ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 35/CT-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 1980

CHỈ THỊ

VỀVIỆC XỬ LÝ CÁC KHOẢN TIỀN CỦA KHÁCH HÀNG KÝ GỞI TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CỦACHẾ ĐỘ CŨ Ở MIỀN NAM VIỆT NAM TRƯỚC 30-4-1975

Kínhgửi: Ủy ban Nhân dân các Quận, Huyện.

Căn cứ quyết định của Hộiđồng Chính phủ (số 114/CP , ngày 14-3-1979 về việc xử lý hệ thống Ngân hàng dướichế độ cũ, thông tư liên bộ Tài chính – Ngân hàng (số 28/TC-VP ngày 5-5-1979)và thông báo của Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt nam (ngày 25-6-1980);

Để chiếu cố những người có côngvới Cách mạng, những người lao động, không làm tay sai cho địch, không chốngphá Cách mạng, có tiền gởi ở “Trương mục tiết kiệm” mà chưa được chi trả trongcác đợt thanh lý vừa qua hoặc đã được chi trả một phần không quá 500đ00 nayđược giải quyết như sau:

1) Nhà nước xét trả cho mỗingười một khoản tiền bằng từ 30% đến 60% số dư tiết kiệm có đến ngày 30-4-1975,tùy theo điều kiện kinh tế hiện nay của mỗi người, nhưng tối đa không quá500đ00 (năm trăm đồng). Tiền gởi ở trương mục hoạt kỳ định kỳ và các loại tiềngởi khác không được xét, trừ tiền gửi trong “trương mục tiết kiệm”.

Những người thuộc hai đối tượngnói trên, nếu trước đây đã được thanh toán nhưng chưa tới mức nói ở điểm 1 thìnay cũng được xét trả thêm cho tới mức ấn định.

2) Muốn được xét chi trả, ngườicó tiền gởi trong các trương mục tiết kiệm cũ phải làm đơn (theo mẫu đính kèm)và nộp tại Ủy ban Nhân dân phường, xã nơi cư trú ngụ trước ngày 30-11-1980.

Ủy ban Nhân dân phường, xã lấy ýkiến của đoàn thể quần chúng và xác nhận đơn.

Sau khi đã xác nhận đơn, Ủy banNhân dân phường, xã cấp cho người có đơn một biên nhận và chuyển đơn của đươngsự về Ủy ban Nhân dân quận, huyện.

3) Tại mỗi quận, huyện thàh lậpmột Hội đồng với nhiệm vụ xét duyệt đơn xin rút tiển gởi ở “trương mục tiếtkiệm cũ”, gồm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân làm Chủ tịch Hội đồng và hai ủy viên(đại diện cơ quan Ngân hàng và cơ quan tài chính quận, huyện).

Đối với những đơn hợp lệ (đúngđối tượng quy định), sau khi Hội đồng đã xét duyệt (từng đơn một), đon đượcchuyển về Ngân hàng thành phố (Ban Thanh lý thanh toán Ngân hàng cũ) để thựchiện việc chi trả.

Trường hợp gặp những đơn có phứctạp về nội dung (như khó khăn trong việc xác định đối tượng theo quy định ),Hội đồng xin ý kiến quyết định của Thường trực Ủy ban Nhân dân quận,huyện.

Trong trường hợp đơn không đượcHội đồng xét quyết định chi trả, Ủy ban Nhân dân quận, huyện trả lại đơn cho Ủyban Nhân dân phường, xã để phường, xã thông báo cho đương sự biết. Khi hoàn lạiđơn, Ủy ban Nhân dân quận, huyện ghi rõ là “đã xét nhưng không được chấp thuận”có đóng dấu thị thực của Ủy ban quận, huyện,

4) Người được chi trả sẽ đượcBan Thanh lý thanh toán Ngân hàng thành phố thông báo sau khi kiểm soát xongcác khoản tiền gởi, tiền đã rút và tiền nợ vay (nếu có).

Số tiền xét chi trả phải dùng ưutiên trả nợ nếu còn mắc nợ vay các ngân hàng cũ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đình Nhơn

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Quận:
Phường:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

ĐƠNXIN RÚT TIỀN GỞI TIẾT KIỆM TẠI CÁC NGÂN HÀNG CŨ

Kínhgởi: ỦY BAN NHÂN DÂN Quận……….

1) Lý lịch người làm đơn

Họ và tên:

Ngày sanh: Nơi sanh:

Căn cước của chế độ cũ số: cấp ngày:

Địa chỉ hiện tại, số nhà:……………………. Đường:

Nghề nghiệp:

Trước 30-4-1975:

Hiện nay:

2) Lý lịch người phối ngẫu (vợhay chồng )

Họ và tên:

Ngàysanh: Nơi sanh:

Căn cước của chế độ cũ số: cấp ngày:

Địa chỉ hiện tại, số nhà:……………………. Đường:

Nghề nghiệp:

Trước 30-4-1975:

Hiện nay:

3) Kê khai tiền gởi cũ và sốtiền xin rút

Tôi có những số tiền gởi Tiếtkiệm tại cá Ngân hàng chế độ cũ như sau:

Tên Ngân hàng cũ

Số T/M Tiết kiệm

Kết số 30-4-1975

Số tiền đã rút

Kết số hiện nay

Tôi xin được rút sô tiền là:

Lý do:

Cam kết

Tôi và người phối ngẫu của tôi,hiện nay không thiếu nợ hoặc bảo lãnh nợ Ngân hàng nào và hoàn toàn chịu tráchnhiệm về những lời khai trên đây.

Giấy tờ đính kèm (nếu có)

TP. Hồ Chí Minh, ngày / /1980

Ký tên

Xác nhận của UBND Phường xã.

Ủy ban Nhân dân Phường; Xã:

Thuộc Quận, Huyện:

Xác nhận Ông, Bà:

Là gia đình có công với Cáchmạng hoặc thuộc thành phần nhân dân lao động không làm tay sai cho địch, chốngphá Cách mạng.

Ngày tháng năm 1980

TM . UBND Phường, Xã………….

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
UBND Quận, Huyện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Kínhgởi: BAN THANH LÝ THANH TOÁN CÁC NGÂN HÀNG DƯỚI CHẾ ĐỘ CŨ.

Căn cứ quyết định 114-CP của Hộiđồng Chính phủ ngày 14-3-1979 về việc xử lý hệ thống Ngân hàng dưới chế độ cũ,Thông tư liên bộ Tài chánh – Ngân hàng số 28-TC/VP ngày 05-5-1979 và thông cáongày 28-6-1980 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

– Căn cứ đề nghị của Hội đồngchi trả quận, huyện;

Ủy ban Nhân dân Quận, Huyệnquyết địh và đề nghị Ban Thanh lý Thanh toán Ngân hàng Thành phố chi trả tiềngửi tiết kiệm theo đơn và số tiết kiệm cho những đối tượng có công với Cáchmạng và thành phần nhân dân lao động không làm tay sai cho địch, không chốngphá Cách mạng dưới đây:

Số thứ tự

Họ và tên

Thành phần đối tượng được chi trả

Số tiền được chi trả

Ghi chú

Ngày tháng năm 1980

TM. Ủy Ban Nhân Dân Quận, Huyện

Chủ tịch