UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2006

CHỈ THỊ

Về việc thực hiện "Tháng hành động vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng chống dịch cúm gia cầm”

_____________________

Hiện nay, dịch cúm trên gia cầm và cúm A (H5N1) trên người có nguy cơ tái phát ở nước ta rất cao do nguồn virus vẫn còn trong môi trường, trên đàn thuỷ cầm chưa được tiêm phòng và áp lực dịch cúm gia cầm đang xảy ra từ các nước lân cận.

Thực hiện Chỉ thị số 29/2006/CT-TTg ngày 08/8/2006,Công điện số 1225/CĐ-TTg ngày 10/8/2006, Công điện số 1305/CĐ-TTg ngày 22/8/2006, Công điện số 1326/CĐ-TTg ngày 30/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện quyết liệt công tác phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người để ngăn chặn sự tái phát dịch ở nước ta và Công văn số 2264/BNN-TY ngày 06/9/2006 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc triển khai "Tháng hành động vệ sinh tiêu độc, khử trùng phòng chống dịch cúm gia cầm", UBND tỉnh yêu cầu:

1. UBND các huyện và thành phố Huế tổ chức triển khai thực hiện “Tháng hành động vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng chống dịch cúm gia cầm” trên địa bàn quản lý từ ngày 8/9/2006 đến 8/10/2006; chỉ đạo UBND các các xã, phường, thị trấn thực hiện các nội dung sau:

- Tổ chức các đội phun thuốc sát trùng để thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử trùng định kỳ ở những nơi có nguy cơ cao, khu vực chăn nuôi, nơi có ổ dịch cũ, hố chôn gia cầm bệnh,… mỗi tuần 3 lần. Việc phun thuốc khử trùng chỉ được thực hiện sau khi đã được vệ sinh cơ giới như quét dọn, cọ rửa…

- Tổ chức quét dọn vệ sinh sạch sẽ và phun thuốc khử trùng, tiêu độc tại các quầy bán sản phẩm gia cầm, các chợ buôn bán gia cầm sống, cơ sở giết mổ gia cầm sau mỗi ca giết mổ hoặc cuối mỗi buổi chợ; phun thuốc khử trùng các phương tiện vận chuyển, lồng nhốt khi vào, ra khỏi chợ.

- Tổ chức hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, các hộ chăn nuôi gia đình phát quang cây cỏ, quét dọn thu gom phân rác để đốt hoặc chôn, khơi thông cống rãnh và tự mua hoá chất để tiêu độc tại khu vực chăn nuôi mỗi tuần 3 lần theo sự hướng dẫn của ngành thú y.

- Tổ chức quét dọn, vệ sinh, phun tiêu độc một tuần một lần nơi công cộng, đường làng, ngõ, xóm.

2. Ban chỉ đạo Phòng chống dịch cúm gia cầm tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với Sở Y tế và các ban ngành liên quan tổ chức lễ phát động và triển khai thực hiện “Tháng hành động vệ sinh tiêu độc, khử trùng phòng chống dịch cúm gia cầm” vào ngày 14/9/2006.

3. Sở Văn hoá Thông tin chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT đưa tin tuyên truyền thường xuyên về công tác tiêu độc, khử trùng, phòng chống dịch cúm gia cầm, tiêu diệt mầm bệnh, bảo vệ môi trường để các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia thực hiện.

4. Ngành Thú y tổ chức cung cấp đầy đủ dụng cụ, các loại hoá chất sát trùng và hướng dẫn cách thức tiến hành phun thuốc như đã áp dụng trong các lần vệ sinh, tiêu độc khử trùng trước đây.

- Đối với các khu vực chăn nuôi hộ gia đình, chợ buôn bán gia cầm ở nông thôn, nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm, công tác tổ chức phun thuốc khử trùng được ngân sách địa phương cấp kinh phí.

- Đối với những cơ sở giết mổ gia cầm tập trung, các trại chăn nuôi gia cầm tập trung tự lo vật tư, kinh phí và tổ chức thực hiện vệ sinh tiêu độc theo sự giám sát của chính quyền địa phương và ngành Thú y.

5. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch cúm gia cầm tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện và thành phố Huế tổ chức các đoàn kiểm tra công tác tiêu độc, khử trùng tại các địa phương; tổng hợp báo cáo thường xuyên về UBND tỉnh.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống dịch cúm gia cầm tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế, Giám đốc các Sở và Thủ trưởng các ban ngành liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Lý