UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 3399/UBND-NĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 7 năm 2008

V/v Hướng dẫn quy trình giải quyết
thủ tục đầu tư hoạt động khoáng sản

Kính gửi:

- Các cơ quan tham mưu trực thuộc UBND tỉnh;

- UBND thành phố Huế và các huyện;

- Các nhà đầu tư.

Nhằm công khai, minh bạch, giải quyết nhanh gọn thủ tục đầu tư các dự án do các nhà đầu tư (tổ chức, cá nhân) đăng ký đầu tư trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các nhà đầu tư; nâng cao hiệu quả việc thực hiện các dự án đầu tư phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh thống nhất quy trình giải quyết thủ tục đầu tư hoạt động khoáng sản như sau:

A. QUY ĐỊNH CHUNG

I. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Áp dụng thực hiện cho việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với tất cà các dự án liên quan việc khảo sát, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế của các Nhà đầu tư (kể cả khai thác tận thu).

II. Nguyên tắc cho phép thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh

- Để đảm bảo tiết kiệm, sử dụng có hiệu quả và đảm bảo nguồn nguyên liệu cung cấp cho các Nhà máy chế biến trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh chỉ ưu tiên giải quyết thủ tục cho các Nhà đầu tư thăm dò, khai thác khoáng sản để cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy chế biến trên địa bàn tỉnh và sản phẩm chế biến phải đạt theo tiêu chuẩn yêu cầu của UBND tỉnh về chế biến sâu (trừ đá, sỏi, cát ỉàm vật liệu xây dựng thông thường đất làm vật liệu san lấp và các loại khoáng sản quý hiếm);

- Khu vực thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản không thuộc khu vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng sản theo quy định tại Điều 20, 21 Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;

- Nhà đầu tư được thăm dò, khai thác và chế biến loại khoáng sản phù hợp với chức năng đã được đăng ký kinh doanh; nhằm đảm bảo thuận lợi cho việc kê khai và nộp thuế trên địa bàn, các Nhà đầu tư cần lập thủ tục đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh trước khi UBND tỉnh có văn bản cho phép lập thủ tục thăm dò, khai thác. Trừ trường hợp là Nhà đầu tư nước ngoài thì việc cấp Giấy chứng nhận kinh doanh được thựcc hiện đồng thời với việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư .

- Có đề án thăm dò, dự án khai thác, chế biến khoáng sản phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch hoặc quy hoạchđã phê duyệt nhưng chưa thể hiện trong quy hoạch thì UBND tỉnh sẽ xem xét cụ thể các vấn đề liên quan để có thể xem xét đưa vào quy hoạch hoặc trình cấp có thẩm quyền đưa vào quy hoạch trước khi cho phép triển khai dự án.

- Có nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp thăm dò, khai thác, chế biến tiên tiến; đảm bảo năng lực tài chính để thực hiện dự án.

- Dự án thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản không ảnh hưởng xấu đến cảnh quan môi trường, an ninh trật tự tại khu vực hoạt động khoáng sản và khu vực lân cận; không được sử dụng hóa chất độc hại đối việc khai thác ờ vùng đầu nguôn.

III. Tiêu chuẩn yêu cầu về nhóm sản phẩm chể biển bắt buộc đối với một số loại khoáng sản khai thác trên địa bàn tỉnh

1. Cát thạch anh:

Nguyên liệu cát thạch anh sau khai thác, tuyển rửa chỉ được sử dụng làm nguyên liệu cho Nhà máy chế biến thành sản phẩm cụ thể trên địa bàn; tiêu chuẩn nhóm sản phẩm như sau:

- Sản xuất thủy tinh:

+ Sản xuất kính xây dựng, gạch thủy tinh; thủy tinh lỏng;

+ Kính ôtô, kính quang học, bóng đèn các loại, đồ thủy tinh gia dụng, thủy tinh cao cấp, phale...

- Sản xuất đồ gốm: làm xương đồ gốm, gạch granit nhân tạo;

- Sản xuất gạch chịu lửa;

- Sản xuất cacbuasilic;

- Sản xuất men Frít;

- Sản xuất đá mài;

- Sản xuất sợi thủy tinh, bông thủy tinh;

- Sản xuất các loại sản phẩm có tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm cao hơn nhóm sản phẩm nêu trên.

2. Cao lanh:

Nguyên liệu cao lanh khai thác, tuyển lọc chỉ được sử dụng làm nguyên liệu cho Nhà máy chế biên thành sản phẩm cụ thể trên địa bàn; tiêu chuẩn nhóm sản phẩm như sau:

- Sản xuất Gạch Ceramic;

- Sản xuất Gạch Granit;

- Sản xuất gốm sứ cao cấp, gốm sứ chịu lửa;

- Sản xuất vật liệu chịu lửa;

- Làm nguyên liệu cho các ngành công nghiệp sản xuất như: giấy, dược mỹ phẩm, nhựa, caosu, sơn, da nhân tạo, xà phòng, thuôc trừ sâu, ximăng trắng v.v...

(UBND tỉnh có thể giải quyết cho phép thăm dò, khai thác caolanh để cung cấp trực tiếp cho Nhà máy hoặc giới thiệu mua caolanh tỉnh chế trên cơ sở nhu cầu sử dụng nguyên liệu cung cấp cho Nhà máy).

3. Đối với các loại khoáng sản sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất xi măng như: đá vôi, đá sét, Puzzolan, sắt phụ gia v.v...: thì chỉ đồng ý việc thăm dò, khai thác đối với các đơn vị trực tiếp đầu tư xây dựng nhà máy xi măng trên địa bàn tỉnh hoặc các đơn vị hợp tác đầu tư với các nhà máy xi măng trên địa bàn tỉnh để cung cấp nguyên liệu.

4. Đối với các loai khoáng sản còn lại: Sở Công Thương tiếp tục tham mưu UBND tỉnh nhóm sản phẩm chế biến yêu cầu bắt buộc đối với các nhà đầu tư, nhằm thực hiện chủ trương chế biến sâu, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

B. QUY TRÌNH TRIỂN KHAI Dự ÁN ĐẦU TƯ

I. Quy trình chung cho các loại khoáng sản phải thực hiện việc đầu tư xây dựng nhà máy chế biến hoặc các loại khoáng sản quý hiếm

1. Bước 1: chấp thuân chủ trương nghiên cứu dư án đầu tư

- Các nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư gửi văn bản đăng ký nghiên cứu dự án đầu tư cho UBND tỉnh (theo mẫu 1), kèm báo cáo về năng lực, kinh nghiệm, khả năng tài chính (tự báo cáo và chịu trách nhiệm đối với các thông tin báo cáo).

- Trên cơ sở đãng ký của nhà đầu tư, UBND tỉnh tổ chức họp tiếp xúc ban đầu và nghe nhà đầu tư báo cáo ý tưởng đầu tư, sản phẩm dự kiến chế biến; xác định sự phù hợp với quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, ... để xem xét cho phép nghiên cứu dự án đầu tư (thống nhất địa điểm nghiên cứu, giao các cơ quan liên chức năng cung cấp các thông tin liên quan, xác định thời hạn hoàn tất việc nghiên cứu,...).

(Thời gian tổ chức họp tối đa sau 07 ngày làm việc kể từ khi UBND tỉnh nhận được văn bản đăng ký).

Sau cuộc họp, UBND tỉnh có văn bản đồng ý cho phép nghiên cứu dự án đầu tư hoặc không đồng ý (UBND tỉnh có thể không tổ chức họp và có văn bản trả lời là không đồng ý cho phép nghiên cứu đầu tư nếu nhận thấy nhóm sản phẩm nghiên cứu đầu tư không đạt yêu cầu của UBND tỉnh và không đáp ứng những nguyên tắc cho phép thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản trên đía bàn tỉnh được quy định tại Phần A của Công văn này).

Lưu ý: UBND tỉnh có thể cho phép nhiều nhà đầu tư cùng nghiên cứu dự án đầu tư đối với một địa điểm và cùng loại khoáng sản trong cùng thời điểm.

2. Bước 2: chấp thuận chủ trương đầu tư

2.1. Sau thời hạn nghiên cứu dự án đầu tư (ghi tại văn bản cho phép nghiên cứu dự án đầu tư), nhà đầu tư gửi hồ sơ báo cáo nghiên cứu dự án đầu tư cho UBND tỉnh; các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng và địa phương liên quan (UBND cấp huyện). Nội dung hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đăng ký đầu tư (theo mẫu 2);

- Thông tin cơ bản về chủ đầu tư: hồ sơ xác nhận tư cách pháp lý, báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

- Báo cáo giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; sản phẩm chế biến chính; vùng nguyên liệu; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; phương án sơ bộ về bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư; giải pháp về công nghệ và môi trường; phương án đảm bảo anh ninh trật tự tại khu vực khai thác, ché biến.

2.2. Quy trình xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư:

- Trường hợp chỉ 01 nhà đầu tư nghiên cứu dự án: UBND tỉnh tổ chức họp nghe nhà đầu tư báo cáo và lấy ý kiến của các ngành, địa phương để xem xét chấp thuận cho phép triển khai dự án (xác định các nội dung sơ bộ của dự án đầu tư; trình tự, tiến độ thực hiện dự án; nội dung ưu đãi; các biện pháp chế tài, yêu cầu về bảo lãnh thực hiện dự án,...).

- Trường hợp có nhiều nhà đầu tư đăng ký nghiên cứu dự án tại 01 địa điểm và cùng một loại khoáng sản: UBND tỉnh sẽ tổ chức họp để nghe các nhà đầu tư báo cáo và sẽ xem xét quyết định chủ trương đầu tư trên cơ sở mức độ chế biến sâu của loại khoáng sản, ảnh hưởng môi trường và các điều kiện cần thiết để sớm triển khai thực hiện đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sâu (trường hợp mức độ nghiên cứu và đáp ứng điều kiện bằng nhau thi UBND tỉnh sẽ tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư).

(Thời gian tồ chức họp tối đa sau 05 ngày làm việc kể từ khi UBND tỉnh nhận được báo cáo nghiên cứu dự án đầu tư và theo thời hạn của Nhà đầu tư được UBNĐ tỉnh cho phép nghiên cứu đầu tư).

Sau cuộc họp, UBNDtỉnh có văn bản chấp thuận cho phép triển khai dự án đầu tư hoặc không chấp thuận, có ý kiến khác.

3. Bước 3: Nhà đầu tư triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến, lập thủ tục thăm dò vùng nguyên liệu, xin giấy phép khai thác khoáng sản và hoàn chỉnh thủ tục về đất đai

Sau khi UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho phép đầu tư triển khai dự án, nhà đầu tư tiến hành đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến song song với việc lập thủ tục xin Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản

3.1.Triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến

Trong quá trình triển khai thủ tục thăm dò, Nhà đầu tư tiến hành xác định địa điểm cụ thể để xây dựng Nhà máy chế biến và hoàn chỉnh các thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với các dự án yêu cầu phải cấp Giấy chứng nhận đầu tư).

+ Việc xác định địa điểm xây dựng Nhà máy giao: Sở Xây dựng chủ trì giúp Nhà đầu tư thực hiện. Riêng Nhà máy chế biến các sản phẩm từ cát chỉ được đầu tư xây dựng trong cụm công nghiệp có chức năng riêng.

+ Việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư: giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn chỉnh thủ tục báo cáo UBND tỉnh.

Sau khi đã hoàn thành việc xác định địa điểm xây dựng Nhà máy chế biến và được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Nhà đầu tư triển khai các thủ tục sau:

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được chấp thuận cho phép triển khai dự án đầu tư và được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư phải làm việc với các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh để hoàn tất các thủ tục triển khai đầu tư, đảm bảo điều kiện khởi công dự án; một số công tác chủ yếu như sau:

- Lập quy hoạch chi tiết xây dựng (nếu có): tùy theo địa bàn đầu tư, nhà đầu tư làm việc với các cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng (Sở Xây dựng, UBND cấp huyện).

- Thẩm định thiết kế cơ sở: tùy theo tính chất dự án, nhà đầu tư làm việc với các cơ quan quản lý chuyên ngành xây dựng (SởXây dựng, UBND cấp huyện).

- Nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu thuộc dự án phải thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường) hoặc UBND cấp huyện để xác nhận đăng ký đạt tiêu chuân môi trường;

- Lập và phê duyệt dự án đầu tư: nhà đầu tư chủ động thực hiện.

- Bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có): làm việc với UBND cấp huyện.

- Thu hồi, giao đất, cho thuê đất: làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường.

Cấp phép xây dựng (nếu có): làm việc với các cơ quan quản lý cấp phép xây dựng (Sở Xây dựng, UBND cấp huyện).

(Đối với các dự án xây dựng Nhà máy chế biến tại Khu Công nghiệp tỉnh thì Nhà đầu tư trực tiếp làm việc với Ban Quản lý Khu Công nghiệp để xác định địa điểm xây dựng Nhà máy và thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư; dự án xây dựng Nhà máy chế biến tại Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô thì Nhà đầu tư trực tiếp làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô để được hướng dẫn và giải quyết các thủ tục giới thiệu địa điểm, quy hoạch, đánh giá tác động môi trường, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi, thuê đất, cấp phép xây dựng,....)

3.2. Lập thủ tục thăm dò vùng nguyên liệu, xin giấy phép khai thác khoáng sản và hoàn chỉnh thủ tục về đất đai

3.2.1. Lập thủ tục thăm dò vùng nguyên liệu, xin giấy phép khai thác khoáng sản

a) Đối với các loại khoảng sản thuộc thầm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Nhà đầu tư phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để chủ tri cùng các ngành, địa phưong tổ chức khảo sát thực địa, xác định vị trí xin thăm dò, khai thác sử dụng làm nguyên liệu; kiểm tra quy hoạch, khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; báo cáo UBND tỉnh để thống nhất địa điểm và có văn bản gửi các Bộ: Quốc phòng, Xây dựng, Công Thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải để thỏa thuận không thuộc khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; đồng thời, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đề nghị cấp giấy phép thăm dò.

- Nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ, Đề án thăm dò nộp tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; đồng thời, liên hệ các Bộ để sớm có văn bản thỏa thuận (trường hợp cần thiết; UBND tỉnh sẽ cùng nhà đầu tư trực tiếp làm việc với các Bộ để thống nhất các nội dung nhằm sớm có văn bản thỏa thuận).

- Sau khi có Giấy phép thăm dò, Nhà đầu tư tiến hành các thủ tục thăm dò và trình Hội đồng phê duyệt trữ lượng quốc gia phê duyệt kết quả thăm dò;

-Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư công trình khai thác mỏ;

- Nộp hồ sơ tại Sở Công Thương để được thẩm định thiết kế cơ sở (đối với dự án phải thẩm định);

- Nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

-Nộp hồ sơ tại Cục Địa Chất và Khoáng sản Việt Nam để được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.

(Nếu khu mỏ nằm trong Khu Kinh tể Chân Mây -Lăng Cô thì Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô chủ trì thâm định, phê duyệt báo cáo đảnh giá tác động môi trường và cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo thầm quyền)

b) Đối với các loại khoáng sản thuôc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

b1) Đối với loại khoáng sản phải lập thủ tục thăm dò trước khi cấp phép khai thác

Sau khi UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho phép đầu tư, nhà đầu tư tiến hành các thủ tục theo trình tự sau:

- Nhà đầu tư phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để chủ trì cùng các ngành, địa phương tổ chức khảo sát thực địa, xác định vị trí xin thăm dò, khai thác sử dụng làm nguyên liệu, kiểm tra quy hoạch, khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoảng sản; báo cáo UBND tỉnh để thống nhất địa điểm và gửi các Bộ: Quốc phòng, Xây dựng, Công Thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải để thỏa thuận không thuộc khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản,

- Nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ, Đề án thăm dò nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND tỉnh cấp Giấy phép thăm dò;

- Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư công trình mỏ;

“ Nộp hồ sơ tại Sở Công Thương để được thẩm định thiết kế cơ sở (đối với dự án phải thẩm định);

- Nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu thuộc dự án phải thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giả tác động môi trường) hoặc UBND cấp huyện để xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường;

- Nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.

(Nếu khu mỏ nằm trong Khu Kinh tế Chân Mây - Lâng Cô thì Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô chủ trì thực hiện các nội dung công việc của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương theo Quyết định số 1182/2008/QĐ-UBND ngày 19/5/2008 của UBND tỉnh về phân công phân cấp cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; thực hiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo thẩm quyền)

b2) Đối với các loại khoáng sản không phải lập thủ tục thăm dò trước khi cấp phép khai thác khoảng sản

Sau khi UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho phép đầu tư, nhà đầu tư tiến hành các thủ tục theo trình tự sau:

- Nhà đầu tư phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để chủ trì cùng các ngành, địa phương tổ chức khảo sát thực địa, xác định vị trí xin khai thác sử dụng làm nguyên liệu, kiểm tra quy hoạch, khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; báo cáo UBND tỉnh để thống nhất địa điểm.

- Nộp hồ sơ tại Sở Kể hoạch và Đầu tư để tham mưu UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư công trình mỏ;

- Nộp hồ sơ tại Sở Công Thương đê được thẩm định thiêt kê cơ sở (đối với dự án phải thẩm định);

- Nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu thuộc dự án phải thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường) hoặc UBND cấp huyện để xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường;

- Nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.

(Nếu khu mỏ nằm trong Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô thì Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô chủ trì thực hiện các nội dung công việc của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương theo Quyết định sô 1182/2008/QĐ- UBND ngày 19/5/2008 của UBND tỉnh về phân công, phân cấp cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lãng Cô; thực hiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo thẩm quyền)

3.2.2. Hoàn thành thủ tục về đất đai

Sau khi được cấp Giấy phép khai thác khoảng sản, Nhà đầu tư tiến hành các bước sau:

- Nhà đầu tư phối hợp với UBND huyện, xã và các phòng ban chức năng để công bố khu vực khai thác, thông báo chủ trương sẽ thực hiện thu hồi đất và tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực dự án đồng tình ủng hộ; phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện để lập và trình duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tổ chức công bố công khai phương án bồi thường theo quy định.

- Hoàn chỉnh hồ sơ nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND tỉnh quyết định thu hồi đất;

- Phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện để tiến hành việc kiểm kê, trình phê duyệt giá trị bồi thường và chi trả tiền bồi thường cho người sử dụng đất có đất bị thu hồi;

- Hoàn chỉnh hổ sơ nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND tỉnh quyết định cho thuê đất.

- Ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản mỏ.

(Nếu khu mỏ nằm trong Khu Kỉnh tể Chân Mây - Lãng Cô thì Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô hướng dẫn, thực hiện thủ tục về đất đai thay cho Sở Tài nguyên và Môi trường).

Trường hợp Nhà đầu tư đã thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất với các chủ sử dụng đất thuộc khu mỏ thì không phải triển khai các thủ tục nêu trên.

II. Quy trình đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường hoặc khoáng sản để phục vụ làm nguyên liệu cho nhà máy đã có

Đối với các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường hoặc xin khai thác khoáng sảnđể phục vụ làm nguyên liệu cho các nhà máy trên địa bàn tỉnh (chỉ cấp phép cho Nhà đầu tư xây dựng nhà máy hoặc nhà đầu tư hợp tác với nhà máy để cung cấp nguyên liệu) thì Nhà đầu tư chủ động nghiên cứu trước, làm việc để thống nhất với địa phương liên quan và báo cáo UBND tỉnh hồ sơ theo nội dung quy định tại Bước 2 chấp thuận chủ trương đầu tư nêu trên (trường hợp nhà đầu tư hợp tác với Nhà máy để cung cấp nguyên liệuthì phải có thêm văn bản đề nghị của chủ đầu tư Nhà máy). Trên cơ sở đó, UBND tỉnh sẽ xem xét và giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện và các sở, ngành liên quan để tổ chức khảo sát thực địa, kiểm tra quy hoạch, khả năng nguồn nguyên liệu, khu vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, an ninh trật tự, cảnh quan môi trường v.v....; tham mưu báo cáo UBND tỉnh chấp thuận chủ trương địa điểm cho phép đầu tư thăm dò, khai thác (địa bàn Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô thì do Ban Quản ỉý Khu Kinh tế Chân Mây - Lãng Cô chủ trì).

Trên cơ sở đề xuất của Sờ Tài nguyên và Môi trường (hoặc Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô) cùng các sở, ngành, địa phương liên quan, UBND tỉnh sẽ xem xét cụ thể và trả lời bằng văn bản đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc không chấp thuận chủ trương đầu tư. Trường hợp cần thiết thì UBND tỉnh sẽ tổ chức cuộc họp để nghe Nhà đầu tư và các ngành liên quan báo cáo để quyết định chủ trương đầu tư.

Sau khi UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, Nhà đầu tư Triển khai thủ tục thăm dò vùng nguyên liệu, xin giấy phép khai thác khoáng sản và hoàn chỉnh thủ tục đất đai được quy định đỉểm 3.2 khoản 3 Mục I nêu trên (Bưức 3) nêu trên (trừ nội dung công việc Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu Kỉnh tế Chân Mây - Lăng Cô chủ trì khảo sát thực địa để xác định khu vực cấm và tạm thời Cấm hoạt động khoảng sản).

C. THU HỒI, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN

UBND tỉnh sẽ quyết định chấm dứt hoạt động của dự án thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc đề nghị thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản trong các trường hợp sau:

- Vi phạm các quy định của pháp luật mà theo đó pháp luật quy định phải châm dứt hoạt động;

- Không hoàn tất thủ tục triển khai dự án đầu tư, không khởi công dự án đúng thời gian đã cam kết hoặc sau khi khởi công, dự án thục hiện chậm tiến độ quá 12 tháng so với tiến độ nhà đầu tư đã cam kết, tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận cho phép triển khai dự án đầu tư (ngoại trừ các nguyên nhân khách quan, bất khả kháng được UBND tinh đồng ý tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện);

- Không đáp ứng về yêu cầu theo tiêu chuẩn sản phẩm đã cam kết.

- Tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản mà không thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai và môi trường theo quy định;

- Tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản mà không thực hiện đúng các yêu cầu ghi trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản.

D. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố Huế theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm cung cấp thông tinđầy đủ, chính xác; hướng dẫn cụ thể; kịp thời xử lý các vướng mắc và giải quyếtnhanh gọn các thủ tục liên quan cho nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu, triển khai thực hiện dự án.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì tổng hợp toàn diện tình hình thực hiện của các nhà đầu tư theo chủ trương đầu tư đã phê duyệt; báo cáo định kỳ hàng quý cho UBND tỉnh, chủ trì hướng dẫn, đôn đốc các nhà đầu tư triển khai thực hiện, chủ động giải quyết và tham mưu xử lý các vướng mắc của các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện đầu tư.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì tổng hợp tình hình cấp Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh để báo cáo UBND tỉnh, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (trước ngày 25 tháng cuối quý).Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, chủ động giải quyết và tham mưu xử lý các vướng mắc của các nhà đầu tư trong quá trình triển khai các thủ tục xin giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản, thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng.

4. Sở Công Thương: Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra các vấn đề liên quan đến dây chuyền công nghệ và thiết bị khai thác, các vấn đề kỹ thuật trong hoạt động khai thác; sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong hoạt động khai thác khoáng sản (nếu có); thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư xây dựng công trình hầm mỏ.v.v.. ; định kỳ báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện tiến độ cam kết về sản phẩm chế biến của các Nhà đầu tư, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến, xuất khẩu khoáng sản trên địa bàn tỉnh;

5. Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô tổng họp tình hình cấp Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại địa bàn Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô báo cáo UBND tỉnh và gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (tổng hợp trước ngày 20 tháng cuối quý) chủ trì hướng dẫn, đôn đốc các nhà đầu tư triển khai thực hiện, chủ động giải quyết các vướng mắc của các nhà đầu tư tại Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, tham mưu đôn đốc thực hiện chủ trương đầu tư của UBND tình; kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch ƯBND tỉnh chỉ đạo xử lý các vướng mắc phát sinh./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Thiện