ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34 / 2005/CT-UBND

Đồng Hới, ngày 5 tháng 12 năm 2005

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH, TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNGCÔNG TRÌNH XÂY DỰNG.

Thực hiệnLuật Xây dựng và Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ vềquản lý chất lượng công trình, từ đầu năm 2005 đến nay Sở Xây dựng, các Sở cócông trình xây dựng chuyên ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị thamgia hoạt động xây dựng đã có nhiều chuyển biến tích cực về công tác quản lýchất lượng các công trình xây dựng, nhiều công trình được hoàn thành có chất lượngcao, đưa vào sử dụng đúng tiến độ góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệmvụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Tuy vậy, công tác quản lý chấtlượng công trình của một số ngành, địa phương và nhiều chủ đầu tư, đơn vị tưvấn thiết kế, nhà thầu xây dựng chưa được chú trọng đúng mức; tình trạng vi phạmcác quy định về quản lý chất lượng công trình vẫn tiếp tục diễn ra phức tạp.

Qua đợtkiểm tra hơn 70 công trình xây dựng đang thi công ở các huyện, thành phố của SởXây dựng, cho thấy hầu hết các công trình đều có vi phạm các quy định của Nhànước về chất lượng công trình ở mức độ khác nhau, các sai phạm điển hình nhưthi công sai thiết kế, sử dụng vật tư không đảm bảo chất lượng, thiếu biện phápđảm bảo an toàn thi công, tiến độ công trình kéo dài... làm ảnh hưởng đến chấtlượng công trình. Kết quả thanh tra, kiểm tra một số dự án đầu tư xây dựng củaThanh tra tỉnh, các Ban ngành cho thấy tình trạng vi phạm về chất lượng côngtrình tương đối nhiều, như ở một số công trình của Dự án y tế nông thôn, Bệnhviện Việt Nam-CuBa, hạ tầng kỹ thuật thành phố Đồng Hới, kiên cố hoá trườnghọc, lớp học, chất lượng thiết kế nhiều công trình còn thấp, năng lực quản lýdự án, giám sát của nhiều Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án còn yếu.

Hiện nayLuật Xây dựng và Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ vềquản lý chất lượng công trình đã quy định rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm củachủ đầu tư, nhà thầu khảo sát thiết kế, thi công đối với quá trình đầu tư nóichung và công tác quản lý chất lượng công trình nói riêng. UBND tỉnh cũng đãban hành Quyết định số 29/2005/QĐ-UB ngày 13/06/2005 về việc Quy định phân cấpthẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tếkỹ thuật xây dựng công trình) thẩm định và phê duyệt quyết toán công trình xâydựng bằng nguồn vốn ngân sách.

Nhằm thựchiện tốt các quy định của pháp luật về xây dựng và tạo sự chuyển biến tốt hơnvề công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn, khắc phục tìnhtrạng vi phạm và nâng cao chất lượng hiệu quả của các dự án đầu tư xây dựng, Uỷban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các Sở: Xây dựng,Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công nghiệp, Thủtrưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố tăng cườngcông tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng và các văn bản phápluật có liên quan;

2. Các Sở: Xây dựng, Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công nghiệp, UBND cáchuyện, thành phố tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất việc tuân thủ các quy địnhvề quản lý chất lượng công trình đối với các công trình xây dựng chuyên ngànhtrên địa bàn, đặc biệt trong giai đoạn thi công và báo cáo định kỳ, đột xuấtcho UBND tỉnh ( Qua Sở Xây dựng).

3. Các chủ đầu tư, Ban quảnlý dự án thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong côngtác quản lý chất lượng công trình đối với các công việc thiết kế, khảo sát, thicông công trình; đặc biệt đối với các công trình do ngân sách đầu tư, các côngtrình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

4. Các huyện đã thành lậpTrung tâm tư vấn thiết kế xây dựng, nếu không đủ điều kiện năng lực hoạt độngxây dựng về lập Dự án đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựngcông trình theo quy định tại điều 48 Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07-02-2005của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì không được tiếptục hoạt động khảo sát, lập dự án, thiết kế xây dựng công trình. Các Sở Xâydựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công nghiệp khithẩm định thiết kế cơ sở và bản vẽ thi công phải kiểm tra chức danh chủ nhiệmđồ án, chủ trì thiết kế, chủ nhiệm khảo sát trong hồ sơ bản vẽ theo quy địnhtại điều 15 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16-12-2004 của Chính phủ về quảnlý chất lượng công trình xây dựng. Kiên quyết loại bỏ các hồ sơ Dự án đầu tư,khảo sát, thiết kế xây dựng công trình do các tổ chức, cá nhân không đủ điềukiện năng lực lập.

5. Trong quý IV năm 2005, SởNội vụ phối hợp với Sở Xây dựng hoàn thành việc tham mưu đề xuất Uỷ ban nhândân tỉnh:

- Phươngán sắp xếp lại, thành lập Ban quản lý dự án chuyên nghiệp và các Ban quản lý dựán khu vực đủ điều kiện năng lực thực hiện nhiệm vụtư vấn quản lý dự án. Chấm dứt tình trạng các chủ đầu tư thành lập Ban quản lýdự án không đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định.

- Thànhlập Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

6. Tăng cường công tác Thanhtra, kiểm tra phát hiện xử lý, xử phạt kịp thời, nghiêm minh các sai phạm vềchất lượng công trình nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát lãng phí,tham nhũng trong đầu tư xây dựng.

7. Giám đốc các Sở; Thủtrưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phốvà các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện tốtChỉ thị này.

Trong quátrình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc báo cáo về Uỷ ban nhân dân tỉnh đểcó hướng xử lý, giải quyết kịp thời. Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với cácSở có công trình xây dựng chuyên ngành để đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn việc thựchiện Chỉ thị này, định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp tình hình báo cáo Uỷ ban nhândân tỉnh.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp cấp tỉnh;
- Báo Quảng Bình, Đài PT-TH Quảng Bình;
- UBND các huyện, thành phố;
- Sở Tư pháp;
- Lưu VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Thị Bích Lựa