UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/CT-UBND

Huế, ngày 31 tháng 12 năm 2009

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐCLÁ

Ngày 21tháng 8 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1315/QĐ-TTg vềviệc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá, trongđó có quy định "Nghiêm cấm hút thuốc lá từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 ở lớphọc, nhà trẻ, các cơ sở y tế, thư viện, rạp chiếu phim, nhà hát, nhà văn hóa,các khu vực sản xuất và nơi làm việc trong nhà, nơi có nguy cơ cháy nổ cao vàtrên các phương tiện giao thông công cộng". "Từng bước hoàn thiện cácquy định cấm hút thuốc lá nơi công cộng, tiến tới cấm hút thuốc lá tại tất cảnhững nơi công cộng trong nhà vào năm 2010".

Để nâng caonhận thức, vai trò và trách nhiệm của các cấp chính quyền, cán bộ, công nhânviên chức và nhân dân về việc thực hiện phòng chống tác hại thuốc lá, Uỷ bannhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởngcác cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan Trung ươngđóng trên địa bàn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị,doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh:

a) Chỉ đạo triểnkhai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12/2007/CT-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống tác hạithuốc lá và Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướngChính phủ.

b) Tuyêntruyền vận động cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, hội viên các tổ chứcđoàn thể nhân dân phải là những người gương mẫu không hút thuốc lá.

c) Chỉ đạocác đơn vị thuộc quyền quản lý treo biển có chữ hoặc biểu tượng "cấm hútthuốc lá" tại những khu vực cấm theo quy định và tổ chức kiểm tra, giámsát, xử lý việc thực hiện các quy định về phòng, chống tác hại thuốc lá.

2. Sở Y tế chủtrì, phối hợp với các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện và thành phốHuế:

a) Tham mưuỦy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá theoyêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1315/QĐ-TTg .

b) Đẩy mạnhcông tác truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng chống tác hại của thuốc látrên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các cơ quan, công sở và cộng đồngnhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân để phòng chống táchại thuốc lá.

c) Tăng cườngcông tác thanh tra, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm theo quy định hiện hành.

3. Sở Công thươngchủ trì phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường hoạt động kiểm soát kinhdoanh các sản phẩm thuốc lá, trong đó tập trung kiểm tra việc kinh doanh, bánbuôn, đại lý bán buôn, bán lẻ thuốc lá; kiên quyết chống kinh doanh thuốc lánhập lậu, thuốc lá giả, thuốc lá nhái nhãn mác, thuốc lá kém chất lượng và xửlý nghiêm các hành vi vi phạm.

4. Sở Thôngtin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn các cơ quan thôngtin đại chúng đẩy mạnh công tác thông tin, giáo dục truyền thông; đa dạng hoácác hình thức tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tác hại thuốc lá nhằm thayđổi hành vi hút thuốc lá.

5. Đề nghị Trungtâm Truyền hình Việt Nam tại Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo ThừaThiên Huế và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng thời lượng, tần suất,mở chuyên trang, chuyên mục về phòng, chống tác hại thuốc lá.

6. Sở Giáo dụcvà Đào tạo, Đại học Huế chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Tỉnh Đoàn TNCS Hồ ChíMinh chỉ đạo việc phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc látrong trường học.

7. Sở Vănhóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương và các cơquan liên quan tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về cấm quảngcáo, khuyến mãi, tiếp thị và tài trợ gắn với mục đích sản xuất, kinh doanhthuốc lá.

8. Đề nghịUỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên; các tổ chứcchính trị - xã hội phối hợp với các cơ quan tích cực tuyên truyền, giáo dục hộiviên và người dân, để mọi người thực hiện các quy định về phòng, chống tác hạithuốc lá.

9. Sở Tài chínhchủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ban, ngành liên quan tham mưu việc bốtrí ngân sách, bảo đảm nguồn kinh phí cho việc triển khai thực hiện các biệnpháp phòng, chống tác hại thuốc lá theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tạiQuyết định số 1315/QĐ-TTg ; hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng kinh phí theo quyđịnh hiện hành.

10. UBND cáchuyện, thành phố Huế:

a) Xây dựngKế hoạch triển khai Quyết định số 1315/QĐ-TTg của Chính phủ trong phạm vi quảnlý của địa phương.

b) Chỉ đạoỦy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai các nội dung về phòng,chống tác hại thuốc lá. Tuyêntruyền, vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa không sử dụng các sản phẩmthuốc lá trong đám cưới, đám tang, lễ hội và trong các cuộc vui gia đình, bèbạn.

c) Cân đối,bố trí ngân sách, xây dựng kế hoạch thực hiện và chỉ đạo việc tuyên truyền, phổbiến, giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý và nhân dânđịa phương.

d) Phối hợpvới Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể quần chúng cùng cấp tích cựcvận động hội viên, người dân thực hiện tốt chủ trương phòng, chống tác hại thuốclá và tham gia giám sát có hiệu quả việc thực hiện pháp luật về phòng, chốngtác hại thuốc lá, kiểm soát thuốc lá.

Căn cứ Chỉthị này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị lập Kế hoạch cụ thể để triển khai thựchiện, hàng năm báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Y tế) để tổng hợp báo cáoThủ tướng Chính phủ./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa