ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2007/CT-UBND

Huế, ngày 03 tháng 8 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2007/NĐ-CPNGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC, CHỨNG THỰC BẢNSAO TỪ BẢN CHÍNH, CHỨNG THỰC CHỮ KÝ

Để nâng cao hiệu lựcquản lý nhà nước, kịp thời tổ chức, triển khai và thực hiện nghiêm túc, có hiệuquả Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ, Uỷ banNhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế; Giámđốc các Sở; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quanvà cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Sở Tư pháp, Ủy banNhân dân thành phố Huế và các huyện có kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biếnrộng rãi những nội dung của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP đến cán bộ, nhân dânbiết, thực hiện.

2. Ủy ban Nhân dân thành phố Huế và các huyện cótrách nhiệm:

- Chỉ đạo Uỷ ban Nhân dân xã, phường, thị trấntriển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 79/2007/NĐ-CP thường xuyên tổchức kiểm tra đánh giá việc thực hiện; tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinhnghiệm, kịp thời đề xuất giải quyết những vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả côngtác chứng thực.

- Lựa chọn, bố trí cán bộ giúp việc cho Trưởng, Phótrưởng phòng tư pháp cấp huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp xãtrong công tác chứng thực. Phải bảo đảm thường xuyên có người trực để tiếp nhậnvà giải quyết các yêu cầu về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bảnchính, chứng thực chữ ký để công tác chứng thực thực hiện đúng pháp luật, kịp thờivà không gây phiền hà cho nhân dân.

- Chỉ đạo các phòng,ban trực thuộc đang quản lý sổ gốc bố trí người thực hiện cấp bản sao từ sổ gốctheo thẩm quyền quy định tại Điều 4 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP khi có yêu cầu.

- Bố trí phương tiệnvật chất cần thiết cho công tác chứng thực (sổ sách, tủ đựng hồ sơ, tài liệu,máy photocopy, máy vi tính...).

3. Các sở, ban, ngànhcấp tỉnh và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đang quản lý sổ gốc bốtrí người thực hiện việc cấp bản sao từ sổ gốc theo thẩm quyền quy định tại Điều4 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP khi công dân và tổ chức có yêu cầu.

4. Sở Tư pháp có tráchnhiệm:

- Xây dựng kế hoạchtập huấn Nghị định số 79/2007/NĐ-CP cho những người làm công tác chứng thực củaUỷ ban Nhân dân cấp huyện và cấp xã, những người làm công tác cấp bản sao từ sổgốc của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn của địa phương.

- Thiết kế mẫu Sổchứng thực bản sao, chứng thực chữ ký của Uỷ ban Nhân dân cấp huyện, cấp xãtheo quy định tại Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP để sử dụng thống nhấttrong toàn tỉnh và thuận tiện cho việc thống kê, báo cáo theo quy định.

5. Sở Văn hoá thôngtin, Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Huế, Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanhtruyền hình tỉnh thường xuyên tuyên truyền, giới thiệu những nội dung cơ bảncủa Nghị định số 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứngthực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký để công dân, tổ chức tự giác chấphành.

6. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tư pháp để tham mưutrình Uỷ ban Nhân dân tỉnh bố trí thêm biên chế chuyên trách cho Tư pháp cấphuyện, cấp xã khi được giao thêm nhiệm vụ để thực hiện tốt các loại việc đượcphân cấp theo quy định của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chứngthực và Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

7. Sở Tài chính cótrách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thành phốcân đối, cấp đủ kinh phí phục vụ cho việc triển khai thi hành Nghị định số79/2007/NĐ-CP của Chính phủ về trang bị cơ sở vật chất cần thiết cho công tácchứng thực; phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng đề án mức thu, chế độ thu, nộp,quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực tham mưu Uỷ ban Nhân dân tỉnh trình Hộiđồng Nhân dân tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Nhận được Chỉ thị này,yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế; các sở, ban, ngànhcấp tỉnh và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc. Sở Tưpháp có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp đề xuất và báo cáo Uỷ ban Nhân dân tỉnhkết quả thực hiện.

Chỉ thị này có hiệulực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Lý