ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 35/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 1985

CHỈ THỊ

VỀCÔNG TÁC CẢI TẠO, QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG THU MUA, GIA CÔNG CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨUTRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Thời gian qua, Ủy ban Nhân dânthành phố đã ban hành các quy định về công tác quản lý việc mua bán, trao đổihàng hóa của các đơn vị kinh tế thuộc thành phố (bao gồm cả các quận huyện vàphường xã) thuộc trung ương và các tỉnh, thành phố bạn đóng trên địa bàn thànhphố Hồ Chí Minh… Việc chấp hành các quy định nói trên đã góp phần cho thành phốlàm tốt công tác cải tạo công thương nghiệp tư doanh, từng bước đưa công tácquản lý thị trường có kết quả. Đến nay, toàn thành phố đang đẩy mạnh công táccải tạo công thương nghiệp tư doanh, chuẩn bị sơ kết bước 2 – chuyển sang bước3, nhằm hoàn thành công tác này theo Chỉ thị của Bộ Chính trị và Nghị quyết củaThành ủy.

Để phục vụ tốt hơn nữa cho côngcuộc cải tạo công thương nghiệp tư doanh của thành phố, sắp xếp thị trường,quản lý chặt chẽ công tác thu mua nắm hàng và gia công chế biến các mặt hàngthủy, hải sản, nông sản, dược liệu lưu thông trên địa bàn thành phố, Thườngtrực Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ thị:

I. Trong khi nỗ lực bằng liên kết hợp tác kinh tế với các tỉnh bạnnhứt là các tỉnh quanh thành phố để nắm hàng tận gốc, kềm giữ giá trên địa bànthành phố phải nỗi lực triển khai chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố về việccấm tư thương kinh doanh hàng thủy, hải sản, dược liệu, nông sản xuất khẩu. Ủyban Nhân dân các quận huyện có nhiệm vụ tiếp tục cải tạo, tổ chức lại các tưthương, các cơ sở thu mua gia công chế biến các mặt hàng thủy, hải sản, nôngsản, dược liệu trên địa bàn thành phố bằng các hình thức phù hợp (hợp tác kinhdoanh, xí nghiệp hợp doanh đại lý mua…); từ đó giao cho các đơn vị nội, ngoạithương thành phố và quận huyện tập trung quản lý nguồn hàng. Các đơn vị kinh tếcủa trung ương và các tỉnh, thành phố bạn muốn gia công chế biến các mặt hàngnông sản, thủy hải sản, dược liệu để xuất khẩu tại thành phố phải được phép củaỦy ban Nhân dân các quận huyện và tuân thủ các quy định về quản lý của Ủy banNhân dân.

Đối với các thương lái đường dàiđem nông sản, thủy hải sản, dược liệu về bán tại thành phố chỉ được bán cho cácCông ty cung ứng hàng xuất khẩu quận huyện và các cửa hàng thuộc màng lướithương nghiệp xã hội chủ nghĩa (bao gồm cả cửa hàng hợp tác kinh doanh và xínghiệp hợp doanh. Mỗi quận huyện chỉ định cửa hàng đơn vị kinh doanh cụ thể).Ngoài những đơn vị nói trên, không một cơ quan nào khác được giao dịch mua bántrực tiếp với thương lái (cả thương lái đường dài). Quá trình cải tạo tổ chứclại các cấp phải nắm lại nguồn gốc của thương lái để phối hợp với tỉnh bạn tổchức cải tạo và quản lý hai đầu.

Riêng mặt hàng thủy hải sản(tươi, khô), tất cả các quận huyện, Công ty, Xí nghiệp chế biến hàng xuất khẩuthành phố đều có nhiệm vụ tổ chức thu mua và giao nộp cho thành phố để tổ chứcsản xuất, chế biến xuất khẩu. Các Công ty cung ứng hàng xuất khẩu quận huyệnkhông tổ chức trạm thu mua riêng mà thông qua các cửa hàng quốc doanh, hoặc hợptác xã kể cả một số đơn vị hợp tác kinh doanh hoặc xí nghiệp hợp doanh nói ởtrên để nắm thương lái đường dài và tư thương, hướng dẫn cho họ giao trực tiếpcho các Xí nghiệp chế biến thuộc quận huyện hoặc thành phố (xí nghiệp đông lạnhthuộc Tổng Công ty xuất nhập khẩu thành phố, xí nghiệp đông lạnh thuộc Sở Thủysản, xí nghiệp đông lạnh quận 5, Nhà Bè, quận huyện vẫn được tính hưởng quyềnsử dụng ngoại tệ theo quy định). Phường và xã không có nhiệm vụ tổ chức thu muadưới mọi hình thức nhưng có trách nhiệm quản lý và hướng dẫn kiểm soát việc muabán của thương lái đường dài cho các đơn vị kinh tế đóng trên địa bàn thànhphố; được Ủy ban Nhân dân quận huyện trích thưởng cho kết quả của việc tham giaquản lý thu mua hàng thủy hải sản xuất khẩu.

II. Về giá mua hàng xuất khẩu trên địa bàn thành phố trước mắt trêncơ sở giá mua hàng của ngành nội thương thành phố hiện nay là giá mua thốngnhất trên địa bàn thành phố. Một số mặt hàng như thủy hải sản… Tổng Công tyxuất nhập khẩu thành phố cùng Ủy ban Vật giá thành phố, Sở Thủy sản và cácngành chức năng tính toán khung giá mua hợp lý và điều chỉnh trong phạm vi chophép, từng bước kềm giữa giá, đấu tranh giảm giá.

Các ngành chức năng và các Chủtịch quận huyện, các Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo và giám sát việcchấp hành thống nhất giá mua hàng xuất khẩu trên địa bàn thành phố; không đểtranh mua, nâng giá, thu hút hàng lẫn nhau; hàng về ở đâu mua ở đó.

III. Ngành Ngân hàng thành phố phải dành từ 20 đến 30% tỷ lệ tiềnmặt thu được hàng ngày trên địa bàn thành phố để thu mua hàng xuất khẩu cả hợptác với các tỉnh xa và mua tại thành phố. Ngân hàng thành phố chỉ đạo Ngân hàngquận huyện ưu tiên giải quyết nhu cầu tiền mặt cho các đơn vị thu mua hàng xuấtkhẩu (bao gồm cả nội, ngoại thương và lương thực), cho phép thực hiện việc “ghithu ghi chi” tiền mặt hàng ngày (tiền bán hàng của các đơn vị này) để phục vụthu mua hàng xuất khẩu. Đối với hàng bán lấy tiền mặt thuộc hàng của ngoạithương nhập về thì được dành trọn vẹn để thu mua lại hàng phục vụ cho xuấtkhẩu.

Các đơn vị nội, ngoại thương vàlương thực thuộc thành phố và quận huyện có sử dụng tiền mặt bán hàng trongngày để thu mua hàng xuất khẩu theo hình thức “ghi thu, ghi chi”, hàng ngàyphải làm báo cáo đầy đủ theo yêu cầu của Ngân hàng, UBND các quận huyện cótrách nhiệm chỉ đạo chặt chẽ việc làm này đối với các đơn vị trực thuộc.

Kể từ 01-7-1985, Tổng Công tyxuất nhập khẩu thành phố không trực tiếp nhận khoản tiền tiết kiệm mua lươngthực như quy định tại công văn số 91/TB-UB ngày 19-4-1985 và số 1373/UB ngày15-5-1985 của UBND thành phố; khoản tiền nói trên sẽ do các Xí nghiệp, Công tytrực thuộc Tổng Công ty xuất nhập khẩu thành phố và các Công ty cung ứng hàngxuất khẩu quận huyện nhận trực tiếp để thu mua hàng xuất khẩu và trực tiếpthanh toán tiền vay và lãi vay cho ngân hàng. Tổng Công ty xuất nhập khẩu thànhphố và ngân hàng thành phố có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn việc thi hành chủtrương này trong các đơn vị trực thuộc.

IV. VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban cải tạo thành phố chịutrách nhiệm chính sách chung và hướng dẫn nội dung, hình thức cải tạo, sắp xếptổ chức các đối tượng nói trên để UBND các quận huyện triển khai công tác nàytrong tháng 7/1985.

2. Tổng Công ty xuất nhập khẩuthành phố phối hợp Sở Thủy sản thành phố, các ngành chức năng và các quận huyệntheo dõi giá cả, giải quyết tiền mặt, công tác tổ chức thu mua trên địa bàn vàchỉ đạo các công ty, xí nghiệp trực thuộc giải quyết tỷ lệ hoa hồng thỏa đángcho các ngành, các quận huyện, phường xã đã tham gia huy động hàng xuất khẩu,đáp ứng tỷ lệ hàng xuất khẩu và giải quyết nhanh thủ tục thanh toán và tiền mặtđể các đơn vị cung ứng hàng xuất khẩu quanh nhanh hàng tiền.

3. Các ngành: Công an thành phố(Cảnh sát và An ninh kinh tế), Ban quản lý thị trường thành phố và quận huyệntheo dõi, kiểm tra, kiểm soát các thương lái chấp hành việc cải tạo tổ chức lạibuôn bán nghiêm ngặt những cá nhân và tổ chức kinh tế hoạt động trên địa bànthành phố mà không tuân thủ các quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố.

4. Ủy ban Nhân dân các quậnhuyện có trách nhiệm chỉ đạo và theo dõi việc triển khai công tác cải tạo và tổchức các loại đối tượng nói trên tại các phường xã theo đúng chủ trương thốngnhất quản lý thị trường của thành phố và các công ty thương nghiệp và công tylương thực thành phố được giao nhiệm vụ mua hàng (tập trung ưu tiên dồn hàngcho Công ty cung ứng hàng xuất khẩu quận huyện). Kiên quyết đấu tranh với cáchiện tượng bao che, trốn tránh cải tạo, đưa vào tổ chức. Quận ủy, Ủy ban Nhândân quận huyện, Công đoàn bộ phận và lãnh đạo các công ty, xí nghiệp trên địabàn đến sinh hoạt để nhắc nhở việc chấp hành chủ trương cải tạo, quản lý thịtrường của thành phố.

Bãi bỏ các văn bản của Ủy banNhân dân thành phố ban hành trước đây trái với nội dung của chỉ thị này.

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Võ Danh