ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 40/CT-UB-NCVX

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 1994

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC VÀPHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ.

Mấy năm nay, thành phố nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết 4 của BanChấp hành Trung ương Đảng “Về tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục- đào tạo”,thực hiện Luật phổ cập giáo dục Tiểu học và công tác chống mù chữ. Nhìn chungsự nghiệp giáo dục đào tạo thành phố phát triển ổn định và có một số mặt đạtthành tích khá. Công tác chống mù chữ và phổ cập giáo dục Tiểu học có chuyểnbiến đạt kết quả, đã có 7/18 quận, huyện được công nhận đạt tiêu chuẩn về xóamù chữ và phổ cập giáo dục Tiểu học. Tuy nhiên, sự phát triển giáo dục đào tạocòn chậm, mặt bằng dân trí của thành phố còn thấp và tốc độ tăng chậm (trongthời kỳ 10 năm 1979- 1989 tăng 0,1 lớp - từ 5,1 lớp lên 5,2 lớp). Tình hình đókhông tương xứng với nhịp độ phát triển kinh tế- xã hội của thành phố. Thờigian tới, thành phố cần rất nhiều cán bộ quản lý giỏi, cán bộ khoa học kỹ thuậtvà công nhân có tay nghề cao.

Để tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 4 của Ban Chấphành Trung ương Đảng, Nghị quyết 16 của Đảng bộ thành phố, Nghị quyết của Hộiđồng nhân dân thành phố đẩy mạnh tốc độ phát triển giáo dục đào tạo, nâng caotrình độ dân trí nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của thành phốtừ nay đến năm 2000. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị thực hiện công tác phổcập giáo dục Tiểu học và phổ cập giáo dục Trung học cơ sở (cấp 2) như sau :

1- Mục tiêu và chỉ tiêu :

Toàn thành phố tập trung sức phấn đấu hoàn thành công tác phổ cập giáo dụcTiểu học vào cuối năm 1995 ; đồng thời tiến hành công tác phổ cập giáo dụcTrung học cơ sở nhằm hình thành một nguồn nhân lực trẻ có khả năng đáp ứng yêucầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trongthời kỳ mới. Hướng phấn đấu trước tiên là cần đảm bảo cho tuyệt đại đa số thanhthiếu niên từ 11 đến 16 tuổi được học hết bậc Trung học cơ sở để có thể họcnghề hoặc tiếp tục học cao hơn.

Cụ thể :

- Các phường xã, quận huyện đã đạt tiêu chuẩn quốc gia về xóa mù chữ và phổcập giáo dục Tiểu học cần có kế hoạch ngay thực hiện phổ cập giáo dục Trung họccơ sở trên địa bàn địa phương.

- Quận huyện, phường xã chưa đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học phảicó kế hoạch thật cụ thể tập trung nhiều biện pháp đồng bộ để quyết tâm hoànthành vào cuối năm 1995, đồng thời triển khai công tác phổ cập Trung học cơ sở.Trong từng quận, huyện nếu phường xã nào đã đạt xóa mù chữ- phổ cập Tiểu họcthì chuyển sang thực hiện ngay kế hoạch phổ cập Trung học cơ sở, không chờ đợinhau.

2- Nhiệm vụ của các cấpchính quyền và ban, ngành, đoàn thể :

- Ủy ban nhân dân quận, huyện chủ trì phối hợp với ngành giáo dục đào tạotổ chức việc điều tra nắm chắc danh sách, địa chỉ, trình độ học vấn của toàn bộdân cư độ tuổi 6 đến 16 tuổi, đưa vào sổ sách, cập nhật ở Ủy ban nhân dânphường, xã.

- Đề nghị các đoàn thể, nhất là Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên cộngsản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân vận động hộ gia đình, cha mẹ tích cực đưa họcsinh trong độ tuổi vào lớp học.

- Báo, đài, các cơ quan thông tin tuyên truyền có chương trình tuyêntruyền, giáo dục, khuyến khích việc học tập, đề cao quyền lợi và trách nhiệmhọc tập của mọi công dân.

- Sở Giáo dục đào tạo và Phòng Giáo dục có trách nhiệm tham mưu cho Ủy bannhân dân các cấp đề ra kế hoạch và chỉ đạo thực hiện kế hoạch công tác phổ cậpTiểu học, Trung học cơ sở đạt kết quả theo chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Ngoàinhững công tác chính và thường xuyên của ngành, cần thực hiện một số biện phápsau đây :

+ Kết hợp kiểm điểm tổng kết công tác năm 1994 và xây dựng kế hoạch năm1995, phối hợp với Ủy ban Kế hoạch, Sở Tài chánh và Văn phòng Kiến trúc sưtrưởng thành phố, kiểm tra toàn bộ mạng lưới trường lớp để lập kế hoạch xây dựng,sửa chữa đảm bảo đủ trường, lớp thu nhận học sinh, hoàn thành chương trình táchcấp 1, không để trở lại lớp học ca 3.

+ Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, hoàn thành công tác sắpxếp, củng cố đội ngũ giáo viên đủ số lượng và nâng cao chất lượng, giải quyếtdứt điểm tình hình thiếu giáo viên nhứt là thiếu giáo viên dạy cấp 1 và cấp 2.

+ Phát động các trường và thầy, cô giáo thi đua giữ sĩ số học sinh lớpmình, trường mình, hạn chế tối đa học sinh bỏ học, nghỉ học (tỷ lệ tối đakhoảng 3%).

3- Biện pháp đảm bảo :

- Các ngành, các cấp chú trọng công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết định kỳ.

- Trên các mặt công tác và hoạt động giáo dục đào tạo đều quán triệt giảipháp xã hội hóa giáo dục nhằm huy động trí, lực của toàn xã hội ; quán triệtphương châm Nhà nước và nhân dân cùng chăm lo cho giáo dục.

- Về kinh phí, Sở Giáo dục đào tạo bàn với Sở Tài chánh đề xuất cho Ủy bannhân dân thành phố quyết định chi kinh phí phổ cập giáo dục Trung học cơ sở vàxúc tiến thành lập Quỹ hỗ trợ và phát triển giáo dục để tăng nguồn kinh phí.-

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Sang