ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 35/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 1982

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ, TRUY QUÉT BỌN PHÁ HOẠI, TRỘM CẮP TÀNG TRỮ ĐÂYĐIỆN THOẠI, ĐIỆN ĐÈN VÀ ĐÈN CAO ÁP

Gần đây, các địa phương và cácngành hữu quan đã phát hiện bắt được một số vụ phá hoại, trộm cắp, trữ bán cácloại dây điện thoại, điện đèn và đèn cao áp. Nhưng việc cắt trộm dây điệnthoại, điện đèn và lấy cắp đèn cao áp vẫn tiếp tục xảy ra nghiêm trọng trên địabàn thành phố. Để ngăn chặn kịp thời bảo vệ cho được các đường dây điện thoại,điện đèn và đèn cao áp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện kiên quyếtthực hiện ngay những việc sau đây :

1. Tiếp tục phát động đoàn thểquần chúng trong các tổ dân phố, tổ nhân dân, các cơ quan, xí nghiệp, nhàtrường, các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân nâng cao tinh thần làm chủ tậpthể, phối hợp cùng với các lực lượng Công an vũ trang bảo vệ các đường dây điệnthoại, điện đèn và đèn cao áp. Từng phường, xã, đơn vị phải tổ chức tốt côngtác bảo vệ, canh gác, tuần tra, kịp thời phát hiện, truy bắt bọn phá hoại, trộmcắp, tàng trữ các loại dây điện thoại, điện đèn và đèn cao áp.

2. Mở đợt truy quét tập trung,đồng loạt ở tất cả các chợ trên toàn thành phố, tịch thu tất cả các loại dâyđiện thoại, điện đèn và đèn cao áp do bọn gian trữ bán. Công an thành phố có kếhoạch phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân quận, huyện,phường xã chỉ đạo Công an các quận, huyện kết hợp vào phong trào quần chúng ởcơ sở triển khai ngay đợt truy quét trong tháng 2-82 và nghiêm trị số gianthương này.

3. Ban Quản lý thị trường cácphường, xã, các chợ có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, phát hiện, thu giữngay các loại dây điện thoại, điện đèn và đèn cao áp do gian thương trữ bán,báo cáo đầy đủ lên cấp trên để xử lý kịp thời. Công an bắt ngay số gian thươngnày để điều tra, xử lý theo pháp lịnh.

4. Đối với những vụ đã bắt được,phải khẩn trương lập hồ sơ truy tố và xét xử thích đáng theo luật pháp. Các cơquan báo chí, phát thanh, truyền hình thành phố phải kịp thời đưa tin về tìnhhình, kết quả truy quét và xét xử, làm cho dư luận xã hội tập trung lên án mạnhmẽ bọn tội phạm này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn