ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 36/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 1977

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TIẾT KIỆM TIÊU DÙNG GIẤY VÀ THU HỒI GIẤY PHẾ LIỆU

Thi hành chỉ thị số 06/CT-TW ngày 15-3-1977 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về việc tiếtkiệm giấy và thu hồi giấy phế liệu;

Căn cứ nhu cầu nguyên liệu củacác nhà máy giấy ở khu công nghiệp Biên Hòa và Thành phố Hồ Chí Minh ngày càngtăng. Trong đó, giấy lề, giấy vụn, giấy loại, v.v… (giấy phế liệu) là nguồnnguyên liệu quan trọng. Hiện nay, việc tổ chức cung cấp nguyên liệu cho các nhàmáy giấy ở mặt này làm chưa tốt. Vì vậy, các nhà máy giấy không có đủ nguyênliệu sản xuất thực hiện kế hoạch Nhà nước.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ ChíMinh chỉ thị Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành triệt để tiết kiệm tiêu dùnggiấy, đồng thời tổ chức ngay việc thu hồi giấy phế liệu giao cho các nhà máygiấy sản xuất.

1. Đối tượng tổ chức thựchiện thu hồi

- Ủy ban nhân dân các cấp, cácngành, các trường học, nhà in, các cơ quan Nhà nước và đơn vị quân đội, côngan, đóng tại thành phố là những đơn vị có trách nhiệm thu hồi giấy phế liệu.

- Thành Đoàn thanh niên cộng sảnHồ Chí minh và Sở Giáo dục Thành phố có biện pháp cụ thể vận động thanh niên,học sinh và sinh viên tích cực tham gia phong trào thu hồi giấy, tích cực thựchiện kế hoạch nhỏ do Thành Đoàn thanh niên và Sở Giáo dục phát động.

Tổng công ty giấy, gỗ, diêmThành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thu mua giấy phế liệu của tất cả cácngành, các cơ quan, trường học, các tổ chức quần chúng và hướng dẫn giúp đỡ cácđơn vị này đóng gói, bao bì phế liệu đơn giản, thuận tiện cho việc sử dụng.Việc vận chuyển do Tổng Công ty giấy, gỗ, diêm phụ trách hoặc bàn bạc với cáccơ quan, trường học có điều kiện, phương tiện giúp đỡ.

2. Phương thức thu mua vàthanh toán

Các cơ quan, trường học, nhà in,v.v… tùy số lượng giấy thu hồi, được ký hợp đồng bán và giao hàng từng thánghoặc từng quý cho Tổng công ty giấy, gỗ, diêm. Địa chỉ tại 2-19 Võ Di Nguy quận1 Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại số 99. 292 và 92. 466

Cần lưu ý các tài liệu mật phảiđược xử lý riêng ; nếu cơ quan nào cần hủy bỏ phải báo cáo cụ thể để Ủy bannhân dân có biện pháp xử lý thích hợp.

- Giá cả tính theo giá quy địnhcủa nhà nước, tùy theo chất lượng của từng loại giấy vụn, sẽ do Tổng Công tygiấy, gỗ, diêm thống nhất thực hiện. Sau mỗi đợt giao và nhận hàng hai bên sẽthanh toán trực tiếp với nhau và phải thực hiện đúng chánh sách quy định củaNhà nước.

Nhận được chỉ thị này, yêu cầuỦy ban nhân dân các cấp, các ngành triển khai ngay kế hoạch và biện pháp tổchức thực hiện việc thu hồi giấy phế liệu và đưa việc thu hồi giấy phế liệu trởthành thường xuyên, cung cấp ngày càng nhiều nguyên liệu cho các nhà máy giấy.

Trong khi thực hiện, nếu gặp khókhăn trở ngại, yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, các sở, ty báo cáo kịp thời vềỦy ban nhân dân Thành phố giải quyết.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Văn Đại