UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 36 CT/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 10 năm 1997

CHỈ THỊ

Thực hiện Nghị định số 04/CP ngày 10/01/1997 của Chính phủ về xử phạt

vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai

trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

________________

Sau hơn ba năm thực hiện Luật Đất đai, việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố có những chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại, thiếu sót như: Sử dụng đất không đúng mục đích; để đất hoang hóa lãng phí; mua bán, chuyển nhượng đất bất hợp pháp; lấn chiếm đất, thu chi tiền sử dụng đất không đúng nguyên tắc v.v…

Qua kiểm tra, thống kê, khoảng 2,6% diện tích đất do cơ quan, tổ chức thuộc khối hành chính sự nghiệp và 51% diện tích đất thuộc sản xuất kinh doanh quản lý, sử dụng đã vi phạm Luật Đất đai và vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai. Việc kiểm tra, rà soát nhu cầu sử dụng đất, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và lập hồ sơ theo đúng quy định về giao đất, cho thuê đất thực hiện chưa tốt.

Để từng bước đưa việc quản lý Nhà nước về đất đai vào nề nếp, theo quy định của pháp luật, hạn chế dần những vi phạm luật đất đai và vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố, thực hiện Nghị định số 04/CP ngày 10/01/1997 của Chính phủ và Thông tư số 278/TT-ĐC ngày 07/03/1997 của Tổng cục Địa chính về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý và sử dụng đất đai, Ủy ban Nhân dân Thành phố yêu cầu các nghành, cấp thực hiện một số việc như sau:

1. Tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị định số 04/CP ngày 10/01/1997 của Chính phủ và Thông tư số 278/TT-ĐC ngày 07/03/1997 của Tổng cục Địa chính.

2. Sở Địa chính là cơ quan thường trực giúp Ủy ban Nhân dân Thành phố trong việc tổ chức thực hiện Nghị định số 04/CP của Chính phủ và Thông tư số 278 TT/ĐC của Tổng cục Địa chính, có trách nhiệm:

- Lập kế hoạch tổ chức thực hiện trên cơ sở tham khảo ý kiến các nghành: Thanh tra Nhà nước, Quy hoạch, Xây dựng, Giao thông công chính, Tài Chính, Thuế, Tư pháp, Công an…và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã , Ủy ban Nhân dân Thành phố.

- Củng cố, nâng cao chất lượng và giao thêm một số trách nhiệm cụ thể cho Thanh tra Địa chính để có năng lực thực hiện và đảm bảo sự phối kết hợp đồng bộ với lực lượng thanh tra chuyên nghành hiện có các nghành: thanh tra Nhà nước, Quy hoạch, Xây dựng, Giao thông công chính, Tài chính, Thuế, Nông nghiệp và phát triển nông thôn để thực hiện nhiệm vụ xử lý những vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện kế hoạch, tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố và Tổng cục Địa chính.

3. Thành lập Đoàn Thanh tra liên nghành, thanh tra thí điểm tại một số địa bàn trọng điểm (khu vực đô thị, các tuyến đường trung tâm, khu vực quy hoạch phát triển thành phố, các huyện, thị xã có nhiều biểu hiện vi phạm và các tổ chức quản lý, sử dụng nhiều diện tích đất…) để rút kinh nghiệm, triển khai trên diện rộng.

4. Sở Địa chính thống nhất với Sở Tài chính về việc lập dự trù kinh phí thực hiện kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định số 04/CP và nguyên tắc sử dụng kinh phí xử phạt, trình Ủy ban Nhân dân Thành phố quyết định.

5. Đài Phát thanh truyền hình và Báo Hải Phòng cho đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng Nghị định số 04/CP ngày 10/01/1997 của Chính phủ và Thông tư số 278/TT-ĐC ngày 07/03/1997 của Tổng cục Địa chính và thường xuyên đưa tin về việc thực hiện Nghị định số 04/CP trên địa bàn thành phố.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, phải kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố giải quyết./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Thuận