ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 39/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 9 năm 1984

CHỈ THỊ

VỀVIỆC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 109/HĐBT NGÀY 23-8-1984 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Ngày 23-8-1984, Hội đồng Bộtrưởng đã ban hành Quyết định số 109/HĐBT về một số biện pháp trước mắt để giảmbớt khó khăn về đời sống của công nhân viên chức và các đối tượng không hưởnglương, hưởng trợ cấp Nhà nước. Trong khi chờ đợi các văn bản hướng dẫn của cácngành Trung ương, Ủy ban Nhân dân thành phố tạm thời hướng dẫn thi hành như sau:

A.- ĐỐI VỚI CÁC MẶT HÀNG CUNGCẤP ĐỊNH LƯỢNG VÀ KHÔNG ĐỊNH LƯỢNG :

Đối với các mặt hàng cung cấpđịnh lượng, Quyết định số 118/HĐBT ngày 11-10-1983 quy định các ngành lươngthực và thương nghiệp phải tổ chức tốt công tác thu mua và nắm nguồn hàng đểđảm bảo cung cấp đủ tiêu chuẩn, đủ định lượng cho các đối tượng được hưởng.

Đối với 6 mặt hàng cung cấpkhông định lượng, Sở công nghiệp cần làm việc với Bộ Nội thương để có kế hoạchcung ứng cho thành phố trên cơ sở số lượng được Trung ương phân phối, Sở Thươngnghiệp tổ chức phân phối lại cho các cơ quan và đơn vị trong thành phố. Tuỳtheo nhu cầu tập thể của từng cơ quan, đơn vị, chính quyền và công đoàn nơi đógiải quyết có thể bán lại cho ngành thương nghiệp hay cho một số cán bộ côngnhân viên của mình (cần sử dụng) theo giá kinh doanh thương nghiệp trừ lùichiết khấu thương nghiệp bán lẻ để lấy chênh lệch giá phân phối đều cho tất cảcán bộ công nhân viên, hoặc phân chia đều bằng hiện vật theo giá cung cấp chotất cả cán bộ công nhân viên.

Ngoài 9 mặt hàng cung cấp củanội thương và lương thực, ngành thương nghiệp thành phố và quận huyện đã có cốgắng tạo nguồn hàng bán thêm cho cán bộ công nhân viên một lượng hàng, hay cầntiếp tục làm tốt hơn và cần cố gắng nâng lên số lượng và mặt hàng thiết yếu 2bữa ăn cho cán bộ công nhân viên và lực lượng vũ trang theo giá đảm bảo kinhdoanh hoặc giá không lấy lời.

Ngành thương nghiệp cần tổ chứcmạng lưới bán lẻ rộng rãi đảm bảo hàng hóa bán đến tay cán bộ công nhân viên vàlực lượng vũ trang theo giá cả nói trên. Thương nghiệp thành phố cần hỗ trợtích cực các quận, huyện có khả năng tổ chức bán thêm mặt hàng thiết yếu cho 2bữa ăn tương ứng với trợ cấp khó khăn lần này cho cán bộ công nhân viên chức,lực lượng vũ trang trên địa bàn quận huyện phụ trách.

B. - MỨC BỒI DƯỠNG CA 3 VÀĐỘC HẠI :

Vẫn theo tiêu chuẩn cung cấphiện vật như đã quy định tính theo giá bán lẻ mới – ngành tài chánh cần tínhtoán lại và hướng dẫn hạch toán cho các xí nghiệp sản xuất kinh doanh.

C - KHOẢN TRỢ CẤP KHÓ KHĂN50% VÀ 70% MỨC LƯƠNG CHÍNH HOẶC TRỢ CẤP MỚI :

1. Đối tượng được hưởng trợ cấp50% mức lương chính mới, gồm có: cán bộ công nhân viên chức khu vực sản xuấtkinh doanh, bao gồm xí nghiệp quốc doanh, xí nghiệp công tư hợp doanh, xínghiệp quốc phòng, đơn vị sự nghiệp đã thực hiện hạch toán kinh tế hoặc đãtrích lập các quỹ xí nghiệp.

– Cán bộ công nhân viên chức cácđơn vị lên doanh, hợp doanh, hợp tác xã mua bán cấp quận, huyện và thành phốtrong biên chế Nhà nước và đang hưởng lương theo thang lương và bậc lương chungcủa Nhà nước quy định.

2. Đối tượng được hưởng trợ cấp70 % mức lương chính mới, gồm có :

- Cán bộ công nhân viên chức khuvực hành chánh sự nghiệp (kể cả người làm hợp đồng dài hạn hưởng lương và cácchế độ đãi ngộ dài hạn khác như cán bộ công nhân viên khu vực hành chánh sựnghiệp).

- Cán bộ công nhân viên khu vựchành chánh sự nghiệp và khu vực sản xuất kinh doanh được cử đi học dài hạntrong nước đã cắt biên chế cơ quan cũ và đang hưởng sinh hoạt phí hay mức trợcấp theo tỷ lệ % lương tại trường học.

- Cán bộ phường, xã.

- Cán bộ công nhân viên về hưu,mất sức, thương binh đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng hoặc hàng quý dongành thương binh xã hội quản lý.

3. Cách tính trợ cấp và hạchtoán :

a) Căn cứ để tính trợ cấp khókhăn 50% và 70% là mức lương chính mới - gồm : mức lương cũ của các chức vụ,chức danh theo các thang lương, bậc lương hiện hành, các khoản sinh hoạt phí vàtrợ cấp theo chế độ (đối với cán bộ phường, xã, các thương binh), các khoảnlương hưu và mất sức quy định của Nhà nước, cộng (+) với khoản phụ cấp tạm thờitheo Quyết định số 219/CP ngày 29.5.1981 của Hội đồng Chính phủ.

b) Khoản trợ cấp này được hạchtoán (kể cả lâp dự toán và quyết toán) như sau :

- Trong khu vực sản xuất kinhdoanh được hạch toán vào giá thành hoặc phí lưu thông vào khoản “phụ cấplương”.

- Trong khu vực hành chánh sựnghiệp hạch toán vào mục II “phụ cấp lương”, tiết 18 của loại, khoản, hạng, mụclục ngân sách tương ứng của cơ quan. Ở các trường đào tạo dài hạn, khoản trợcấp này trả cho học sinh là cán bộ công nhân viên đi học thì hạch toán vào mụcXIV “sinh hoạt phí cán bộ công nhân vien đi học” của loại, khỏan, hạng, mụclục, ngân sách tương ứng của trường. Đối với cán bộ về hưu, mất sức, thươngbinh đã nghỉ việc về gia đình, hoặc đang ở trại điều dưỡng thì hạch toán trợcấp này vào mục, loại, khoản, hạng, mục lục ngân sách áp dụng do Bộ Thương binhxã hội quản lý.

c) Khoản trợ cấp 50% và 70% nóitrên không được cộng (+) vào lương chính mới để tính các khoản phụ cấp khác,nghĩa là, các khoản phụ cấp theo lương khác được tính theo lương chính mới nhưtrước đây.

d) Khoản trợ cấp khó khăn nàyđược thi hành từ ngày 01.09.1984.

Các đơn vị cơ sở cần lập lại kếhoạch ghi 4 tháng cuối năm về khoản này trình cơ quan chủ qủan và cơ quan tàichánh cùng cấp phê chuẩn, để xin điều chỉnh kế hoạch giá thành hoặc phí lưuthông và nộp tích lũy ngân sách (nếu là các đơn vị sản xuất kinh doanh) hoặc bổsung dự toán cấp phát (nếu là các đơn vị hành chánh sự nghiệp).

e) Khoản trợ cấp khó khăn nàythuộc cấp ngân sách nào chi lương thì cấp ngân sách đó đài thọ.

