ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 37/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 1977

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TIẾN HÀNH LẬP CÁC BẢNG CÂN ĐỐI KINH TẾ QUỐC DÂN HÀNG NĂM

Để đáp ứng yêu cầu của công táckế hoạch hóa, tăng cường quản lý kinh tế của Nhà nước cũng như của từng địaphương, kết hợp quản lý kinh tế theo ngành và theo lãnh thổ, thi hành quyếtđịnh số 145-TTg ngày 6-6-1977 của Thủ tướng Chính phủ và căn cứ vào thông tưhướng dẫn triển khai công tác lập các bảng cân đối kinh tế quốc dân và phântích kinh tế tổng hợp của Tổng cục Thống kê, Ủy ban nhân dân Thành phố quyếtđịnh triển khai công tác lập các bảng cân đối kinh tế quốc dân hàng năm và phântích kinh tế tổng hợp trên phạm vi lãnh thổ của toàn thành phố, trước kết làlập bảng cân đối sản xuất, tích lũy, tiêu dùng sản phẩm xã hội, thu nhập quốcdân và bảng cân đối thu chi bằng tiền của dân cư.

Nội dung của chỉ tiêu cầntính toán là :

1. Tổng sản phẩm xã hội, tiêuhao vật chất và thu nhập quốc dân do các ngành và thành phần kinh tế sản xuấtra trên phạm vi lãnh thổ của địa phương và phần thuộc địa phương quản lý.

2. Tích lũy về tài sản cố định,tài sản lưu động, vật tư hàng hóa dùng để mở rộng sản xuất và nâng cao đời sốngcủa nhân dân.

3. Cơ cấu quỹ tiêu dùng về hànghóa và không phải hàng hóa của cá nhân dân cư và của xã hội.

4. Cơ cấu các khoản thu chi bằngtiền của dân cư. Thông qua các chỉ tiêu đó để nghiên cứu mối quan hệ giữa tiềntệ và hàng hóa, giữa sản xuất và kết quả sản xuất của các ngành, các thành phầnkinh tế.

Công tác lập các bảng cân đốikinh tế là một nihệm vụ có tính chất thường xuyên hàng năm. Lần đầu tiên tiếnhành ở thành phố cần phải tiến hành điều tra, thu thập số liệu ; các năm sau sẽcăn cứ vào báo cáo chính thức của các ngành và vào số liệu các cuộc điều trathống kê định kỳ hàng năm để tổng hợp tính toán lên bảng cân đối.

Để làm tốt công tác này, Ủyban nhân dân Thành phố yêu cầu :

1. Tất cả các đơn vị kinh tếquốc doanh, công tư hợp doanh, công quản tư doanh thuộc các ngành trung ươngquản lý đóng tại địa phương, các cơ sở kinh tế thuộc địa phương quản lý đềuphải gởi những báo cáo quyết toàn hàng quý, 6 tháng và năm cho Chi cục Thốngkê. Riêng năm 1976 và 6 tháng đầu năm 1977 phải gởi đầy đủ những yêu cầu về sốliệu theo hướng dẫn của Chi cục Thống kê.

2. Các sở, ngành chủ quản cótrách nhiệm kiểm tra đôn đốc các cơ sở trực thuộc gởi đầy đủ và kịp thời nhữngbáo cáo cần thiết cho việc lập bảng cân đối.

3. Các ngành tài chính, ngânhàng, lao động, Chi cục Thống kê, Ủy ban Kế hoạch cần phối hợp chặt chẽ giúp Ủyban nhân dân chỉ đạo công tác này ; mỗi ngành cần cử cán bộ có năng lực thamgia công tác tổng hợp, phân tích các bảng cân đối trên.

4. Ủy ban nhân dân các quận,huyện có trách nhiệm tổ chức các cuộc điều tra điển hình trong khu vực kinh tếtập thể, tư doanh và cá thể.

Nhận được chỉ thị này, cácngành, các cấp, các đơn vị kinh tế cơ sở cần có biện pháp cụ thể tiến hànhnhanh gọn trong đơn vị mình, gởi báo cáo kịp thời cho Chi cục Thống kê tổng hợpbáo cáo với Trung ương và Ủy ban nhân dân Thành phố.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Văn Đại