CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 332-CT

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 1983

CHỈ THỊ

VỀVIỆC CHỦ ĐỘNG PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG TRONG MÙA KHÔ HANH HÀNG NĂM

Hàng năm vào mùa khô hanh, nạncháy rừng vẫn thường xuyên xảy ra ở hầu hết các địa phương có rừng,những nămqua, nhiều địa phương đã áp dụng các biện pháp tích cực trong công tác phòngcháy, chữa cháy rừng, đã huy động hàng vạn lượt người tham gia chữa cháy. Nhữngcố gắng đó đã hạn chế được một phần nạn cháy rừng, nhưng vẫn chưa tạo ra cơ sởvững chắc nhằm hạn chế tới mức thấp nhất nạn cháy rừng hàng năm. Mùa khô năm1982-1983, nạn cháy rừng xảy ra rất nghiệm trọng, nhất là ở tây Nam Bộ và TâyNguyên làm mất hàng vạn hécta rừng tự nhiên và rừng trồng, gây thiệt hại lớn vềkinh tế, ảnh hưởng đến môi trường sống, làm thay đổi tiểu khí hậu của nhiềuvùng.

Nguyên nhân chủ yếu của các vụcháy rừng:

- Các cấp, các ngành chưa thậtchủ dộng và thường xuyên tổ chức chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng cháy,chữa cháy rừng, ngành lâm nghiệp chưa đề cao trách nhiệm và kế hoạch phối hợpchặt chẽ với các ngành trong việc phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Ngành lâm nghiệp chưa có tổchức đủ mạnh về cơ sở vật chất kỹ thuật và cán bộ chuyên trách để làm công tácphòng cháy và chữa cháy rừng.

- Ngành lâm nghiệp cùng cácngành liên quan chậm trình Nhà nước các chính sách thiết thực để khuyến khíchvà động viên toàn dân tham gia bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Nguyên nhân trực tiếp của các vụcháy rừng là do việc đốt nương, làm rẫy, dùng lửa vô ý thức trong rừng hoặc dokẻ địch phá hoại.

Để chủ động và tích cực phòngcháy, chữa cháy rừng trong mùa khô hanh hàng năm, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởngyêu cầu các cấp, các ngành làm ngay những việc sau đây:

1. Đẩy mạnh công tác tuyêntruyền, giáo dục sâu rộng cho mọi người nhận thức sâu sắc về vị trí và tác dụngto lớn nhiều mặt của rừng, tác hại của nạn cháy rừng, từ đó nâng cao ý thứctrách nhiệm trong việc phòng cháy và tham gia chữa cháy rừng, bảo vệ rừng.

2. Phải gắn công tác phòng cháy,chữa cháy rừng với việc tổ chức lại sản xuất lâm nghiệp, tổ chức lại rừng, vậnđộng định canh, định cư, giao đất giao rừng. Đề cao trách nhiệm của các đơn vịlâm nghiệp và quyền làm chủ tập thể của nhân dân trong việc quản lý, bảo vệrừng. Phải quy hoạch và hướng dẫn chu đáo đồng bào dân tộc làm nương rẫy, điđôi đẩy mạnh định canh, định cư, sớm chấm dứt nạn phá rừng làm nương rẫy.

3. Thành lập và củng cố các banphòng cháy, chữa cháy rừng của các cấp, bảo đảm sự hoạt dộng có hiệu quả trongsuốt mùa khô hanh. Phải lấy việc chủ động đề phòng là chính nhưng khi xảy racháy rừng, Uỷ ban nhân dân và các ngành, các cấp sở tại phải có trách nhiệm huyđộng mọi lực lượng và phương tiện tại chỗ để nhanh chóng dập tắt lửa rừng,không để cháy lan. Sau mỗi vụ khô hanh, phải có tổng kết rút kinh nghiệm để chỉđạo cho mùa khô sau.

4. Xây dựng phương án phòngcháy, chữa cháy rừng ở từng cấp và tới tận cơ sở nhất là cho những vùng trọngđiểm có rừng dễ cháy. Làm mới và tu sửa lại các công trình phòng cháy như đườngranh, kênh mương cản lửa, chòi canh gác lửa, bảng biển báo lửa, cấm lửa...khoanh và giao trách nhiệm bảo vệ phòng cháy, chữa cháy rừng cho các cơ quan,đơn vị và nhân dân ở trong rừng và gần rừng. Bộ Lâm nghiệp cùng với Bộ Nội vụ,Bộ Quốc phòng tổ chức một số đội phòng cháy, chữa cháy rừng chủ lực, có phươngtiện và thiết bị đủ mạnh để chi viện và dập tắt các vụ cháy lớn cho một số vùngtrọng điểm có rừng dễ cháy.

5. Bộ Lâm nghiệp và Bộ Nội vụphải tăng cường công tác kiểm tra và chỉ đạo công tác tuần tra trong suốt mùakhô hanh. Lực lượng kiểm lâm nhân dân và các tổ chức dân phòng phải được củngcố và triển khai hoạt động mạnh mẽ. Bộ Lâm nghiệp phải nghiên cứu, sớm trìnhHội đồng bộ trưởng ban hành chính sách khuyến khích nhân dân bảo vệ rừng, phòngcháy và tham gia chữa cháy rừng.

6. Những tỉnh, huyện, xã, hợptác xã, các đơn vị và cá nhân có thành tích phòng cháy, chữa cháy rừng sẽ đượcxét khen thưởng thích đáng. Đơn vị và cá nhân nào gây ra cháy rừng, tuỳ theomức độ mà xét xử nghiêm minh, phải bồi thường tài sản thiệt hại và phải trồnglại diện tích rừng đã mất. Người nào làm cháy rừng mà gây hậu quả nghiêm trọngthì bị truy tố theo pháp luật.

Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng yêucầu các cấp, các ngành có trách nhiệm phổ biến rộng rãi và khẩn trương triểnkhai thực hiện chỉ thị này đến tận cơ sở.

Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp có tráchnhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra đôn đốc các ngành và các địa phương trongviệc thực hiện chỉ thị này, định kỳ báo cáo kết quả lên Chủ tịch Hội đồng bộtrưởng.

Tố Hữu

(Đã ký)