ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 34/CT-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 1980

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HIỆN TỐT THÔNG TƯ SỐ 01/TT-LB NGÀY 27 THÁNG 3NĂM 1980 CỦA BỘ NỘI VỤ VÀ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Ngày 27 tháng 3 năm 1980 ViệnKiểm sát nhân dân Tối cao và Bộ Nội vụ đã ra thông tư số 01/TT-LB hướng dẫnphân loại và xử lý các vụ phạm pháp thường xảy ra ở cơ sở. Thông tư 01/TT-LB vừa là văn bản pháp lý, vừa là tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể.

Để việc phân loại và xử lý cácvụ phạm pháp ở cơ sở được thống nhất, đúng pháp luật và đảm bảo quyền lời chínhđáng của nhân dân theo pháp luật, Ủy ban giao trách nhiệm cho đồng chí Giám đốcSở Công an thành phố và đồng chí Trưởng ban Pháp chế thành phố phối hợp vớiViện Kiểm sát nhân dân thành phố lập kế hoạch, tổ chức cho các thành viên củaỦy ban Nhân dân quận, huyện, phường, xã, cho cán bộ chiến sĩ ngành Công an vàcán bộ, nhân viên các ngành chức năng như: Tài chánh, Thương nghiệp, Lâmnghiệp, Hải quan, Ngân hàng, Y tế, v.v… nghiên cứu học tập thông suốt nội dungvà những quy định cụ thể nêu trong thông tư 01/TT-LB

Việc nghiên cứu học tập thông tư01/TT-LB cần kết hợp nghiên cứu thêm các văn bản pháp quy liên quan như sau: sắc luật 103/SL .L005 ngày 20tháng 5 năm 1957, sắcluật 002/SL ngày 18 tháng 6 năm 1957, nghịđịnh 301/CP ngày 10 tháng 7 năm 1957, sắc luật 02/SL ngày 15 tháng 3năm 1976, nghị định 143/CP ngày27 tháng 5 năm 1977 ban hành điều lệ phạt vi cảnh của Chánh phủ và các văn bảnhướng dẫn thi hành của Bộ Nội vụ.

Trong quá trình nghiên cứu họctập, cần hướng dẫn liên hệ kiểm điểm lại ưu khuyết điểm của việc làm đã qua đểnâng cao trách nhiệm, nâng cao nhận thức, làm cơ sở cho việc thực hiện việcphân loại và xử lý các vụ vi phạm ở cơ sở được đúng đắn, đúng pháp luật, đúngđường lối chính sách, đúng người, đúng tội, đúng chức năng.

Việc tổ chức nghiên cứu học tậpthông tư 01/TT-LB cần hoàn thành trong năm 1980 và từng tháng các đồng chí Giámđốc Sở Công an, Trưởng Ban Pháp chế thành phố có trách nhiệm báo cáo kết quảcho Ủy ban Nhân dân thành phố.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Chánh