UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2007/CT-UBND

Tam Kỳ, ngày 13 tháng 8 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀTHỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2007-2008

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Họctập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày8/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tíchtrong giáo dục và Chỉ thị của Bộ Giáo dục & Đào tạo về nhiệm vụ năm học2007 - 2008, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban ngành của tỉnh, Chủ tịchUBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với UBMTTQVN, các hội, đoàn thể cùngcấp tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Bộ Chính trị,Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của các Bộ, ngành vềgiáo dục, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong các cấp, các ngành, tạo ra nguồnlực to lớn đẩy mạnh phát triển sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo, phục vụ tốtyêu cầu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

2. Ngành Giáo dục & Đào tạo tổ chức thực hiện nghiêmtúc và hiệu quả Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về cuộcvận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 8/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thànhtích trong giáo dục, Chỉ thị số 39/2007/CT-BGD &ĐT ngày 31/7/2007 của BộGiáo dục & Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành trong năm học 2007- 2008. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực chất, kiên quyếtthực hiện tốt cuộc vận động “Hai không” do Bộ phát động, với các nội dung cơbản là: chống bệnh thành tích trong giáo dục; nói không với tiêu cực trong thicử; nâng cao đạo đức, trách nhiệm nhà giáo và khắc phục căn bản tình trạng họcsinh “Ngồi nhầm lớp”.

- Thực hiện tốt việc đổi mới chương trình, nội dung, phươngpháp giáo dục ở các cấp học, bậc học; nâng cao hiệu quả giảng dạy theo chươngtrình, sách giáo khoa mới ở bậc tiểu học và trung học cơ sở. Thực hiện nghiêmtúc, đúng quy định, đảm bảo kế hoạch về thời gian học thay sách và phân ban lớp10, lớp 11; đưa việc giảng dạy theo chương trình sách giáo khoa mới vào nề nếp,tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy. Triển khaidạy ngoại ngữ và tin học trong nhà trường theo đúng quy định; ứng dụng côngnghệ thông tin vào công tác quản lý và dạy học. Chú trọng nâng cao chất lượnggiáo dục vùng miền núi, nông thôn, vùng khó khăn, từng bước thực hiện việc bìnhđẳng trong giáo dục.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TW của Ban Bí thưTW Đảng và Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng,nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý. Chấn chỉnh kỷ cương,nền nếp trong các nhà trường; khắc phục những yếu kém về quản lý, nhất là tìnhtrạng dạy thêm tràn lan, thu các khoản sai quy định. Tập trung xây dựng môitrường giáo dục lành mạnh, nêu cao vai trò gương mẫu của đội ngũ nhà giáo vàcán bộ quản lý giáo dục các cấp, với yêu cầu: “Mỗi thầy cô giáo là một tấmgương sáng" cho học sinh noi theo.

- Củng cố Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục các cấp, đẩy mạnhthực hiện công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dụcTHCS, phấn đấu hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục THCS toàn tỉnh vào năm 2009và thực hiện phổ cập bậc trung học ở những nơi có điều kiện theo đúng tinh thầnchỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh. Tiến hành rà soát, quy hoạch mạng lưới trườnglớp có hệ thống, làm cơ sở cho việc lập kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chấtphù hợp, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, phát triển giáodục miền núi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở; có cơ chế khuyến khích, tạođiều kiện thuận lợi cho mọi người tham gia phát triển giáo dục. Giao Sở thammưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày7/5/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28/2005/NQ-HĐND ngày 6/5/2005 của HĐND tỉnh.

3. Sở Văn hóa - Thông tin, Đài Phát thanh - Truyền hìnhtỉnh, Báo Quảng Nam kịp thời đưa tin về kế hoạch khai giảng năm học mới; đẩymạnh tuyên truyền thực hiện cuộc vận động "Hai không" của ngành giáodục, chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục.

4. Các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Nội vụ cótrách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo trong việc giao kế hoạch, cânđối ngân sách và nguồn nhân lực, đảm bảo các điều kiện để ngành Giáo dục & Đàotạo, các địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

5. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trungchỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2007-2008 theo đúng tinh thần Chỉ thị số39/2007/CT-BGD &ĐT ngày 31/7/2007 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và chỉ đạocủa UBND tỉnh, tăng cường trách nhiệm của các ngành chức năng và UBND xã, phường,thị trấn trong việc đẩy mạnh phát triển sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo tạiđịa phương.

Yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quancủa tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch triển khaithực hiện nghiêm túc chỉ thị này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Cả