UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 12 năm 2005

V/v thu chi phí Cấp lại
bằng tốt nghiệp các cấp

Kính gửi: ủy ban nhâu dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Tài chính nhận được công văn số 1230 ngày15/10/2005 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thu lệ phí cấp lại bằng tốt nghiệp các cấp cho thí sinh tốt nghiệp từ năm 1975 đến nay.

Sở Tài chính có ý kiến đề xuất với UBND tỉnh như sau:

Căn cứ công văn số 944/TNPT ngày 12/02/2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý, cấp phát bằng THPT\THCS, Căn cứ tình hình thực tế của Ngành Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành tiếp nhận hồ sơ, xét sao lực cấp lại bằng tốt nghiệp các cấp cho các thí sinh tốt nghiệp từ năm 1975 đến nay.

Do kinh phí sự nghiệp của ngành Giáo dục và Đào tạo hàng năm có khó khăn và hạn hẹp và việc cấp lại bằng cho người sử dụng là theo nhu cầu. Vì vậy, Sở Tài chính đề nghị UBND tỉnh cho phép ngành Giáo dục và Đào tạo được thu một khỏan thu để chi phí cho việc cấp lại bằng tốt nghiệp các cấp trong đó bao gồm mua phôi bằng và các khỏan chi phí khác liên quan đến thủ tục cấp lại bằng là: 10.000đồng / một bằng tốt nghiệp ( Mười ngàn đồng),

Số thu được đề lại cho đơn vị quản ]ý và sử dụng theo quy định tài chính hiện hành. Sở Tài chính kính trình UBND tỉnh xem xét và quyết định.

Phó giám đốc Sở

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Khiết