UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2009/CT-UBND

Sơn La, ngày 10 tháng 11 năm 2009

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNGCÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG TRONG MÙA KHÔ HANHNĂM 2009 – 2010

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Luật Phòngcháy chữa cháy năm 2001, Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2006,Quy định về Phòng cháy chữa cháy rừng; thực hiện Chỉ thị số 02/2006/CT-TTg ngày23 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tăng cường chỉ đạo thựchiện hiệu quả công tác PCCCR; thực hiện Chỉ thị số 15/2007/CT-BNN ngày 13 tháng02 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường côngtác quản lý canh tác nương rẫy, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu bảo vệ vàphát triển rừng do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XII đề ra.

Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉđạo công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) các đơn vị huyện, thành phố vàcác cơ sở xã, bản, các đơn vị lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp, tổ chứcvà chủ rừng đã có nhiều cố gắng tổ chức, thực hiện các biện pháp PCCCR, côngtác PCCCR đã có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức PCCCR của nhân dân được nângcao, nhiều vụ cháy rừng đã được huy động chữa cháy có hiệu quả. Mùa khô 2008 -2009 thời tiết tại Sơn La diễn biến thuận lợi mưa nhiều. Tuy nhiên tình trạngcháy rừng vẫn còn xảy ra trên một số địa bàn.

Để chủ động trong công tác PCCCR, hạn chế đến mứcthấp nhất số vụ cháy rừng xảy ra và các thiệt hại do cháy rừng gây nên trongmùa khô năm 2009 - 2010. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị các sở, ngành, khối đoànthể xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị trấn, Ban chỉ huy PCCCR,các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, các đơn vị quản lý rừng và cácchủ rừng đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện ngay một số biện pháp sau đây:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố,thị trấn, thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị, doanh nghiệp và lực lượngvũ trang, trường học, các Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ, các cơ quantrung ương đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác PCCCR ở trên địa phương,cơ quan đơn vị, gia đình, các chủ rừng phụ trách, hạn chế đến mức thấp nhấttình trạng cháy rừng và các thiệt hại do cháy rừng gây ra.

- Kiểm tra rà soát đánh giá tình hình tổ chức, hoạtđộng của tổ, đội quản lý bảo vệ rừng, PCCCR, chủ rừng, dân phòng tại các cơquan, đơn vị, các phường, xã, tổ, bản, tiểu khu, khu dân cư. Tiến hành củng cốxây dựng lực lượng PCCCR, phương án PCCCR và thực hiện phương châm 4 tại chỗ gồm:Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, hậu cần tại chỗ và vật tư kỹ thuật tại chỗ.Đảm bảo cho đơn vị, cơ quan, các chủ rừng tại địa phương đủ sức phòng và chữacháy trong các tình huống khi có cháy rừng xảy ra.

- Kiểm tra cơ sở vật chất, khả năng phòng cháy, chữacháy tại đơn vị bao gồm: Nguồn nước phục vụ chữa cháy, đường giao thông cho xechữa cháy, những nguy cơ đe doạ cháy có thể xảy ra, chú ý những vùng thường cónguy cơ cháy cao, đặc biệt bảo vệ tốt các khu rừng nhạy cảm như rừng đặc dụng,phòng hộ xung yếu và rất xung yếu của tỉnh. Các đơn vị, các ngành có tính đặcthù như ngành điện, kho xăng dầu nơi gần rừng, và các địa phương chuẩn bị đốtnương để sản xuất vụ Đông Xuân 2009 - 2010 phải có biện pháp phòng ngừa, nghiêmtúc thực hiện các quy định trong sử dụng lửa. Từ đó có kế hoạch kiểm tra, xemxét kỹ và đề ra các giải pháp cụ thể thích hợp bảo đảm an toàn PCCCR.

- Phân công nhiệm vụ, tăng cường thực hiện các quyđịnh trong cơ chế phối hợp giữa các lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội (Thôngtư số 144/2002/ TTLT/ BNNPTNT-BCA-BQP) trên địa bàn làm tốt công tác PCCCR.

- Các chủ rừng tiến hành ngay các biện pháp PCCCR,làm đường băng cản lửa, xử lý trước vật liệu khô, dễ cháy, phân công ngườitrông nom rừng. Đồng thời phối hợp tốt với chính quyền địa phương, tổ quản lýbảo vệ rừng của bản và các chủ rừng lân cận, chuẩn bị mọi điều kiện để chữacháy kịp thời khi có cháy rừng xảy ra. Kiên quyết không cho làm nương vào diệntích rừng bị cháy lan.

2. Giao Chi cục Kiểm lâm tỉnh chủ trì giúp Ban chỉhuy PCCCR của tỉnh, tổ chức kiểm tra an toàn PCCCR toàn tỉnh. Lập phương án cụthể phân công trách nhiệm cho các đơn vị cơ sở, thường xuyên thông báo cấp dựbáo cháy rừng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCCCR trong nhân dân, quản lýviệc canh tác nương rẫy theo đúng Quyết định số 1483/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dântỉnh Sơn La; tăng cường công tác tuần tra canh gác rừng; bố trí lực lượng trực24/24 giờ trong những ngày cao điểm có nguy cơ cháy cao, các ngày thời tiết quákhô hanh, đặc biệt chú ý các vùng trục đường quốc lộ 6, đường nội tỉnh ven SôngĐà và vùng biên giới. Phát hiện kịp thời các đối tượng thường qua lại, ra vàorừng… gây ra cháy rừng. Kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi pháhoại rừng. Tổ chức tốt các đợt diễn tập PCCCR cho các lực lượng xã, bản, dânphòng, các tổ đội quần chúng tham gia bảo vệ rừng.

3. Giao Công an tỉnh phối hợp với lực lượng Kiểmlâm tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vụ vi phạm trong công tác PCCC, PCCCR.Đội kiểm lâm cơ động và PCCCR chuẩn bị tốt phương tiện chữa cháy, thông tinliên lạc, lực lượng sẵn sàng tham gia khi có yêu cầu, đảm bảo đủ điều kiện đốiphó trước các tình huống với phương châm phòng là chính. Nhưng khi có cháy sảyra thì khẩn trương kịp thời ngăn chặn, dập tắt đám cháy triệt để, không để cháylan, cháy lớn xảy ra trên địa bàn.

4. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ độiBiên phòng tỉnh phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, Công an tỉnh thực hiện nghiêmtúc Thông tư liên tịch số 144/2002/TTLT /BNN&PTNT-BCA-BQP về việc tổ chứccông tác bảo vệ rừng trên địa bàn đóng quân ở các địa phương trong tỉnh. Huyđộng lực lượng cứu, chữa cháy kịp thời khi có cháy rừng xảy ra.

5. Giao Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp,Báo Sơn La, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội liên hiệp Phụ nữtỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các huyện, thành phố đẩy mạnh côngtác tuyên truyền những nội dung về công tác PCCCR trên các phương tiện thôngtin đại chúng, tăng thêm thời lượng phát sóng, phát thanh, đăng tin bài. Ủy bannhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.Trong quá trình thực hiện các huyện, thành phố báo cáo trực tiếp với thườngtrực Ban chỉ huy PCCCR (Chi cục Kiểm lâm tỉnh) Điện thoại số: 0223.855.173tổng hợp báo cáo số liệu với Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo ./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo PCCCR tỉnh;
- Các ban ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo;
- Trung tâm Tin học;
- Lưu: VT.KTN(01).Mạnh (01), (100b).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Ngọc Toa