THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 368-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 1995

CHỈ THỊ

VỀTHỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, LỰC LƯỢNG VŨTRANG, ĐOÀN THỂ VÀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Chấp hành Nghị quyết của Quốchội và Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hành tiết kiệm, chốnglãng phí, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngangBộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng cáccơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp Nhà nướcvà các đoàn thể, hội quần chúng có sử dụng kinh phí do ngân sách cấp tổ chứcthực hiện ngay một số việc dưới đây:

1. Trong việc xây dựng trụ sở cơquan:

- Tạm hoãn xây dựng mới trụ sởcơ quan như đã quy định tại Quyết định số 829-TTg ngày 30-12-1994 của Thủ tướngChính phủ. Trường hợp buộc phải xây mới, thì phải được Thủ tướng Chính phủ chophép bằng văn bản và phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, quy phạm xây dựng cơbản của Nhà nước và chỉ được sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã đượcghi trong kế hoạch năm.

- Bộ Xây dựng chủ trì phối hợpvới Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan khẩn trương xây dựng tiêu chuẩntrụ sở làm việc, phòng làm việc của các loại cơ quan, cán bộ các cấp và việc sửdụng hội trường, phòng họp, nhà khách... trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.Trên cơ sở đó, các ngành, địa phương quy hoạch các khu, phòng làm việc; lập kếhoạch tu sửa các công trình hiện có và chuẩn bị cải tạo, xây dựng mới khi cóđiều kiện. Trước mắt, cần sắp xếp bố trí lại các cơ sở hiện có, đảm bảo nơi làmviệc hợp lý, tiết kiệm, trang nghiêm và thiết thực. Các cơ quan, tổ chức đãđược sắp xếp lại chỉ được sử dụng số diện tích trụ sở phù hợp với số biên chếmới; số diện tích dôi ra phải giao trả Chính phủ quản lý; Bộ Tài chính là cơquan thay mặt Chính phủ nhận, quản lý và trình Chính phủ việc phân phối sử dụngsố diện tích đó.

Trong năm 1995 và nửa đầu năm1996, Bộ Tài chính chủ trì cùng Bộ Xây dựng có kế hoạch thu hồi và phương án sửdụng phần diện tích trụ sở, nhà khách dôi ra do việc tổ chức sắp xếp lại các cơquan, đơn vị, đoàn thể ở Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Đồngthời, hướng dẫn các địa phương tiến hành những công việc tương tự.

2. Trong việc mua sắm, sử dụngô-tô con:

- Trong 2 năm 1995-1996, tạmđình chỉ việc mua sắm ô-tô con cho các cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang,doanh nghiệp Nhà nước và những đoàn thể, hội quần chúng có sử dụng nguồn vốntrợ cấp của ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính cắt ngay khoản kinh phí đã bố trímua sắm ô-tô con trong kế hoạch ngân sách Nhà nước năm 1995. Tất cả các cơquan, đơn vị phải tiến hành kiểm kê số ô-tô hiện có, phân loại và tự cân đối,điều hoà trong nội bộ ngành, địa phương. Việc điều hoà số ô-tô con, nếu là giữacác doanh nghiệp thì thực hiện bằng hình thức mua, bán; nếu là giữa các cơ quanhành chính sự nghiệp thì điều động tăng giảm vốn, ngân sách không cấp thêm.

Trong trường hợp đặc biệt, việcmua sắm ô-tô con phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép. Thủ trưởng cơ quan chủquản trình Thủ tướng chính phủ phải chịu trách nhiệm về những hệ quả của việcmua sắm này. Các doanh nghiệp Nhà nước nếu được phép mua, phải trang trải bằngvốn tự có (không phải ngân sách cấp).

- Bộ Tài chínhcó trách nhiệm tổ chức tổng kiểm kê toàn bộ số xe ô-tô con thuộc tài sản Nhànước hiện có ở các cơ quan, đoàn thể sử dụng ngân sách Nhà nước (riêng Bộ Quốcphòng, Bộ Nội vụ tiến hành tổng kiểm kê số xe hiện có ở mỗi Bộ, xây dựng phươngán điều hoà, báo cáo Bộ Tài chính). Bộ Tài chính tổng hợp lại và xây dựngchế độ quản lý, phương án điều hoà giữa các Bộ, ngành, địa phương để trìnhChính phủ chậm nhất vào cuối quý III năm 1995.

- Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủphối hợp với Bộ Tài chính xây dựng chế độ sử dụng ô-tô con, có tiêu chuẩn rõràng cho từng cấp; đồng thời có chính sách khuyến khích cán bộ sử dụng phươngtiện giao thông công cộng đi công tác trình Thủ tướng Chính phủ ban hành đểthực hiện thống nhất trong cả nước.

3. Trong việc mua sắm đồ dùng,trang bị phương tiện làm việc của cơ quan:

- Việc mua sắm đồ dùng, phươngtiện làm việc của các cơ quan Nhà nước, đoàn thể, hội quần chúng, lực lượng vũtrang và các doanh nghiệp Nhà nước phải đảm bảo thiết thực, không được vượt quákế hoạch được duyệt đầu năm.

- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủcùng Bộ Tài chính chuẩn bị trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định vềtrang, thiết bị, phương tiện làm việc theo đặc điểm, tính chất công việc củatừng loại cơ quan thuộc các cấp khác nhau, nhằm từng bước đảm bảo điều kiện làmviệc chính quy và hiện đại nhưng tiết kiệm.

4. Trong việc sử dụng điện, điệnthoại, Fax:

- Kho bạc Nhà nước chỉ thanhtoán tiền điện trong định mức được duyệt hàng năm cho các cơ quan Nhà nước, lựclượng vũ trang và các đoàn thể, hội quần chúng có nhận trợ cấp của ngân sáchNhà nước; không thanh toán tiền điện cho cán bộ, công nhân viên sử dụng tại giađình, tập thể cơ quan.

Bộ Tài chính chủ trì cùng Bộ Nănglượng xây dựng và ban hành định mức sử dụng điện cho từng loại cơ quan, đơn vị,từng loại công chức, viên chức trong cả nước áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm1996.

- Việc sử dụng điện thoại, điệnbáo, Fax cho việc công phải đảm bảo tiết kiệm. Không dùng công quỹ để chi trảcước phí điện thoại, điện báo, Fax cho việc riêng.

Bộ Tài chính chủtrì phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Tổng cục Bưu điện ban hành quyđịnh cụ thể về tiêu chuẩn được mắc điện thoại công vụ đặt tại nhà riêng cho cácđối tượng thực sự có nhu cầu giải quyết công việc ngoài giờ hành chính. Trêncơ sở đó, các cơ quan, đoàn thể soát lại số máy điện thoại hiện có để sắp xếpbố trí lại đúng quy định. Gọi điện thoại ra nước ngoài vì việc công chỉ đượcthực hiện sau khi Thủ trưởng cơ quan phê duyệt.

5. Trong việc sử dụng nhà côngvụ:

Để từng bước thực hiện chế độnhà công vụ, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Xây dựng và Ban Tổ chức - Cán bộChính phủ xây dựng Quy chế Nhà công vụ phân biệt rành mạch giữa nhà công vụ vànhà riêng, xác định chức danh, tiêu chuẩn sử dụng nhà công vụ và chế độ chotừng cấp sử dụng nhà công vụ; rà soát quỹ nhà hiện có (biệt thự cũ), trình Thủtướng Chính phủ quyết định. Trong khi chưa có nhà công vụ, nhà đang sử dụng củacác chức danh có tiêu chuẩn nhà công vụ tạm xem là nhà "kiêm công vụ";người được sử dụng nhà "kiêm công vụ" chỉ phải trả tiền nhà đã được tínhtrong cơ cấu tiền lương.

6. Trong việc chi tiêu hội nghị,tiếp khách:

a) Chi tiêuhội nghị:

Tất cả các ngành, các cấp phảicân nhắc chặt chẽ, hết sức hạn chế việc tổ chức các cuộc hội nghị, liên hoan kỷniệm ngày thành lập và hội thảo cả về nội dung, số người tham dự và thời giantiến hành. Các cuộc hội nghị tổng kết, liên hoan, kỷ niệm và hội thảo của cácBộ, ngành do ngân sách đài thọ toàn bộ hay một phần chi phí, nếu triệu tập toànquốc thì phải được phép của Thủ tướng Chính phủ; nếu triệu tập toàn tỉnh, thànhphố thì phải được phép của Bộ trưởng hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương.

Việc chi tiêu cho hội nghị, hộithảo phải theo đúng các chế độ, tiêu chuẩn do Bộ Tài chính quy định và đã đượcbố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của đơn vị, không được bổ xung thêmngoài kế hoạch, ngoài tiêu chuẩn bằng bất kỳ nguồn kinh phí nào. Nghiêm cấm cáckhoản chi quà tặng, tiền bồi dưỡng, hoặc tiền ăn trưa cho những người đanghưởng lương Nhà nước có tham dự hội nghị (trừ báo cáo viên các hội thảo khoahọc có quy định riêng), các hoạt động văn hoá, văn nghệ, trang trí ngoài quyđịnh... Đại biểu đến dự họp phải tự trả tiền ăn, ở bằng công tác phí và mộtphần tiền lương của mình. Tất cả các cuộc họp, hội nghị không dùng thuốc lá vàrượu, bia để giải khát.

b) Chi tiếp khách:

- Tất cả các cơ quan, đơn vịphải thực hiện đúng chế độ chi tiêu tiếp khách đã được quy định. Chỉ tặng quàcho khách đến thăm và làm việc trong trường hợp thực sự cần thiết theo thông lệquốc tế về lễ tân đối với khách nước ngoài.

- Đơn giản hoá thủ tục đón tiếpcác đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cán bộ cấp trên về làm việc ở các địaphương và cơ sở. Tổ chức đón và làm việc cần thiết thực. Bỏ những hình thức huyđộng đông người tiếp đón, tốn kém tiền của và thời gian. Cơ cấu đoàn đi cần gọnnhẹ, gồm những người có liên quan trực tiếp đến nội dung làm việc.

- Khi làm việc với khách nướcngoài, không dùng rượu, bia, thuốc lá (trừ một số trường hợp thuộc thông lệquốc tế). Bộ Tài chính quy định mức tiền ăn, tiền thuê phòng ngủ và đi lại đốivới khách nước ngoài do ta đài thọ chi phí. Riêng dối với cán bộ của cơ quanchủ trì đón tiếp và làm việc với khách nước ngoài, nếu có dẫn đoàn đi địaphương, cơ sở mà phải ở lại thì cũng phải dùng tiền công tác phí để thanh toánmột phần các khoản tiền ăn, ngủ như các trường hợp đi công tác khác.

c) Bộ Tài chính bổ sung, sửa đổicác định mức chi tiêu cho hội nghị, hội thảo, các cuộc họp, và chế độ tiếpkhách (kể cả khách nước ngoài) của các cấp áp dụng thống nhất trong cả nướctheo tinh thần trên với nguyên tắc tiết kiệm.

7. Trong việc đi công tác nướcngoài:

- Các cơ quan có chức năng cấpphép cho các đoàn đi nước ngoài phải tính toán chặt chẽ số lượng, đối tượng cụthể, nội dung công việc để tránh trùng lặp, tốn kém.

- Các chi phí cho đoàn đi côngtác nước ngoài thuộc kinh phí Nhà nước cấp phải được bố trí trong kế hoạch ngânsách hàng năm và phải được cơ quan tài chính cấp phát từng trường hợp cụ thểtheo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

- Bộ Tài chính rà soát, bổ sunghoặc sửa đổi quy định và định mức chi tiêu (kể cả quà tặng cho bạn) của cácđoàn đi công tác nước ngoài do phía ta tự lo kinh phí.

8. Các khoản chi hành chính kháctheo đúng tiêu chuẩn, định mức do Bộ Tài chính quy định.

9. Thực hành tiết kiệm, chốnglãng phí trong các doanh nghiệp Nhà nước:

Các Hội đồng Quản trị, các TổngGiám đốc, Giám đốc doanh nghiệp Nhà nước phải tăng cường quản lý các mặt hoạtđộng sản xuất kinh doanh nhằm triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, đặc biệt chúý những lĩnh vực dưới đây:

a) Giám sát chặt chẽ việc muabán thiết bị, vật tư, hàng hoá. Phát hiện và xử lý kịp thời việc nâng giá mua,hạ giá bán, giả mạo chứng từ để ăn chia phần chênh lệch. Tổng Giám đốc, Giámđốc và ban kiểm soát phải trực tiếp chịu trách nhiệm khi cơ quan Kiểm toán Nhànước phát hiện những sai trái này.

Các chi phí về giao dịch, ký kếthợp đồng, hoa hồng môi giới, tiền thưởng phải được quản lý chặt chẽ, có đầy đủchứng từ hợp pháp để chứng minh và phải báo cáo trung thực với các cơ quan quảnlý và kiểm soát có thẩm quyền. Không được lấy công quỹ để trích nộp hoặc tặngbiếu cho các cơ quan quản lý cấp trên ngoài quy định của Nhà nước.

b) Nghiêm cấm các cơ quan quảnlý doanh nghiệp buộc các doanh nghiệp nộp lên cho cơ quan sai chế độ tài chínhđể chi tiêu ngoài kế hoạch, ngân sách đã bố trí.

Nghiêm cấm các tổ chức của Nhànước, các đoàn thể các cấp yêu cầu các doanh nghiệp tuỳ tiện quyên góp mangtính chất ép buộc để lập các quỹ chi tiêu sai chế độ tài chính.

Giao cho Bộ Tài chính ban hànhsớm các quy định về chi phí quản lý trong doanh nghiệp Nhà nước.

10. Tổ chức thực hiện:

- Ngoài những vấn đề đã nêutrên, vấn đề rất quan trọng để tiết kiệm chi tiêu là việc chỉnh đốn tổ chức,thu gọn đầu mối, giảm nhẹ biên chế, đổi mới phong cách làm việc, giảm tối đacách điều hành bằng các cuộc hội họp, bàn bạc kéo dài và phải đề ra được nhữngchủ trương công tác thiết thực, có hiệu quả, nhất là trong lĩnh vực đầu tư xâydựng cơ bản,... Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm về các chủ trương, kếhoạch trong các mặt công tác không thiết thực, gây lãng phí thời gian và tiềncủa.

- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơquan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan, đơn vị hành chính sựnghiệp, lực lượng vũ trang, đoàn thể có hưởng trợ cấp từ ngân sách Nhà nước,Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu tráchnhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này.

- Các cơ quan, doanh nghiệp Nhànước, các tổ chức kinh tế - xã hội từ Trung ương tới địa phương phải tự mìnhxây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với các biện pháp cụ thểcho từng khâu, từng thời gian. Hàng tháng phải kiểm điểm, tổng hợp đánh giátình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để động viên khen thưởng kịp thờihoặc xử lý những trường hợp sử dụng tài sản, công quỹ lãng phí và phải báo cáolên cơ quan quản lý cấp trên. Cơ quan quản lý cấp trên phải kiểm tra hướng dẫncác đơn vị cấp dưới trực thuộc thực hiện kế hoạch tiết kiệm, chống lãng phítrong đơn vị. Thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên phải liên đới chịu tráchnhiệm về việc tham ô, lãng phí của cấp dưới.

- Bộ Tài chính có trách nhiệmtheo dõi tiến độ và kết quả thực hiện tiết kiệm của các ngành, các cấp, định kỳ3 tháng 1 lần báo cáo Thủ tướng Chính phủ và kiến nghị các hình thức khenthưởng, kỷ luật thích đáng; đồng thời khẩn trương nghiên cứu trình Chính phủban hành nghị định về kiểm soát chi, phân biệt rõ trách nhiệm, quyền hạn củangười chuẩn chi và kế toán Kho bạc Nhà nước, thực hiện từng bước cơ chế mọikhoản chi tiêu của ngân sách Nhà nước đều phải thanh toán qua Kho bạc. Trướcmắt mọi khoản mua sắm đồ dùng, trang bị, phương tiện làm việc của cơ quan (kểcả ô-tô con) có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên đều phải thực hiện theo phươngthức đấu giá công khai có đại diện cơ quan tài chính cùng cấp chứng kiến. Kếtoán Kho bạc Nhà nước chỉ xuất tiền thanh toán khi có đầy đủ hồ sơ và kế hoạchchi tiêu về mua sắm, hồ sơ đấu giá... và các chứng từ mua sắm hợp lệ, rõ ràng.Kế toán Kho bạc Nhà nước có quyền từ chối thanh toán đối với những hồ sơ vàchứng từ không hợp lệ. Nếu chi sai chế độ mà vẫn được thanh toán thì kế toánKho bạc Nhà nước phải sử dụng tiền cá nhân để bồi thường.

- Định kỳ hàng quý các Phó Thủtướng phụ trách các khối kiểm tra và chỉ đạo tiến độ, kết quả thực hiện tiếtkiệm thuộc khối mình phụ trách. Đối với các khối trọng điểm, đơn vị trọng điểm,Chính phủ sẽ xem xét báo cáo và có ý kiến chỉ đạo trong từng thời gian.

- Các cơ quan báo chí, thôngtấn, đài phát thanh, truyền hình ở trung ương và địa phương kịp thời đưa racông luận những cá nhân, đơn vị vi phạm Chỉ thị thực hành tiết kiệm, chống lãngphí; đồng thời biểu dương những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị này.

Phan Văn Khải

(Đã ký)