THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 345-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 1979

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THU HOẠCH, CHẾ BIẾN, THU MUA VÀ TIÊU THỤ SẮN VÀ CÁC HOA MÀU KHÁC

Hiện nay nhiều tỉnh trong cả nước đã bắt đầu hoặc chuẩn bị việc đào dỡ, chế biến và thu mua sắn và các hoa màu khác của vụ đông xuân 1979 – 1980, chuẩn bị trồng vụ sắn mới. Thủ tướng Chính phủ lưu ý Ủy ban nhân dân tỉnh một số vấn đề sau đây.

Tuy vụ hè thu ở miền Nam và vụ mùa ở miền Bắc có thu hoạch khá tốt, nhưng cân đối lương thực của cả nước trong thời gian tới vẫn còn rất căng thẳng, nhất là trong những thời gian giáp hạt đầu năm 1980. Vì vậy trong cả nước phải chủ động huy động sản lượng của vụ sắn năm nay và các hoa màu khác của vụ đông xuân 1979 – 1980 để góp phần quan trọng vào việc giải quyết cân đối lương thực. Ủy ban nhân dân tỉnh cần có kế hoạch cụ thể để chỉ đạo việc sản xuất, đào dỡ, chế biến, thu mua, vận chuyển, phân phối số hoa màu nói trên và phân công một đồng chí trong Ủy ban chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo công tác này.

Cần kiểm tra và nắm chắc lại diện tích và sản lượng thu hoạch để có kế hoạch huy động đến mức cao nhất, nhất là đào dỡ hết số sắn đã trồng vụ đông xuân năm ngoái. Nơi nào các hợp tác xã, nông dân bận thu hoạch vụ mùa, làm vụ đông và vụ đông xuân, thiếu lao động đào dỡ sắn thì tỉnh và huyện phải huy động lực lượng học sinh, lao động phi nông nghiệp, bộ đội đến hỗ trợ để thu hoạch hết diện tích sắn vào thời gian thuận tiện cho việc đào dỡ, chế biến và phơi sắn, kịp thời giải phóng đất và trồng vụ mới. Phải bố trí kế hoạch cụ thể và đồng bộ, quản lý tốt, tránh lãng phí sức lao động.

Trong việc chế biến sắn, phải phát động thành phong trào quần chúng rộng rãi, lấy tổ chức công đoàn, phụ nữ, thanh niên làm nồng cốt, tận dụng cả sức lao động phụ và thì giờ lao động phụ ở nông thôn, tận dụng thời gian ngoài giờ học tập, công tác của học sinh, cán bộ, nhân viên Nhà nước, lấy lực lượng quần chúng chế biến là chính, kết hợp với các cơ sở chế biến tập thể và quốc doanh để chế biến thật nhiều hoa màu dưới các dạng lát, tươi, bột, tinh bột và các sản phẩm khác để ăn tại chỗ và lưu thông thuận tiện. Các tỉnh phải tổ chức chế tạo và cung ứng cho nhân dân các công cụ chế biến cải tiến tốt, bền, rẻ, dễ dùng để tăng năng suất chế biến, tăng thu nhập ngày công và tạo điều kiện cho mọi nơi, mọi gia đình đều có thể tranh thủ thời gian chế biến các loại hoa màu dưới các dạng sản phẩm khác nhau.

Ngành lương thực phải có kế hoạch chuẩn bị mọi phương tiện vật chất để mở rộng mạng lưới thu mua hoa màu tươi và chế biến; phải tạo điều kiện thuận tiện cho đồng bào bán sắn và các hoa màu khác cho Nhà nước. Ngay từ đầu vụ, các tỉnh cần chỉ đạo giúp đỡ, kiểm tra việc thu mua khoai sắn, cố gắng mua được nhiều và tốt, nhất thiết phải thực hiện và vượt chỉ tiêu huy động của Nhà nước đã giao cho địa phương. Huyện nào làm tốt thì biểu dương, khen thưởng kịp thời, rút kinh nghiệm và phổ biến ngay cho những nơi khác làm theo.

Các tỉnh, các huyện phải căn cứ vào kết quả sản xuất màu (bao gồm cả sắn đã trồng năm ngoái) mà cân đối lương thực ngay tại địa phương là chính, đưa nhanh và nhiều sắn và các loại màu vào bữa ăn để có lương thực dự trữ, giảm bớt vận chuyển lương thực từ xa tới. Các địa phương cần thực hiện tốt quyết định số 122-TTg ngày 12-4-1979 về khuyến khích sản xuất, chế biến, thu mua, tiêu thụ màu, đồng thời phải giáo dục nhân dân và cán bộ, công nhân, viên chức về ý thức ăn màu thay gạo một cách tự giác. Ngoài ra còn phải bảo đảm kế hoạch cung cấp sắn và hoa màu khác làm nguyên liệu cho công nghiệp và dành một phần làm thức ăn gia súc.

Tóm lại, để làm tốt những việc nói trên, chính quyền các cấp cần quán triệt tư tưởng chỉ đạo của nghị quyết 6 của trung ương Đảng, luôn luôn bám sát tình hình, thực sự dựa vào quần chúng, tuyên truyền phát động nhân dân hưởng ứng phong trào thu hoạch, chế biến và bán màu cho Nhà nước, đồng thời huy động mọi tiềm lực của địa phương.

Việc tận dụng sản lượng sắn và hoa màu năm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về cân đối lương thực cho cả nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo phối hợp chặt chẽ các ngành ở địa phương, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các cấp (từ hai tuần đến một tháng một lần), vấn đề gì khó khăn tỉnh không giải quyết được thì kịp thời báo cáo về Trung ương (Bộ Lương thực và thực phẩm và Văn phòng Phủ thủ tướng) để bảo đảm giải quyết tốt vụ thu hoạch sắn trước mắt và vụ thu hoạch màu đông xuân 1979 – 1980.

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Võ Chí Công