THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 340-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 1978

CHỈ THỊ

VỀVIỆC KHẨN TRƯƠNG THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG TỔ CHỨC LẠI SẢN XUẤT, CẢI TIẾN QUẢN LÝNÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP TỪ CƠ SỞ

Trong tháng 5năm 1978, Thủ tướng Chính phủ đã họp với các tỉnh, huyện và các ngành có liênquan để kiểm điểm việc thực hiện cuộc vận động tổ chức lại sản xuất, cải tiếnquản lý nông nghiêp, lâm nghiệp từ cơ sở và đề ra những việc phải làm tiếp, bảođảm hoàn thành cuộc vận động vào năm 1979. Thủ tướng Chính phủ giao trách nhiệmcho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các Bộ, các ngành:

1. Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố phải căn cứ những kết luận của hội nghị vừaqua, kiểm điểm việc thực hiện cuộc vận động ở địa phương và có kế hoạch cụ thểtổ chức thực hiện tiếp, bảo đảm hoàn thành cuộc vận động vào năm 1979 và đúngtheo yêu cầu, nội dung đã đề ra trong chỉ thị 208 của Ban Bí thư, nghị quyết số61-CP của Hội đồng Chính phủ và trong báo cáo kiểm điểm thực hiện cuộc vận độngcủa Phủ Thủ tướng đã gửi cho các địa phương. Những tỉnh đã sơ kết trước hộinghị của Thủ tướng Chính phủ triệu tập cũng phải dựa theo tinh thần mới mà kiểmđiểm và bổ sung kế hoạch làm tiếp cho phù hợp.

Để bảo đảmtiến độ và yêu cầu, nội dung của cuộc vận động, trong chỉ đạo thực hiện cần chútrọng:

Phải làm chocán bộ cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh có nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọngcủa cuộc vận động và quán triệt yêu cầu, nội dung cuộc vận động, động viên cáccấp, các ngành tập trung lực lượng cán bộ, phương tiện phục vụ cuộc vận động;

Phát độngmạnh mẽ tinh thần làm chủ tập thể của quần chúng và cán bộ ở cơ sở, của cấphuyện và các ngành cấp tỉnh nêu cao tinh thần tự lực cánh sinh, khắc phục khókhăn, phát huy cao độ khả năng về lao động, đất đai, để xây dựng quy hoạch vàkế hoạch, tổ chức lại sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật, phát triểnsản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, v.v…

Làm tốt việcbồi dưỡng cán bộ nhất là cán bộ cơ sở. Phải tùy các vấn đề đặt ra cho các loạihợp tác xã khác nhau có kế hoạch tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ hợp tác xã về yêucầu, nội dung và cách làm thật sâu sát để giúp đỡ cán bộ nắm vững và làm tốt.Đối với những hợp tác xã không có khả năng tự làm, tỉnh, huyện phải đưa cán bộvề giúp và phối hợp các ngành giải quyết đồng bộ các vấn đề về sản xuất, kỹthuật, quản lý, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, chính sách đời sống… để tạo được sựchuyển biến. Số cán bộ về giúp hợp tác xã cũng phải được bồi dưỡng kỹ về yêucầu, nội dung và cách làm. Cần nhanh chóng tổng kết kinh nghiệm các hợp tác xãtiên tiến ở địa phương để bồi dưỡng cho cán bộ và khôi phục lại hệ thống cáctrường bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã của huyện, tỉnh và trung ương.

Tăng cườnggấp cán bộ cho ban nông nghiệp, lâm nghiệp huyện và các ngành có liên quan kháccủa huyện để cấp huyện có đủ sức chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt cuộc vận động,đồng thời giải quyết kịp thời các vấn đề của cấp huyện để phục vụ cho cơ sở.

Đề cao kỷluật chấp hành chỉ thị, nghị quyết của các cấp, các ngành. Tỉnh phải tổ chứcnắm tình hình, tăng cường kiểm tra, đôn đốc với huyện và cơ sở để kịp thời pháthiện, uốn nắn những lệch lạc. Hàng tháng, Ủy ban nhân dân các tỉnh phải báo cáokết quả, thực hiện cuộc vận động về Bộ Nông nghiệp. Đối với các chủ trương thựchiện có gì khó khăn cũng phải báo cáo xin ý kiến của Bộ Nông nghiệp.

2. CácBộ, các ngành của trung ương phải kiểm điểm việc phục vụ cuộc vận động vừa quavà có kế hoạch cụ thể giải quyết những vấn đề theo yêu cầu của phát triển sảnxuất nông nghiệp, lâm nghiệp và quản lý hợp tác xã, xây dựng cấp huyện theođúng tinh thần nghị quyết số 2 của trung ương, chỉ thị số 33 của Bộ Chính trị,nghị quyết số 61-CP, nghị quyết số 1, nghị quyết số 33-CP của Hội đồng Chínhphủ và chỉ thị số 277-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Nông nghiệp, Bộ Lâmnghiệp phải làm việc với các ngành và làm trung tâm đề xuất yêu cầu để cácngành phục vụ, đồng thời các ngành cũng phải đề cao trách nhiệm, chủ động tìmhiểu yêu cầu của nông nghiệp, lâm nghiệp để phục vụ thật tốt. Các Bộ, các ngànhphải cùng với Bộ Nông nghiệp tập trung chỉ đạo tốt các huyện điểm để trên cơ sởđó làm rõ những nội dung phải làm trong cuộc vận động tổ chức lại sản xuất từcơ sở gắn với xây dựng cấp huyện, đồng thời đề xuất những vấn đề về chế độ,chính sách phải giải quyết nhằm đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp phát triển.Hàng tháng, các ngành phải gửi báo cáo kết quả việc làm cho Chính phủ và cho BộNông nghiệp để tổng hợp báo cáo.

3. BộNông nghiệp có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cấp, cácngành thực hiện đúng yêu cầu, nội dung và tiến độ của cuộc vận động. Vào cuốimỗi tháng, Bộ Nông nghiệp phải báo cáo kết quả việc đã làm lên Thường vụ Hộiđồng Chính phủ.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Võ Chí Công