THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

*******

Số: 387-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 1979

CHỈ THỊ

VỀVIỆC HUẤN LUYỆN SĨ QUAN DỰ BỊ TRONG HỌC SINH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CÁN BỘ CÔNGTÁC TẠI CÁC NGÀNH NGOÀI QUÂN ĐỘI CÓ NGÀNH NGHỀ PHÙ HỢP VỚI QUỐC PHÒNG

Chấp hành nghị định số 219-CP ngày28-12-1961 của Hội đồng Chính phủ, và chỉ thị số 200-TTg ngày 30-5-1979, BộQuốc phòng, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp đã phối hợp cùng với cácngành có liên quan tổ chức triển khai huấn luyện chương trình hoàn chỉnh sĩquan dự bị cho học sinh tốt nghiệp đại học năm 1979 đạt kết quả tốt, đào tạobồi dưỡng được hàng nghìn sĩ quan dự bị trẻ có phẩm chất tốt, có kiến thức khoahọc và những hiểu biết quân sự cần thiết, có sức khỏe đảm nhiệm được nhiệm vụxây dựng kinh tế kết hợp với củng cố quốc phòng.

Để quán triệt nhiệm vụ xây dựng vàbảo vệ đất nước, kết hợp chặt chẽ xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng trongtình hình mới, Thủ tướng Chính phủ lưu ý các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quantrực thuộc Hội đồng Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiệntốt những điểm sau đây:

1. Tổ chức tuyên truyền giáo dục sâu rộng ý nghĩa chiếnlược của lực lượng dự bị và xây dựng đội ngũ sĩ quan dự bị trong cán bộ, nhândân và trong thanh niên học sinh thuộc lứa tuổi làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc,thực hiện đúng nghị định số 219-CP ngày 28-10-1961 về việc huấn luyện quân sựcho quân dự bị và nghị định số 217-CP ngày 26-12-1961 về công tác đăng ký, quảnlý quân nhân dự bị.

2. Đưa nội dung huấn luyện quân sự, đào tạo, bồi dưỡngsĩ quan dự bị vào trong chương trình chính khóa của các trường đại học và caođẳng, xác định nội dung ấy là một trong những nhiệm vụ đào tạo của các trường.Trước mắt, trường nào có thể điều chỉnh để đưa toàn bộ chương trình sĩ quan dựbị vào chính khóa luyện quân sự từ 2 đến 3 tháng vào cuối khóa học để bảo đảmđầy đủ chương trình đào tạo bồi dưỡng sĩ quan dự bị như năm 1979, và thời giannày được tính vào chính khóa. Việc điều chỉnh chương trình do Bộ Đại học vàtrung học chỉ đạo thực hiện cụ thể, nhưng nhất thiết không được để ảnh hưởngđến yêu cầu nâng cao chất lượng toàn diện trong việc đào tạo cán bộ khoa học,kỹ thuật và nghiệp vụ.

Năm 1980 sẽ tiếp tục mở rộng việchuấn luyện quân sự cho sĩ quan dự bị trong các trường đại học, cao đẳng ở miềnBắc và làm thí điểm trong một số trường ở miền Nam.

Từ năm 1981 trở đi công tác đào tạosĩ quan dự bị phải đưa vào nề nếp theo quy chế đã ban hành. Để các trường cóthể đảm nhiệm được toàn bộ chương trình huấn luyện sĩ quan dự bị, các ngành cótrường cần củng cố kiện toàn các ban (hoặc bộ môn) quân sự trong các trường.

3. Triển khai việc huấn luyện sĩ quan dự bị trong số cánbộ có ngành nghề phù hợp với quốc phòng (giao thông vận tải, hàng hải, thôngtin, y tế…) đang công tác tại cơ quan, nhà trường, xí nghiệp và đăng ký vàongạch sĩ quan dự bị theo đúng quy chế Nhà nước đã ban hành.

4. Gấp rút kiện toàn hệ thống quản lý sĩ quan dự bị nhưcơ quan quân sự tại các Bộ, các ngành; cán bộ chuyên trách công tác quân sự tạicác công trường, nông trường, lâm trường, nhà máy, trường học,… để đủ sức bảođảm được nhiệm vụ.

Căn cứ chỉ thị này và các văn bảnmà Nhà nước đã ban hành về công tác sĩ quan dự bị, Bộ Quốc phòng, Bộ Đại học vàtrung học chuyên nghiệp phối hợp cùng các ngành, các trường rút kinh nghiệm vềcông tác huấn luyện sĩ quan dự bị ở các trường đại học trong năm 1979 và triểnkhai thực hiện tốt kế hoạch huấn luyện sĩ quan dự bị năm 1980, đồng thời nghiêncứu để đề nghị lên Hội đồng Chính phủ bổ sung, sửa đổi các quy chế về công tácsĩ quan dự bị.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị