UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 388 CV/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 1993

QUY ĐỊNH

Xác định giá tài sản và tiền thuê đất khi tổ chức liên doanh,

liên kết cổ phần đối với các Doanh nghiệp

____________

Căn cứ Quyết định 137/HĐBT ngày 27 tháng 04 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng về quản lý giá, Nghị định số 28/HĐBT ngày 6 tháng 02 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành luật đầu tư Nước ngoài tại Việt nam;

Thực hiện Chỉ thị số 84/TTG ngày 04 tháng 03 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc xúc tiến thực hiện thí điểm cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước và các giải pháp đa dạng hoá hình thức sở hữu đối với các doanh nghiệp Nhà nước;

Để tăng cường công tác quản lý tài chính, giá cả, Ủy ban Nhân dân Thành phố quy định:

1. Về liên doanh và hợp tác kinh doanh với người nước ngoài:

- Các tổ chức và cá nhân khi chuẩn bị dự án liên doanh với Nước ngoài phải báo cáo các nghành: Tài chính , Xây dựng, Sở Kinh tế đối ngoại, Ban quản lý đất đai, Ban Khoa học Kỹ thuật, Sở chủ quản về tài sản, đất đai của các bên (kể cả nước ngoài) tham gia liên doanh và hợp tác kinh doanh.

- Riêng các Doanh nghiệp thuộc các Bộ, Tổng cục,… quản lý theo phân cấp hiện hành , chỉ báo cáo về diện tích đất giá trị, đất đưa vào liên doanh với chính quyền địa phương.

2. Liên doanh, liên kết với các tổ chức cá nhân trong nước:

- Liên doanh giữa các Doanh nghiệp Nhà nước: đơn vị phải báo cáo các nghành Tài chính, Xây dựng, Ban khoa học kỹ thuật, Sở chủ quản xác định giá đích thực để tham gia liên doanh. Tiền sử dụng đất đơn vị tổ chức liên doanh phải nộp thuế đất, lệ phí sử dụng đất theo luật định.

- Các Doanh nghiệp Nhà nước tổ chức liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế ngoài Quốc doanh hoặc góp vốn thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn phải báo cáo Sở Tài chính, Sở chủ quản, Ban Khoa học kỹ thuật, Sở xây dựng, Ban quản lý đất đai để xác định giá trị tài sản và tiền thuê đất.

3. Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho ông Giám đốc Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các nghành chức năng nói trên tổ chức thành lập Hội đồng xác định số lượng và giá trị đích thực của tài sản gồm: thiết bị máy móc, nhà xưởng các công trình phụ trợ, đất đai trình Ủy ban Nhân dân Thành phố quyết định và đề nghị Bộ tài chính và Ủy ban hợp tác đầu tư nhà nước phê duyệt; Đồng thời hướng dẫn tổ chức thực hiện quy định này./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Bá Dư