UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/CT-UBND

Nghệ An, ngày 28 tháng 11 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNGCƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT VỤ XUÂN 2014

Vụ Xuân là vụ sản xuất quan trọng nhất trongnăm, quyết định trên 60% mục tiêu sản xuất lương thực cả năm và là vụ sản xuấtra nhiều hàng hóa có giá trị. Hiện nay, vụ Xuân 2014 đang đối mặt với nhiều khókhăn, thách thức như diễn biến thời tiết phức tạp, có nhiều biển đối khó lường;nguy cơ sâu bệnh gây hại lớn; giá vật tư đầu vào cao, thị trường cung ứng phânbón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng,… có nhiều diễn biến phức tạp; nguycơ hàng nhái, hàng kém chất lượng sẽ xâm nhập thị trường nếu như thực hiệnkhông tốt công tác kiểm tra, ngăn chặn...

Trước tình hình trên, để thực hiện tốt các mụctiêu sản xuất nông nghiệp vụ Xuân 2014, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu sảnxuất nông nghiệp năm 2014, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành có liên quan,UBND các huyện, thành, thị thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. UBND các huyện, thành, thị

a) Thành lập Ban chỉ đạo sản xuất vụ Xuân 2014 ởcác địa phương; Phân công lãnh đạo UBND huyện và cán bộ các phòng, ban có liênquan chỉ đạo cụ thể ở từng cụm xã, từng xã.

b) Căn cứ vào Đề án sản xuất vụ Xuân 2014 của SởNông nghiệp và PTNT ban hành, đặc điểm địa hình, đất đai, khí hậu và trình độthâm canh sản xuất,... của địa phương xây dựng Đề án sản xuất vụ Xuân cụ thể,sát với thực tế của địa phương nhằm phát huy tối đa các lợi thế sẵn có. Đề ánphải thể hiện sự phấn đấu cao, các chỉ tiêu phải vượt trội, các giải pháp tổchức chỉ đạo thực hiện phải tích cực đảm bảo thắng lợi và đảm bảo cân đối giữaổn định an ninh lương thực và sản xuất hàng hóa có hiệu quả kinh tế cao.

c) Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêmcác sai phạm trong sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật tư, phân bón,thuốc Bảo vệ thực vật,… phục vụ sản xuất vụ Xuân 2014 ở địa phương; nhất thiếtkhông để tình trạng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,… không đảm bảo chấtlượng đưa vào phục vụ sản xuất. Đồng thời chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấntăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm đối với các cửa hàng,kiôt kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn theo đúng quy định tại Quyếtđịnh số 37/2013/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy địnhquản lý thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

d) Tăng cường tuyên truyền, chỉ đạo để nông dânthực hiện nghiêm túc các giải pháp kỹ thuật do Sở Nông nghiệp và PTNT đề ra;đặc biệt là giải pháp về gieo mạ, cơ cấu giống lúa, thời vụ gieo cấy để nétránh thiên tai và các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, các nguycơ tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến sản xuất để nông dân biết.

e) Huy động tối đa nguồn nhân lực sẵn có để hoànchỉnh các hồ sơ hỗ trợ nông dân theo các chính sách hiện hành của Trung ương vàcủa tỉnh, đúng quy định, kịp thời gian; tránh tình trạng chậm hỗ trợ nông dândo không hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục theo quy định như hiện nay. Đồng thời,cân đối ngân sách địa phương để hỗ trợ thêm nông dân, ngoài chính sách củaTrung ương và của tỉnh; đặc biệt là các chính sách hỗ trợ khắc phục thiên tai,dịch bệnh.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT

a) Thành lập các đoàn kiểm tra giống cây trồng,phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật để phối hợp với UBND các huyện, thành, thị kiểmtra, phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm. Khi cần thiết phải kịp thờithành lập các đoàn chỉ đạo sản xuất do lãnh đạo các đơn vị chuyên môn và cácphòng ban thuộc Sở để phối hợp với UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo các địaphương xử lý các vướng mắc, khó khăn ở cơ sở để thực hiện tốt kế hoạch sản xuấtvụ Xuân 2014 đã đề ra.

b) Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cơ chế,chính sách hỗ trợ cho nông dân sản xuất vụ Xuân 2014; Đặc biệt là hỗ trợ thuốcBảo vệ thực vật dự trữ để phun trừ các ổ rầy.

c) Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc phốihợp với các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng các chương trình hướng dẫn,khuyến cáo nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật thâm canh, phòng trừsâu bệnh hại do cơ quan chuyên môn đề ra.

3. Sở Tài chính: Tham mưu để UBND tỉnh hỗtrợ kịp thời các khoản kinh phí theo các chính sách phát triển nông nghiệp,nông thôn cho các địa phương; Đặc biệt tham mưu bố trí kinh phí mua thuốc bảovệ thực vật dự phòng để phun trừ các ổ rầy phòng trừ bệnh lùn sọc đen hại lúavà kinh phí để các địa phương hỗ trợ nông dân mua ni lông phủ mạ.

4. Báo Nghệ An, Đài Phát thanh - truyền hìnhtỉnh: Tăng thời lượng để khuyến cáo nông dân thực hiện các giải pháp kỹthuật do cơ quan chuyên môn đề ra và đưa tin kịp thời những đơn vị, địa phương,cá nhân làm tốt và chưa tốt trong sản xuất vụ Xuân 2014.

Nhận được Chỉ thị này yêu cầu UBND các huyện,thành, thị, các Sở, ngành liên quan, Thủ trưởng các cấp, các ngành, đơn vị, cánhân liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Viết Hồng