BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2011

CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM
Thời gian gần đây, mặc dù các Bộ, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực ngăn ngừa nhưng tình trạng xâm hại tài nguyên rừng, lưu thông lâm sản không có nguồn gốc hợp pháp của một số địa phương vẫn diễn ra nghiêm trọng. Bên cạnh những tấm gương hy sinh, không quản gian khổ hiểm nguy để bảo vệ rừng, một bộ phận cán bộ, công chức có thẩm quyền tại địa phương, nhất là cán bộ kiểm lâm chưa được thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ được giao, năng lực hạn chế, vi phạm quy trình công tác, thậm chí có biểu hiện lạm dụng quyền hạn, tiếp tay cho người có hành vi khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, nhũng nhiễu, tiêu cực làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của lực lượng Kiểm lâm và gây bức xúc trong dư luận.
Tại nhiều địa phương, lực lượng Kiểm lâm vẫn còn tập trung kiểm tra trên đường giao thông; công tác tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật tại rừng và các tụ điểm tập kết, chế biến gỗ, lâm sản bị buông lỏng dẫn đến phát sinh ngày càng nhiều hành vi gian lận, hợp thức hóa gỗ, lâm sản bất hợp pháp.
Để kịp thời khắc phục tình trạng trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc kiện toàn lực lượng Kiểm lâm địa phương như sau:
1. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong lực lượng Kiểm lâm để giáo dục chính trị tư tưởng, chấn chỉnh lề lối làm việc theo đúng quy định của pháp luật về cán bộ, công chức nhà nước, quy định về tiêu chuẩn, chức danh kiểm lâm. Những cán bộ, công chức kiểm lâm vi phạm pháp luật và quy định về cán bộ công chức cần kiên quyết đưa ra khỏi lực lượng kiểm lâm; người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ, công chức kiểm lâm thì bố trí công việc khác phù hợp hoặc cho chuyển công tác. Đồng thời khen thưởng các cá nhân, đơn vị có thành tích trong công tác bảo vệ rừng.
2. Tổ chức rà soát, đánh giá, sắp xếp cán bộ công chức phù hợp với yêu cầu công tác của mỗi đơn vị kiểm lâm gắn với xác định kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ bảo vệ rừng và đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật. Tiếp tục kiện toàn, tăng cường kiểm lâm địa bàn xã để tham mưu cho chính quyền cơ sở thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng “tại gốc”; đảm bảo đủ lực lượng kiểm tra giám sát nguồn gốc lâm sản tại các tụ điểm tập kết, chế biến, tiêu thụ gỗ, phát hiện, ngăn ngừa, chấm dứt hành vi gian lận, quay vòng hồ sơ để hợp thức hóa gỗ, lâm sản bất hợp pháp.
Nghiêm cấm cán bộ kiểm lâm dừng phương tiện vận tải trên các tuyến đường giao thông không đúng quy định để kiểm tra lâm sản. Khi có thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng, các tổ chức, cá nhân phản ánh hoặc phát hiện dấu hiệu sai phạm, tiêu cực của cán bộ, công chức kiểm lâm, Thủ trưởng đơn vị có cán bộ, công chức đó phải nhanh chóng xác minh, kết luận sự việc, xử lý hoặc đề xuất xử lý đúng pháp luật đối với cán bộ, công chức có sai phạm và trả lời cho tổ chức, người phản ánh.
Đơn vị nào để cán bộ, công chức vi phạm các quy định của ngành, sách nhiễu, nhận hối lộ hoặc có hành vi tiêu cực khác, ngoài việc phải xử lý nghiêm đối với công chức vi phạm, thì Thủ trưởng đơn vị đó phải bị xử lý về trách nhiệm quản lý; tập thể, lãnh đạo, cá nhân có liên đới không được xét danh hiệu thi đua trong thời hạn ít nhất là 1 năm.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

3. Duy trì thường xuyên tổ chức kiểm tra, thanh tra nội bộ trong các đơn vị kiểm lâm; đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra đột xuất về hoạt động và thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các đơn vị, cán bộ, công chức kiểm lâm, nhất là đối với những người được giao nhiệm vụ liên quan đến kiểm soát lâm sản.
4. Chấn chỉnh tác phong thi hành công vụ của cán bộ, công chức kiểm lâm chấp hành nghiêm túc các quy định như: mặc đồng phục, đeo cấp hiệu, phù hiệu; giao tiếp với tổ chức, công dân phải đúng mực, lịch sự; hoạt động kiểm tra phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục của pháp luật; nghiêm cấm việc đặt ra các yêu cầu ngoài quy định của Nhà nước.
5. Tất cả các đơn vị kiểm lâm phải tổ chức tiếp công dân theo đúng quy định; thiết lập và công khai thông tin đường dây nóng, hòm thư góp ý để quần chúng nhân dân biết, giám sát và góp ý đối với hoạt động của Kiểm lâm, xử lý những thông tin nhận được theo đúng quy trình, bảo vệ, động viên khen thưởng đối với những người tích cực, hợp tác với tinh thần xây dựng.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tổ chức triển khai tốt các nội dung trên.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng ND, UBND các tỉnh, thành phố;
- Sở NN&PTNT. Chi cục KL các tỉnh, Tp;
- Cục Kiểm lâm;
- Lưu: VT, TCLN.
BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?