UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2001/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2001

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN CÔNGTÁC ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ VÀ TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2002

Thời gian qua, thành phố thực hiện công tác đăngký nghĩa vụ quân sự và tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đã đi vào nền nếp và chặtchẽ hơn; đặc biệt, ba năm liên tục vừa qua đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyểnchọn, gọi công dân nhập ngũ ở cả 3 cấp (thành phố, quận - huyện và phường - xã,thị trấn), bao gồm chất lượng theo yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hìnhhiện nay. Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự được Quốc hội sửa đổi bổ sung ngày 22tháng 6 năm 1994, Nghị định số 83/2001/NĐ-CP ngày 9 tháng 11 năm 2001 của Chínhphủ về đăng ký nghĩa vụ quân sự và Quyết định số 1537/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu cho thành phố gọi côngdân nhập ngũ năm 2002; Uỷ ban nhân dân thành phố Chỉ thị:

1. Giao trách nhiệm cho Bộ Chỉ huy Quân sự thànhphố hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các quận - huyện thực hiện tuyển chọn, gọi công dânnhập ngũ và tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho nam công dân tuổi 17 trong năm2002; đăng ký bổ sung nam công dân tuổi từ 18 đến 27 chưa đăng ký nghĩa vụ quânsự lần đầu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận - huyện, tổ chức kiểm tra mọicông tác chuẩn bị tuyển quân và đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2002 của các quận- huyện để kịp thời chấn chỉnh, bổ sung thực hiện đúng luật định; tổ chức hợpđồng chặt chẽ với các đơn vị quân đội giao nhận quân của thành phố, thống nhấtthực hiện hướng dẫn, kế hoạch tuyển chọn, tạo điều kiện cho các quận - huyệntiến hành giao quân đạt kết quả tốt.

2. Giao Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Công ancác quận - huyện, phường - xã, thị trấn phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự cùngcấp tham gia xét duyệt chặt chẽ về chính trị, đạo đức; quản lý nắm chắc số côngdân trong độ tuổi sẵn sàng gọi nhập ngũ; tổ chức xác minh, kết luận chính xácvề lai lịch chính trị của gia đình và bản thân công dân đủ điều kiện chuẩn bịgọi nhập ngũ, nam công dân vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự; phối hợp tuyển chọncông dân vào ngành Công an theo chỉ tiêu được giao, bảo đảm số lượng, chất lượngtheo quy định, chỉ đạo Công an phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự quận - huyện,phường - xã, thị trấn thực hiện tốt kế hoạch đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2002.

3. Sở Y tế phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự thànhphố chỉ đạo cơ quan Y tế các quận - huyện củng cố, bổ sung Hội đồng khám sức khoẻnghĩa vụ quân sự đúng thành phần quy định: Tổ chức kiểm tra khám sức khoẻ chocông dân đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 và công dân trong kế hoạch tuyển chọn,gọi nhập ngũ năm 2002, hạn chế sai sót thấp nhất trong quá trình khám tuyển;đặc biệt có biện pháp kiểm tra phát hiện sớm các đối tượng đã nghiện Heroin,nhiễm HIV trong quá trình khám tuyển và trước khi giao quân.

4. Sở Văn hóa và Thông tin chỉ đạo các phòng chứcnăng thuộc Sở, Phòng văn hóa thông tin các quận - huyện và các báo, đài tổ chứctuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nhất là đối với nam công dân trong độtuổi nhập ngũ về Luật nghĩa vụ quân sự, truyền thống Quân đội, truyền thống Lựclượng vũ trang thành phố,... tổ chức trang trí địa điểm giao quân long trọng,chu đáo, tạo khí thế sôi động của ngày hội thanh niên tòng quân.

5. Sở Tài chính - Vật giá chỉ đạo ngành Tài chính- Vật giá bảo đảm kinh phí cho công tác tuyển quân và các hoạt động phục vụ chocông tác động viên, tuyển quân từ thành phố đến quận - huyện, phường - xã, thịtrấn.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Văn phòngII Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thành phố để chỉ đạo các trường trung học phổ thông,dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng đại học,... gửi danh sách nam côngdân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ (tuổi từ 18 đến 27) đang học ở các trườngvề cơ quan quân sự quận - huyện đúng thời gian quy định tại Thông tư số 1144/TTLB ngày 15 tháng 6 năm 1995 của Liên Bộ Quốc phòng - Giáo dục và Đào tạo, tạo điềukiện thuận lợi cho quận - huyện quản lý chặt chẽ đối tượng học sinh, sinh viêntrong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và công tác xét duyệt tuyển chọn công dân nhậpngũ.

7. Các thành viên còn lại của Hội đồng nghĩa vụ quânsự thành phố: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, HộiLiên hiệp phụ nữ thành phố, Hội Nông dân thành phố, Hội Cựu chiến binh thànhphố, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Thành đoàn theo chức năng của từng cơquan phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố (cơ quan thường trực Hội đồngnghĩa vụ quân sự thành phố) tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi côngdân nhập ngũ năm 2002 đạt kết quả tốt.

8. Uỷ ban nhân dân các quận - huyện tập trung chỉđạo Uỷ ban nhân dân các phường - xã, thị trấn củng cố, kiện toàn Hội đồng nghĩavụ quân sự các cấp đúng thành phần, đúng số lượng quy định; tổ chức thực hiệntốt các bước theo quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hoàn thành chỉtiêu cả 03 cấp phường (xã-thị trấn), quận (huyện), thành phố, bảo đảm đạt yêucầu kế hoạch công tác tuyển quân năm 2002.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quannêu trên thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải