng rãi Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Khoáng sản kháchiện hành. Tăng cường quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 15/11/2010 củaTỉnh ủy Đắk Nông về quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản củatỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; các ngành chức năng; UBND cáchuyện, thị xã chủ động xây dựng chương trình hành động để triển khai thực hiệntốt Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 15/11/2010 của Tỉnh ủy.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở,ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm phápluật; các văn bản hướng dẫn để triển khai kịp thời có hiệu quả Luật Khoáng sản.Đẩy mạnh công tác cải cách các thủ tục hành chính trong công tác quản lý khoángsản.

b) Tham mưu cho UBND tỉnh cấpgiấy phép hoạt động khoáng sản; ưu tiên xem xét cấp giấy phép hoạt động khoángsản cho các dự án khai thác gắn liền với chế biến sâu, có hiệu quả kinh tế cao,sử dụng công nghệ tiên tiến, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn lao động và môitrường trong khai thác, tiết kiệm tài nguyên; nâng cao chất lượng thẩm định,báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án khai thác, chế biến khoángsản. Chú trọng kiểm tra, giám sát doanh nghiệp thực hiện các biện pháp cải tạomôi trường, phục hồi môi trường theo cam kết; tổ chức tập huấn Luật Khoáng sảnđến các tổ chức, cá nhân.

c) Chủ trì phối hợp với các Sở,ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã tăng cường công tác thanh tra,kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt độngkhoáng sản trên địa bàn tỉnh; xử lý thật nghiêm minh các hành vi vi phạm theoquy định của pháp luật; làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu đối với những địaphương để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép diễn ra nhưng không có biệnpháp xử lý. Đề nghị UBND tỉnh thu hồi các giấy phép hoạt động khoáng sản khôngthực hiện đúng nội dung của giấy phép đã được cấp và các quy định của LuậtKhoáng sản.

d) Phối hợp với chính quyền địaphương triển khai ngay các biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản, chấn chỉnhxử lý kịp thời tình trạng khai thác khoáng sản trái phép kiên quyết ngăn chặntiến đến chấm dứt tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

e) Sở Tài nguyên và Môi trường,phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã có trách nhiệm phối hợp vàcung cấp thông tin cho Cục thuế tỉnh và Chi cục thuế các huyện, thị xã về tên,địa chỉ, số lượng các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản.

3. Sở Công Thương

a) Chủ trì, phối hợp các Sở,ngành có liên quan tổ chức hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thựchiện Đề án “Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khaikhoáng đến năm 2015, tầm nhìn đến 2025” đối với các tổ chức, cá nhân hoạt độngkhoáng sản trên địa bàn tỉnh.

b) Sớm hoàn thiện công tác điềuchỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản củatỉnh giai đoạn 2010 đến 2015 và định hướng đến năm 2020. Tăng cường công tácphối hợp trong lĩnh vực quản lý nhà nước về khoáng sản, đặc biệt là cấp giấyphép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong khai thác khoáng sản.

4. Sở Xây dựng

Tham mưu cho UBND tỉnh điềuchỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Đắk Nông đến 2020phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

5. Sở Nông nghiệp và Pháttriển Nông thôn

Tham mưu cho UBND tỉnh trongviệc xây dựng các Chương trình, kế hoạch tăng cường công tác quản lý bảo vệ tàinguyên rừng và đất rừng trên địa bàn tỉnh. Ban hành các văn bản chỉ đạo các cơquan chuyên môn và các đơn vị chủ rừng thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn việcđào bới, san ủi, khai thác khoáng sản trái phép trên các diện tích đất rừng vàđất lâm nghiệp theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện và có biệnpháp ngăn chặn ngay các hành vi xâm hại khoáng sản trái phép, đồng thời báongay cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để chỉ đạo và phối hợp xử lý. Đồngthời, có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện quảnlý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, kiểm tra thực tế, xem xét các vấn đề liênquan đến khu vực cấm hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luậtvề lâm nghiệp.

6. Sở Lao động - Thương binhvà Xã hội

a) Chủ trì phối hợp với các Sở,Ban, ngành có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hànhpháp luật lao động, Luật Bảo hiểm Xã hội tại các đơn vị, cơ sở hoạt động khoángsản; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn vệ sinh laođộng, chính sách đối với người lao động trong hoạt động khoáng sản.

b) Tăng cường công tác quản lýlao động người nước ngoài trong hoạt động khoáng sản; phối hợp với các cơ quanchức năng, chính quyền địa phương tăng cường biện pháp quản lý người lao độngnói chung và người lao động nước ngoài trên địa bàn chặt chẽ, phù hợp, góp phầnbảo đảm an toàn trật tự xã hội, quốc phòng - an ninh.

c) Chủ trì phối hợp với các Sở,ngành và các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh những giải pháp nhằm tăngcường công tác quản lý lao động người nước ngoài trong hoạt động khoáng sản.

7. Công an tỉnh

a) Tăng cường công tác phòngngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường trong hoạt độngthăm dò, khai thác, chế biến, vận chuyển khoáng sản; xử lý nghiêm các tổ chức,cá nhân gây ô nhiễm môi trường, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và khai tháckhoáng sản trái phép.

b) Trên cơ sở công tác phòngngừa, đấu tranh; kịp thời tổng hợp, tham mưu đề xuất Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dântỉnh chỉ đạo các ngành chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản nhằmkhắc phục những sơ hở, thiếu sót, không để bọn tội phạm lợi dụng xâm phạm tàinguyên khoáng sản, làm ảnh hưởng ô nhiễm môi trường sinh thái.

c) Chỉ đạo Công an các huyện,thị xã chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện tốt chứcnăng, nhiệm vụ của cơ quan bảo vệ pháp luật trên địa bàn; tăng cường công tácquản lý nhà nước về cư trú, đặc biệt đối với các khu vực có tình trạng khaithác khoáng sản trái phép, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của phápluật.

8. Sở Tài chính

a) Tham mưu UBND tỉnh ban hànhhướng dẫn thu phí, lệ phí đối với lĩnh vực tài nguyên khoáng sản. Kiểm tra việcquản lý, sử dụng phí và lệ phí thu từ hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản.

b) Tham mưu cho UBND tỉnh giảiquyết kịp thời kinh phí phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoángsản của các địa phương; kinh phí phục vụ cho các đoàn kiểm tra liên ngành củatỉnh về lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý Nhà nước về khoáng sảntheo Quyết định thành lập của UBND tỉnh.

9. Cơ quan Thuế

Phối hợp với Sở Tài nguyên vàMôi trường và các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra chốngthất thu thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường…đối với các hoạt động khaithác, chế biến tài nguyên khoáng sản. Xử lý nghiêm các hành vi gian lận, trốnlậu đối với việc nộp kê khai, nộp thuế, phí trong hoạt động khai thác, chế biếnkhoáng sản.

10. Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã

a) Tăng cường công tác chỉ đạoUBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị chức năng nâng cao hơn nữa vai tròtrách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản thuộc địa bànquản lý; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại tài nguyên khoáng sản.

b) Chủ động xây dựng kế hoạch,tổ chức lực lượng giải tỏa, truy quét các hoạt động khai thác khoáng sản tráiphép; xử lý thật nghiêm minh các hành vi vi phạm. Trường hợp xảy ra điểm nónghoặc vượt quá khả năng xử lý của địa phương phải báo cáo kịp thời về UBND tỉnhvà các ngành chức năng để có chỉ đạo và hỗ trợ.

c) Công khai quy hoạch khoángsản đã được duyệt, vùng cấm khai thác, vùng chưa cấp phép; tăng cường công táctuyên truyền, nâng cao hiểu biết chính sách, pháp luật về khoáng sản cho doanhnghiệp và nhân dân nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm về bảo vệ và tiết kiệm tàinguyên, thực hiện tốt quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản; bảođảm an ninh trật tự xã hội nơi có hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản, kịpthời phát hiện, có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp hoạt động khai thác,chế biến khoáng sản trái phép.

11. Các cơ quan thông tin,tuyên truyền, báo chí, đài phát thanh - truyền hình: Thường xuyên thông tintuyên truyền về Chị thị này cho toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh được biết.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trườngcó trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tổ chức đánh giá việcthực hiện Chỉ thị này và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Công tác quản lý, bảo vệ tàinguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh trong tình hình hiện nay là một nhiệm vụhết sức quan trọng. Do vậy, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủtrưởng các Sở, Ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thịnày. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh xemxét, chỉ đạo./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Luyện