ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 37/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 8 năm 1984

CHỈ THỊ

VỀVIỆC ĐÌNH CHỈ CÁC CUỘC BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ DOANH THU TRÁI PHÉP VÀ QUẢN LÝ TỐTVIỆC TỔ CHỨC BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ

Gần đây, ở một số quận, huyện cótình trạng tổ chức biểu diễn cải lương, ca nhạc, chiếu phim, chiếu video – cátxét, nói là để lấy tiền ủng hộ tuyến đầu Tổ quốc, nhưng thực tế chỉ sử dụng mộtphần tiền thu được vào việc ủng hộ tuyến đầu, còn lại là để doanh thu cho địaphương mình, Giá vé tùy tiện, thường rất cao: 20, 25, 100đ/vé. Việc thu chi vàtrách nhiệm quản lý không rõ ràng. Dư luận quần chúng coi đây là một sự lợidụng tình cảm của nhân dân, lợi dụng danh nghĩa “vì tuyến đầu Tổ quốc” để thutiền. Một số cơ quan, xí nghiệp lấy lý do gây quỹ phúc lợi nội bộ cũng mời nghệsĩ vể biểu diễn để doanh thu hoặc để phục vụ cac buổi liên hoan sơ kết, tổngkết và chi tiền bồi dưỡng cho nghệ sĩ vượt quá mọi giới hạn: 4.000đ/xuất diễn,chưa kể khoản quà tặng.

Tình hình trên đây chẳng nhữngvi phạm các quy định của Nhà nước vể tổ chức biểu diễn nghệ thuật, làm sống lạitệ buôn bán nghệ thuật, gây khó khăn cho việc giáo dục và quản lý nghệ sĩ, màcòn gây sự hiểu lầm đối với nhiệm vụ ủng hộ tuyền tiến.

Ủy ban nhân dân thành phố nhắclại: mọi việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật có doanh thu phải do cơ quan chứcnăng là Sở Văn hóa và Thông tin tổ chức. Nghiêm cấm mọi việc tổ chức biểu diễnbất hợp pháp. Nhiệm vụ ủng hộ tuyền tiến là một nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng,phải được thể hiện bằng hành động cách mạng thực tế thường xuyên đẩy mạnh sựnghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh - quốc phòng ởtừng địa phương, từng đơn vị cơ sở. Các đợt vận động đặc biệt, đột xuất, bằnghình thức tổ chức biểu diễn văn nghệ có doanh thu, phải do Ủy ban nhân dânthành phố quyết định và Sở Văn hóa và Thông tin tổ chức thực hiện. Mọi cuộc tổchức tương tự ở các địa phương, các ngành, các đoàn thể (kể cả các cơ quan đơnvị Trung ương đóng tại thành phố) phải được Ủy ban Nhân dân thành phố cho phéptrên cơ sở có tính đến yêu cầu, nguyện vọng và khả năng đóng góp của quầnchúng, và có sự nhất trí của Sở Văn hóa và Thông tin. Việc mời nghệ sĩ về phục vụcác buổi liên hoan sơ kết, tổng kết có chi tiền bồi dưỡng phải thông qua Sở Vănhoá và Thông tin và thực hiện đúng quy định của Sở Văn hoá và Thông tin về chếđộ bồi dưỡng nghệ sĩ.

Để bảo vệ ý nghĩa cao cả củanhiệm vụ ủng hộ tuyến đầu Tổ quốc, và cũng để lành mạnh hoá sinh hoạt văn hoá –văn nghệ của thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cấp chánh quyền,các ngành và đoàn thể, các cơ quan, xí nghiệp phối hợp quản lý chặt chẽ việc tổchức biểu diễn văn nghệ thực hiện đúng quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố.Các ngành văn hoá – thông tin và Công an có trách nhiệm kiểm tra, quản lý kịpthời phát hiện và đề xuất xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Duy Liên