UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38-CTUB

Bến Tre, ngày 07 tháng 9 năm 1979

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TẬP TRUNGCHỐNG HẠN, CHỦ ĐỘNG PHÒNG CHỐNG LŨ, MƯA, ÚNG CHO LÚA MÙA CHÍNH VỤ

Ngày 06/9/1979 Bộ Thuỷ lợi đã điện báo cho UBNDtỉnh biết: theo Thông báo số 05 ngày 04/9/1979 của Đài khí tượng thuỷ văn Thànhphố Hồ Chí Minh cho biết: từ ngày 15/8/1979 đến ngày 03/9/1979 các tỉnh thuộcB2 mưa ít, lượng mưa lại phân bổ không đều, trời nắng liên tục. Tình hình nàyđã gây ra hạn ở một số nơi, dự báo trong vòng 5 đến 7 ngày tới, thời tiết vẫnchưa có gì thay đổi lớn, chưa có khả năng mưa trong diện rộng.

Đối với tỉnh nhà, nhiều vùng lúa đã và đang bịhạn nhiều nơi lúa mới cấy và đang chuẩn bị cấy ruộng cũng đã hết nước, nhiềuvùng mạ mới gieo cũng bị hạn.

Để chủ động chống hạn đột xuất cho lúa, mạ vànhững vùng đang chuẩn bị cấy lúa mùa, đề phòng mưa úng lớn và lũ sau đợt nắngnày có thể xảy ra, quyết tâm phấn đấu bằng các biện pháp dành vụ mùa năm 1979đạt chỉ tiêu và kế hoạch, UBND tỉnh Bến Tre chỉ thị cho UBND các huyện, thị,các ngành, các cấp trong tỉnh chỉ đạo khẩn một số việc sau:

1. Thông báo tình hình diễn biến thời tiết nhưnội dung trên đến xã và ấp, có kế hoạch và biện pháp tổ chức chống hạn cho lúađã, đang và chuẩn bị cấy, tổ chức chống hạn và chăm sóc mạ mùa. Cử cán bộ củahuyện về các cơ sở, kiểm tra đôn đốc, bàn bạc với các địa phương có kế hoạchchống hạn, huy động khả năng máy bơm tự có của nhân dân và các HTX, tập đoànsản xuất và các phương tiện khác (gàu, guồng…) để chống hạn cho lúa, kiên quyếtkhông để cho 1 công lúa, 1 công mạ nào bị hư hại, nơi nào nguồn nước có khókhăn, địa phương phải tổ chức vận động quần chúng khai nạo các kênh rạch để lấynước tưới cho lúa. Phải tổ chức củng cố các bờ vùng, bờ thửa để giữ được nướcbơm, nước tát và nước mưa.

2. Các trạm bơm điện thuộc Ty Thuỷ lợi quản lýcho kiểm tra và sẵn sàng phục vụ chống hạn thuộc lưu vực trạm quản lý với côngsuất và thời gian cao nhất (mà quy phạm kỹ thuật cho phép). Các huyện phải huyđộng hết số máy bơm dầu do đội máy bơm quốc doanh phải quản lý về ngay các vùnghạn để phục vụ kể cả công nhân. Các Phòng Thuỷ lợi các huyện, thị cử người vềđịa phương để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện.

3. Các địa phương phải theo dõi chặt chẽ diễnbiến tình hình khí tượng thuỷ văn hàng ngày trên đài, chủ động triển khai kếhoạch biện pháp chống úng, chống lũ của địa phương mình, trong từng vùng, khaithác và quản lý từng công trình kể cả về tổ chức lực lượng và chuẩn bị vật tưxử lý để dự phòng vào tháng 9, 10 tới đây.

4. Các ban, ngành trong tỉnh có liên quan: UBNDtỉnh, Sở Điện, Công ty Vật tư tổng hợp, Ty Nông nghiệp, Ty Thông tin văn hoáv.v…. Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của mình, phối hợp chặt chẽ với cáchuyện, thị thực hiện thật tốt nội dung Chỉ thị nầy.

Trong quá trình thực hiện các huyện, thị, banngành trong tỉnh thường xuyên phản ánh và báo cáo về UBND tỉnh biết để chỉ đạokịp thời ./.

KT. CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẾN TRE
P. CHỦ TỊCH
Lê Hữu Nghĩa