D- TRIỂN KHAI TÍCH CỰC THỰCHIỆN CHỈ THỊ 35/CT-TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VÀ NGHỊ QUYẾT 02/NQ-TU CỦATHÀNH ỦY.

Ngoài việc Nhà nước trợ cấplương và cung cấp hàng hoá thiết yếu cho cán bộ công nhân viên, các cơ quan đơnvị phải tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 35/CT-TW ngày 18.01.1984 của Ban Bí thưTrung ương Đảng vả Nghị quyết 02/NQ-TU ngày 10.01.1984 của Thành ủy về nhữngbiện pháp giải quyết đời sống đối với cán bộ công nhân viên chức. Ngoài việc tổchức gia công hàng hoá và sản phẩm cho các tổ chức kinh tế Nhà nước, các tổchức tài chánh của Đảng, các cơ quan và đơn vị được tổ chức sản xuất hàng hoánhưng phải đăng ký kinh doanh và phải nộp thuế môn bài và thuế doanh nghiệptheo chính sách, riêng đối với thuế lợi tức thì tạm thời được miễn. Nghiêm cấmcác cơ quan và đơn vị hoạt động kinh doanh thương nghiệp trái với chức năng, kểcả căn tin cơ quan.

E - GẮN CHẶT VỚI CÔNG TÁC CẢITẠO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CÔNG THƯƠNG NGHIỆP TƯ DOANH, NỖ LỰC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNGCHỐNG ĐẦU CƠ BUÔN LẬU, QUẢN LÝ KÈM GIỮ GIÁ ĐỂ ĐẢM BẢO ĐƯỢC TRỢ CẤP CỦA ĐẢNG VÀNHÀ NƯỚC CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN KHÔNG BỊ ĐIỀU TIẾT MẤT ĐI VÌ THỊ TRƯỜNG GIÁCẢ TĂNG, ĐỒNG THỜI GÂY RA BIẾN ĐỘNG GIÁ PHỨC TẠP.

Việc Hội đồng Bộ trưởng đề ramột số biện pháp trước mắt lần này để giải quyết một mức đời sống khó khăn chocán bộ công nhân viên chức theo Quyết định 109/HĐBT ngày 23-8-1984 là một cốgắng lớn trong tình hình kinh tế - tài chánh hiện nay. Thủ trưởng các ngành,các cấp có nhiệm vụ giáo dục cho toàn thể cán bộ công nhân viên chức trong đơnvị mình thấy rõ ý nghĩa tích cực, sự quan tâm của Nhà nước đối với đời sống cánbộ công nhân viên chức, để mọi người ra sức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đượcgiao trong mọi lĩnh vực công tác. Đồng thời giáo dục cán bộ công nhân viên chứcý thức đấu tranh với những tin đồn nhảm và con buôn để kìm giữ giá và quản lýthị trường.

Các ngành, các cấp và đơn vị cơsở phải phát huy đến mức cao nhất tinh thần làm chủ tập thể để giải quyết đờisống đối với cán bộ công nhân viên chức trong phạm vi mình phụ trách.

Các ngành, các cấp của thànhphố, nhất là ngành thương nghiệp, lương thực, Ủy ban vật giá, Ban quản lý thitrường cần có kế hoạch và biện pháp tích cực nhất để phát triển sản xuất, củngcố và tăng cường thương nghiệp xã hội chủ nghĩa quản lý thị trường, nắm hàng vàtiền, làm chủ thị trường về giá cả - xem đây là những biện pháp cơ bản để ổnđịnh và cải thiện đời sống cán bộ công nhân viên chức và lực lượng vũ trang.

Các Sở Lao động, Thương nghiệp,Tài chánh, Thương binh xã hội, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cần hướng dẫn cụthể để thi hành chỉ thị này theo chức năng của ngành.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Võ Danh