ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 38/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 1977

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ LAO ĐỘNG

Hiện nay, Thành phố đang tiếnhành cải tạo và xây dựng xã hội chủ nghĩa, công tác của các ngành, các cấp càngngày càng mở rộng, đòi hỏi tổ chức và biên chế lao động phải được tăng cường vàphát triển nhằm đáp ứng nhiệm vụ chính trị.

Nhưng gần đây nhiều sở, ban,ngành của Thành phố, nhiều quận, huyện còn để tình trạng lỏng lẻo trong việcquản lý tổ chức và biên chế lao động, chưa dựa trên cơ sở xác định rõ chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan mình, và mối quan hệ hợp tác xã hội chủnghĩa với các ngành hữu quan, chưa xác định sự phân công phân cấp thật chặt chẽvà hợp lý. Từ đó, xu hướng phổ biến là lập mới, mở rộng tổ chức và tự ý tăngbiên chế không đúng nguyên tắc, như các Sở Thương nghiệp, Giao thông vận tải,Công nghiệp, Y tế, Ngoại thương, Quận 1, 5, 8, v.v.. vượt quá mức chỉ tiêu biênchế của Hội đồng Chính phủ giao cho Thành phố năm 1977. Đến nay, số lượng laođộng có mặt ở khu vực không sản xuất vật chất của nhiều sở, ban, ngành, quận,huyện đã vượt khá cao so với chỉ tiêu kế hoạch mà Ủy ban nhân dân Thành phố đãgiao đầu năm 1977.

Đề đưa việc quản lý tổ chức vàbiên chế lao động đi dần vào nền nếp theo đúng các quy định hiện hành của Hộiđồng Chính phủ và nhằm thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phốlần thứ I ; “phải giãn chính bộ máy cấp Thành, quận, huyện, nhất là bộ máy hànhchính, bớt cấp trung gian, để vừa gọn nhẹ bộ máy quản lý bên trên, vừa chọn lựamột số cán bộ có năng lực tăng cường cho cơ sở, nhất là phường, xã. Mỗi cơ quanNhà nước, mỗi ngành cần có nội quy, nhiệm vụ, chức trách rõ ràng, có chế độtiếp dân, ...” Để thực hiện theo hướng đó, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ thị:

1- Các ban, ngành, sở, phảinghiên cứu xây dựng “Bản quy định” về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơquan mình, mối quan hệ hợp tác xã hội chủ nghĩa với các ngành có liên quan,phân cấp quản lý cụ thể cho quận, huyện (căn cứ vào Bản quy định tạm thời vềphân công quản lý giữa các sở, ban, ngành của Thành phố và phân cấp quản lýgiữa cấp Thành phố và cấp quận, huyện mà Ủy ban nhân dân Thành phố sắp banhành) ; trên cơ sở đó xác định cơ cấu tổ chức và định biên một cách chặt chẽ,hợp lý của cơ quan mình trình Ủy ban nhân dân Thành phố xét quyết định. Ban Tổchức chánh quyền Thành phố hướng dẫn thực hiện và giúp Ủy ban xét duyệt.

2- Trong khu vực sản xuất kinhdoanh, phải hết sức chặt chẽ trong việc lập mới các đơn vị sản xuất, kinh doanhvà bố trí lao động :

- Tổ chức mới các công ty, xínghiệp, cửa hàng, trạm trại phải được xét và cân nhắc cẩn thận về các mặt kế hoạchsản xuất, kinh doanh, hiệu quả kinh tế.

- Ấn định số lượng lao động phảitrên cơ sở định mức lao động và chỉ tiêu năng suất lao động của ngành nghề.

- Bộ máy tổ chức phải gọn nhẹ,lao động gián tiếp không được cao quá tỷ lệ chung do Hội đồng Chính phủ quyđịnh từ 12 – 15%.

- Các sở, ban, ngành, Ủy bannhân dân quận, huyện không được tự ý lập mới các công ty, xí nghiệp, cửa hàng,trạm trại.., mà phải trình Ủy ban nhân dân Thành phố xét quyết định. Ban Tổchức chánh quyền phối hợp với Sở Tài chánh, Ủy ban Kế hoạch và các cơ quan chứcnăng khác có liên quan, nghiên cứu giúp Ủy ban nhân dân thành phố xét duyệt.

3- Các đơn vị, tuy tính chấthoạt động thuộc các ngành phục vụ công cộng, văn hóa, nghệ thuật, hoa học vàphục vụ khoa học, nhưng nếu có đủ điều kiện hạch toán kinh doanh, thì cầnchuyển sang hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế, không tính vào kinh phí vàbiên chế sự nghiệp.

4- Riêng về số lượng cán bộ côngnhân viên làm công tác cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh cho 6 thángcuối năm 1977, Ban Tổ chức chánh quyền phối hợp với Ban Cải tạo công thươngnghiệp tư bản tư doanh, Ủy ban Kế hoạch, Ban Tổ chức Thành ủy, căn cứ vàochương trình kế hoạch cải tạo đã được Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phốthông qua mà bố trí cho từng sở, ban , ngành, quận, huyện, trình Ủy ban xétduyệt, quỹ lương tính vào kinh phí cải tạo xã hội chủ nghĩa (số lượng 1978 sẽđiều chỉnh bổ sung theo yêu cầu công tác cải tạo 1978).

5- Ban Tổ chức chánh quyền, Ủyban Kế hoạch, Sở Tài chánh, Sở Lao động, Ngân hàng, Sở Lương thực, Sở Thưongnghiệp, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm kiểm tra thườngxuyên, kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định nêu trên về quản lý tổchức và biên chế lao động, triệt để chống tình trạng lãnh và cấp tiền lương,lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho số lượng “ma”, hoặc số lượng vượt chỉtiêu kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố giao đầu năm 1977.

Ban Tổ chức chánh quyền và Ủyban Kế hoạch Thành phố có trách nhiệm hướng dẫn các sở, ban , ngành và cácquận, huyện xây dựng kế hoạch biên chế lao động năm 1978 (khu vực sản xuất vậtchất - Ủy ban Kế hoạch phụ trách ; khu vực không sản xuất vật chất – Ban Tổchức chánh quyền phụ trách) trên tinh thần chặt chẽ tiết kiệm, mỗi cán bộ, côngnhân viên chức đều phải có nội dung việc làm cụ thể, làm việc có hiệu suất,năng suất cao và theo chế độ, thể lệ của Trung ương quy định về xây dựng vàquản lý kế hoạch biên chế lao động.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủyban nhân dân các quận, huyện tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị này và báocáo kết quả về Ủy ban nhân dân Thành phố.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn