ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 34/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 1977

CHỈTHỊ

VỀKỶ NIỆM LẦN THỨ 30 NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ TOÀN QUỐC

Năm nay cùng với cả nước, Thànhphố ta tổ chức kỷ niệm lần thứ 30 ngày thương binh liệt sĩ toàn quốc (27-7-1947– 27-7-1977) trong lúc toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang khẩn trương thiđua lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm, ra sức đẩy mạnh các mặt công tácnhằm hoàn thành kế hoạch Nhà nước 1976 – 1980. Thành phố ta đang tập trung mọinỗ lực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I. Hainăm qua, công tác thương binh và liệu sĩ của Thành phố đã đạt được những kếtquả quan trọng bước đầu, song còn nhiều việc cấp bách cần được giải quyết khẩntrương, chính xác, nhất là khâu xác nhận liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ và thươngbinh ; kịp thời thực hiện các chế độ, chính sách đối với thương binh và thânnhân liệt sĩ đã được công nhận.

Kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩnăm nay, các cấp chánh quyền, các ban, ngành, sở cần phối họp với Mặt trận tổquốc và các đoàn thể trong Thành phố để tiến hành tốt những việc sau đây :

1- Bằng các phương tiện thôngtin như báo chí, truyền thanh, truyền hình, phim ảnh, các hình thức nghệ thuậtv.v... tổ chức một đợt tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ và nhân dânvề những gương cao cả của các anh hùng liệt sĩ, thương binh và gia đình có côngvới cách mạng trong hai cuộc kháng chiến thần thánh vừa qua ; tuyên truyền vềcác chế độ, chánh sách của Đảng và Nhà nước đối với thương binh, liệt sĩ và giađình ; phổ biến rõ những thủ tục cần thiết trong công tác xác nhận thương binh,liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ. Động viên toàn dân tham gia phong trào thườngxuyên chăm sóc, giúp đỡ về các mặt đối với anh chị em thương binh, bịnh binh,gia đình liệt sĩ, gia đình bộ đội, gia đình có công với cách mạng.

Đề cao những gương người tốt,việc tốt đã được tuyển chọn trong hàng ngũ thương binh và trong các gia đìnhliệt sĩ. Đặc biệt chú ý nêu gương các cá nhân và gia đình đã không ngừng vươnlên, với khả năng của mình, tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạngtrong hoàn cảnh hòa bình, đoàn kết tương trợ, khắc phục mọi khó khăn, cùng vớinhân dân ra sức đẩy mạnh sản xuất và hoạt động văn hóa, xã hội, góp phần tíchcực vào việc ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của tập thể đơnvị và của địa phương.

Nêu gương, khen thưởng cácngành, địa phương, đơn vị và cá nhân đã thực hiện tốt các nhiệm vụ và chủtrương do Thành phố đề ra cho công tác thương binh, liệt sĩ, đồng thời phổ biếnnhững kinh nghiệm tốt đó. Phê phán và có biện pháp xử lý thích đáng đối vớinhững người, những nơi không chấp hành đúng chánh sách, có hành động xúc phạmđến vinh dự và làm thiệt hại quyền lợi của thương binh, gia đình liệt sĩ, bộđội, gia đình có công với cách mạng.

2- Ở các cấp chánh quyền địaphương và trong nội bộ các cơ quan, xí nghiệp, đơn vị, cần tổ chức phổ biến chỉthị 223-CTTƯ ngày 8-7-1975 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (về công tác thươngbinh và xã hội sau chiến tranh) và phổ biến phương hướng nhiệm vụ công tácthương binh liệt sĩ của Thành phố trong thời gian trước mặt, liên hệ với tìnhhình công tác, đề ra kế hoạch đẩy mạnh công tác xác nhân liệt sĩ, thương binhvà thực hiện chu đáo các chế độ đã ban hành. Các cấp các ngành cần chăm lo tiếpnhận, đào tạo, bồi dưõng về chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức sản xuất, bố trícông tác, ổn định đời sống của thương binh, chăm lo điều dưỡng cho bệnh binh.Phát hiện chăm sóc quy tập phần mộ liệt sĩ. Cải tiến việc chăm sóc, giáo dụccác con liệt sĩ. Thiết thực giúp đỡ các gia đình liệt sĩ, gia đình bộ đội nhấtlà các cha mẹ già yếu, cô đơn, những gia đình có người thân đi chiến đấu đếnnay vẫn chưa có tin tức v.v.. mà nay trong đời sống đang gặp nhiều khó khăn nhưgặp thiên tai, mất mùa, hoặc chưa có công ăn việc làm. Phấn đấu giải quyết ngaynhững vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm và khả năng của các địa phương, cơ quan,xí nghiêp, nhằm tạo phấn khởi cho các gia đình nói trên.

3- Tổ chức trọng thể ngày thươngbinh liệt sĩ 27-7-1977, làm lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đặt vòng hoatại các nghĩa trang liệt sĩ, tổ chức thăm hỏi các thương binh, bịnh binh, giađình liệt sĩ, cổ võ tinh thần hy sinh chiến đấu vì sự nghiệp cách mạng trongđiều kiện mới. Chi phí dành cho việc này do Thành phố đài thọ trên cơ sở dự trùkinh phí (Sở Thương binh xã hội dự trù) và theo khả năng tài chánh của Thànhphố. Các địa phương không lạc quyên, cũng như không tổ chức liên hoan lãng phí.

Dưới sự lãnh đạo của cấp ỦyĐảng, các ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp cần có kế hoạch thực hiện tốt chỉthị này, lấy tinh thần ngày thương binh liệt sĩ, ra sức đẩy mạnh các công táctrọng tâm của địa phương và của đơn vị. Sở Thương binh xã hội có trách nhiệmphối hợp với các ngành, bàn kế hoạch tổ chức kỷ niệm lần thứ 30 ngày thươngbinh liệt sĩ, đồng thời theo dõi, thúc đẩy việc thực hiện các chế độ, chánhsách về thương binh, liệt sĩ, và toàn bộ nội dung chỉ thị, sau đó Sở Thươngbinh xã hội báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân Thành phố.

Nơi nhận :
-VP. TƯ Đảng
-VP. Phủ Thủ tướng
-VP. Thành ủy
-Bộ Thương binh XH
-Bộ Tư lịnh QK7 và BTL Thành
-Quận ủy và UBND các quận, huyện
-Các Ban, ngành, Sở, các đoàn thể Mặt trận
-TH
-Lưu
G. 120

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Vũ Đình Liệu