BAN BÍ THƯ
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 38-CT/TW

Hà Nội, ngày 7 tháng 9 năm 2009

CHỈ THỊ

VỂ “ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC BẢO HIỂM Y TẾ TRONG TÌNH HÌNHMỚI”

Bảo hiểm y tế là một chính sách xãhội quan trọng, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc,được Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng và luôn luôn đề cao trong hệ thốngchính sách an sinh xã hội. Sau gần 17 năm hoạt động, số người tham gia bảo hiểmy tế đã tăng từ 5,6% dân số vào năm 1993 lên 46% dân số vào năm 2008. Ngườinghèo và các đối tượng hưởng chính sách xã hội được Nhà nước dùng ngân sách muavà cấp thẻ bảo hiểm y tế nên việc tiếp cận dịch vụ y tế của những đối tượng nàyđã được cải thiện rõ rệt. Quyền lợi trong khám bệnh, chữa bệnh của những người tham gia bảo hiểm ytế từng bước được mở rộng. Cùng với ngân sách nhà nước dành cho y tế, bảo hiểmy tế đã tạo ra nguồn tài chính công đáng kể cho việc khám bệnh, chữa bệnh, gópphần thực hiện mục tiêu công bằng trong chăm sóc sức khoẻ nhân dân và đảm bảoan sinh xã hội. Luật Bảo hiểm y tế đã được Quốc hội khoá XII thông qua tại kỳhọp thứ tư, ngày 14-11-2008, là cơ sở pháp lý quan trọng để bảo hiểm y tế pháttriển trong thời gian tới.

Tuy nhiên, bảo hiểm y tế vẫn tồn tại một số hạn chế, yếu kém: tỷ lệ dân số tham giabảo hiểm y tế chưa chiếm đa số trong nhân dân; một số tổ chức, đơn vị, đặc biệt là cácdoanh nghiệp chưa nghiêm túc thực hiện các chính sách bảo hiểm y tế cho ngườilao động. Số người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện thường là những người cóbệnh mãn tính và có nguy cơ mắc bệnh cao; mức đóng bảo hiểm của các đối tượng chưa tươngxứng với mức độ gia tăng của chi phí khám bệnh, chữa bệnh cùng với việc lạmdụng thuốc, lạm dụng kỹ thuật cao dẫn đến quỹ bảo hiểm y tế những năm gần đâymất khả năng cân đối thu, chi; thái độ phục vụ của một số bộ phận cán bộ y tế vàthủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh bào hiểm y tế còn gây không ít bức xúccho người bệnh.

Nguyên nhân của những yếu kém trên là do cấp ủy đảng vàchính quyền ở một số đơn vị, địa phương và một số bộ phận không nhỏ trong nhândân chưa nhận thức đầy đủ vị trí và tầm quan trọng của bảo hiểm y tế trong hệthống an sinh xã hội; các chính sách của bảo hiểm y tế chưa bắt kịp với sự pháttriển kinh tế - xã hội, và sự thay đổi cơ cấu mô hình bệnh tật; công tác tuyêntruyền, phổ biến và vận động thực hiện chính sách bảo hiểm y tế chưa thườngxuyên, hiệu quả chưa cao. Việc khám bệnh, chữa bện bảo hiểm y tế còn rất nhiềubất cập, chưa thể hiện hết tính ưu việt của bảo hiểm y tế. Năng lực tổ chức,quản lý của cán bộ bảo hiểm y tế còn yếu. Sự phối hợp liên ngành Y tế - Bảohiểm xã hội – Tài chính trong hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thự hiện chínhsách bảo hiểm y tế chưa tốt, hiệu quả thực hiện chủ trương xã hội hóa tronglĩnh vực y tế chưa cao.

Để chính sách bảo hiểm thực sựu góp phần đảm bảo ansinh xã hội và công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, Ban Bí thư Trungương Đảng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền,Mặt trậnTổ quốc và các đoàn thể nhândân quán triệt và thực hiện tốtmột số nộidung chính sau:

1- Tiếp tục quán triệt sâu sắc vànâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của bảo hiểm y tế

- Bảo hiểm y tế là một chính sách xãhội do Nhà nước tổ chức, nhằm huy động sự đóng góp tài chính của cộng đồng đểtạo Quỹ bảo hiểm y tế không vì mục đích lợi nhuận, giúp cho người tham gia bảohiểm y tế có nguồn tài chính để chăm sóc sức khỏe, bảo vệ quyền lợi của mìnhtheo luật định.

- Bảo hiểm y tế là một bộ phận quantrọng trong chính sách tài chính y tế quốc gia và là một trong những phươngthức tạo nguồn tài chính cho hoạt động chăm sóc sức khoẻ thông qua huy độngđóng góp của người dân, được thực hiện có tổ chức, mang tính chia sẻ trong cộngđồng và nhằm mục đích thực hiện công bằng, nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ vàchăm sóc sức khoẻ nhân dân.

- Bảo hiểm y tế là một trong cáchoạt động nhân đạo nhất, thể hiện sự hỗ trợ tương thân tương ái trong chăm sócsức khoẻ giữa người giàu với người nghèo, giữa người thuận lợi về sức khoẻ vớingười ốm đau và rủi ro về sức khoẻ, giữa người đang độ tuổi lao động với ngườigià và trẻ em. Đồng thời, bảo hiểm y tế mang tính dự phòng những rủi ro do chiphí cao cho chăm sóc sức khoẻ gây nên khi ốm đau, bệnh tật.

- Có nhiều hình thức bảo hiểm y tế,nhưng hình thức mang tính ưu việt nhất mà nước ta phải hướng tới trong chínhsách bảo hiểm y tế là bảo hiểm y tế bắt buộc toàn dân với nguyên tắc mọi ngườidân đóng góp bảo hiểm y tế theo thu nhập cá nhân, người nghèo và người trongdiện chính sách xã hội được Nhà nước hỗ trợ, nhưng khi khám bệnh, chữa bệnhhưởng theo quyền lợi đã được quy định dựa trên nhu cầu chữa bệnh.

- Việc tham gia bảo hiểm y tế lànghĩa vụ của mọi người dân, kể cả những người đang khoẻ mạnh. Trách nhiệm lãnhđạo, chỉ đạo công tác bảo hiểm y tế là của các cấp uỷ đảng và các cấp chínhquyền từ Trung ương đến địa phương.

2- Tổ chức thực hiện đồng bộ, cóhiệu quả các chính sách về bảo hiểm y tế

- Các cấp uỷ đảng, các cấp chínhquyền phải tổ chức học tập Luật Bảo hiểm y tế được Quốc hội khoá XII, kỳ họpthứ tư thông qua một cách nghiêm túc, sâu rộng để mọi người dân nắm được nhữngnội dung cơ bản của Luật. Các bộ, ngành có liên quan cần nhanh chóng hoàn thiệncác văn bản dưới luật để đưa Luật sớm đi vào cuộc sống.

- Các cấp chính quyền và các đơn vịkhi xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm và từng thời kỳ, phảitính toán, xác định chỉ tiêu về dân số tham gia bảo hiểm y tế, bố trí và côngbố chỉ tiêu ngân sách, trong đó nguồn ngân sách nhà nước là chính kết hợp vớiviệc huy động thêm các nguồn ngân sách khác để mua thẻ bảo hiểm y tế cho ngườinghèo và người được hưởng các chính sách xã hội, hỗ trợ việc mua thẻ bảo hiểm ytế cho người thuộc hộ cận nghèo.

- Tăng cường công tác kiểm tra,thanh tra, giám sát việc thực hiện các chính sách bảo hiểm y tế ở tất cả cáccấp, các ngành, các đoàn thể và các đơn vị, nhất là các doanh nghiệp; nhanhchóng khắc phục và xoá bỏ tình trạng không tham gia hay nợ đóng bảo hiểm xã hội- bảo hiểm y tế kéo dài của các doanh nghiệp. Thường xuyên kiểrn tra, thanhtra, giám sát việc sử dụng bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảohiểm y tế để xử lý nghiêm minh và hạn chế, ngăn chặn hiện tượng lạm dụng hoặctrục lợi từ bảo hiểm y tế.

3- Đổi mới công tác thông tin,truyền thông và tuyên truyền về bảo hiểm y tế

- Các cơ quan thông tấn, báo chí vàcác cơ quan truyền thông đại chúng cần tập trung việc thông tin, truyền thôngvà tuyên truyền theo hướng nhấn mạnh vị trí, vai trò, ý nghĩa của bảo hiểm y tếtrong hệ thống an sinh xã hội; đề cao nghĩa vụ và quyền lợi của mọi người dântrong tham gia bảo hiểm y tế; phát hiện những bất cập hoặc yếu kém của chínhsách bảo hiểm y tế và việc khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế để kịp thời khắcphục và điều chỉnh; giới thiệu, động viên các đơn vị, cá nhân và các mô hìnhthực hiện tốt bảo hiểm y tế; phê phán những hiện tượng lệch lạc trong thực hiệnbảo hiểm y tế.

- Trong công tác thông tin, truyền thôngvà tuyên tuyền về bảo hiểm y tế, cần tập trung vào các đối tượng: nông dân,người cận nghèo, học sinh, sinh viên, các chủ sử dụng lao động, nhất là các chủdoanh nghiệp tư nhân.

- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì,phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quantruyền thông đại chúng xây dựng kế hoạch đẩy nhanh công tác thông tin, truyềnthông và tuyên tuyền về bảo hiểm y tế.

4- Tăng cường công tác quản lý nhànước về bảo hiểm y tế và quản lý Quỹ bảo hiểm y tế

- Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiệnbộ máy quản lý bảo hiểm y tế theo hướng vừa thể hiện được sự phân định cụ thể,rõ ràng, vừa thề hiện sự kết hợp chặt chẽ về trách nhiệm và quyền hạn trongquản lý bảo hiểm y tế giữa cấp trung ương và các cấp địa phương; giữa cơ quanquản lý nhà nước về bảo hiểm y tế với cơ quan quản lý Quỹ bảo hiểm y tế; giữaquản lý Quỹ bảo hiểm y tế theo ngành dọc với quản lý nhà nước về bảo hiểm y tếvà đội ngũ cán bộ bảo hiểm y tế tại các địa phương; giữa cơ quan cung ứng dịchvụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan quản lý bảo hiểm y tế và quảnlý Quỹ bảo hiểm y tế. Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban cánsự đảng Bộ Y tế và Ban cán sự đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệmnghiên cứu và trình Chính phủ kế hoạch củng cố và hoàn thiện bộ máy bảo hiểm ytế, tránh làm xáo trộn bộ máy, gây ảnh hưởng đến tư tưởng cán bộ và hiệu quảcông việc. Ban cán sự đảng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Bảohiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng quy chế phối hợp liênngành trong hoạt động bảo hiểm y tế một cách thiết thực và hiệu quả để trìnhChính phủ ban hành.

- Tăng cường công tác quản lý Quỹbảo hiểm y tế, đảm bảo cân đối giữa việc thu của Quỹ bảo hiểm y tế với việc chicủa Quỹ bảo hiểm y tế, kết hợp với việc chống lạm dụng và trục lợi bảo hiểm ytế để xây dựng tính bền vững của Quỹ. Ban cán sự đảng Bộ Tài chính chủ trì,phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Y tế và Ban cán sự đảng Bảo hiểm xã hội ViệtNam định kỳ xem xét tham lưu kịp thời cho Chính phủ về các chính sách liên quanđến việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế một cách cân đối và có hiệu quả.

- Ban cán sự đảng Bộ Y tế và Ban cánsự đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo việc tăng cường đào tạo bổ sung, khôngngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực tham mưu, quản lýnhà nước cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý bảo hiểm y tế và quản lý Quỹbảo hiểm y tế; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin và các tiến bộ khoa họcvà kỹ thuật để hoàn thiện công tác qụản lý người tham gia bảo hiểm y tế, quảnlý Quỹ bảo hiểm y tế và quản lý chất lượng khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sởkhám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo tiêu chuẩn tiên tiến, hiện đại; mở rộnghợp tác quốc tế, tiếp tục tiến hành nghiên cứu khoa học về bảo hiểm y tế, đặc biệt,một số vấn đề mà nước ta chưa có nhiều kinh nghiệm, như khuyến khích người thamgia bảo hiểm y tế kiểm tra sức khoẻ định kỳ để phát hiện bệnh sớm và điều trịkịp thời, bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, các loại hình bảo hiểm y tế khác đãđược áp dụng tại các nước...

5- Tổ chức tốt việc khám bệnh, chữabệnh bảo hiểm y tế

- Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạoviệc tăng đầu tư, phân bổ ngân sách thích hợp và sử dụng có hiệu quả các nguồnngân sách đã có để củng cố và phát triển mạng lưới khám bệnh, chữa bệnh, đặcbiệt là mạng lưới y tế cơ sở, đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh tại các địaphương; chuyển việc chi ngân sách nhà nước cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnhsang chi trực tiếp cho người được hưởng thụ bảo hiểm y tế thông qua việc hỗ trợbảo hiểm y tế cho vùng nghèo, người nghèo, người hưởng các chính sách xã hội,hỗ trợ một phần mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo.

- Ban cán sự đảng Bộ Y tế tập trungchỉ đạo việc nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơsở y tế. Đặc biệt, cần cải tiến thủ tục hành chính trong tổ chức khám bệnh,chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các bệnh viện để tạo điều kiện thuận lợi cho ngườikhám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được thụ hưởng tốt các dịch vụ y tế; thườngxuyên giáo dục nâng cao đạo đức nghề nghiệp để thầy thuốc không có thái độ phânbiệt trong ứng xử với người khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; phát hiện kịpthời, có biện pháp ngăn ngừa, khắc phục các biểu hiện lạm dụng thuốc, dịch vụkỹ thuật cao và biểu hiện trục lợi bảo hiểm y tế khác của cả thầy thuốc lẫnngười bệnh khuyến khích và tạo điều kiện để y tế tư nhân tham gia khám bệnh,chữa bệnh bảo hiểm y tế; tăng cường quản lý giá thuốc không để giá thuốc trongcác cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cao hơn giá thuốc trên thị trường; định kỳ tổchức sơ kết, tổng kết việc khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, trong đó, có sựđóng góp ý kiến của những người tham gia bảo hiểm y tế.

6- Phát động cuộc vận động toàn dântham gia bảo hiểm y tể và chuẩn bị lộ trình tiến đến bảo hiểm y tế bắt buộctrong tháng năm tiếp theo

Phát động cuộc vận động toàn dântham gia bảo hiểm y tế theo lộ trình quy định của Luật Bảo hiểm y tế để thựchiện mục tiêu bảo hiểm y tế bắt buộc đối với toàn dân. Mặt trận Tổ quốc ViệtNam chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân ViệtNam, Ban cán sự đảng Bộ Y tế, Ban cán sự đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cácđoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và nghề nghiệp cần đề ra tiêu chí, xâydựng kế hoạch cuộc vận động, tổ chức phát động và định kỳ sơ kết, tổng kết đểcuộc vận động thật sự thiết thực và hiệu quả, góp phần làm cho bảo hiểm y tếViệt Nam phát triển. Song song với cuộc vận động toàn dân tham gia bảo hiểm ytế, Chính phủ cần xây dựng lộ trình thích hợp để tiến đến bảo hiểm y tế bắtbuộc toàn dân trong những năm tiếp theo.

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì,phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Y tế, Ban cán sự đảng Bảo hiểm xã hội Việt Namcó trách nhiệm hướng dẫn tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá và định kỳ báocáo Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này được phổ biến và quántriệt đến chi bộ.

T/M BAN BÍ THƯ
Trương Tấn Sang