ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 12 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHẤN CHỈNHKỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT HÀNH CHÍNH, CẢI CÁCH CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC, “HỌC TẬP VÀ LÀM THEOTẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện đẩy mạnhcông tác cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải cáchchế độ công vụ, công chức, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vàtriển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủtướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hànhchính nhà nước, giai đoạn 2011 - 2020; những năm qua, các cấp, các ngành trênđịa bàn tỉnh đã tích cực triển khai và đạt được kết quả khá toàn diện, góp phầnnâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, thúc đẩy phát triểnkinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa cao, công tác chỉđạo triển khai phối hợp chưa chặt chẽ, kỷ luật, kỷ cương hành chính chưanghiêm; việc kiểm tra, giám sát chưa được chú trọng, chưa cụ thể; kết quả xếphạng chỉ số cải cách hành chính của tỉnh còn thấp.

Để chấn chỉnh, khắcphục những hạn chế, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính,nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; chấn chỉnh kỷ cương,kỷ luật hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, “Học tập và làm theotấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủtrưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thịtrấn trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện tốt các công việc trọng tâm sau:

1. Công tác cảicách hành chính

a) Đẩy mạnh triển khaithực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày01 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành kế hoạch cải cách hànhchính, giai đoạn 2011 - 2015. Tập trung 07 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về cảicách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng, nâng cao chấtlượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đạihóa nền hành chính; tổ chức chỉ đạo, điều hành... Tiến hành tổng kết công táccải cách hành chính, giai đoạn 2011 - 2015, xây dựng kế hoạch cải cách hànhchính, giai đoạn 2016 - 2020. Tập trung ưu tiên thực hiện các văn bản của UBNDtỉnh: Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 03/11/2014 về nâng cao Chỉ số cải cách hànhchính của tỉnh năm 2014 và năm 2015; Quyết định số 2600/QĐ-UBND ngày 09/12/2014ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015; Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày19/12/2014 về tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2015; Kếhoạch số 127/KH-UBND ngày 15/12/2014 về kiểm tra công tác cải cách hành chínhnăm 2015.

b) Tăng cường công táckiểm tra, đánh giá nghiêm túc, trung thực, khách quan kết quả thực hiện cảicách hành chính theo quy định. Xác định kết quả cải cách hành chính hàng nămcủa đơn vị là cơ sở quan trọng cho việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ vàtrách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và là một trong những tiêuchí quan trọng để đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởngcho tập thể, cá nhân của cơ quan, đơn vị. Tổ chức công bố xếp hạng chỉ số cảicách hành chính năm 2015 đối với cấp huyện, cấp sở.

c) Thực hiện nghiêmtúc quy trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, giao trả kết quả giải quyết thủtục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban, ngành cấp tỉnh;UBND các xã, phường, thị trấn (lần lượt theo các Quyết định số 1735/QĐ-UBNDngày 24/9/2012; số 51/2013/QĐ-UBND ngày 19/12/2013; số 52/2013/QĐ-UBND ngày19/12/2013) và theo các Quyết định của UBND tỉnh: Số 2641/QĐ-UBND ngày15/12/2014 ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015, số 2671/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hànhchính năm 2015. 100% các cơ quan hànhchính nhà nước ở địa phương triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liênthông; đảm bảo sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với dịch vụ do cơ quan hànhchính cung cấp đạt mức 65 %. Đảm bảo trên 80 % số thủ tục hành chính được đưavào thực hiện cơ chế một cửa. Đẩy nhanh tiến độ, tập trung nguồn lực để thựchiện đề án mô hình một cửa hiện đại tại UBND huyện Phú Lộc, thị xã Hương Trà vàthành phố Huế. Tổng kết, đánh giá thực hiện mô hình một cửa, một cửa liên thôngtại UBND các huyện, thị xã, thành phố;các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các xã, phường, thị trấn. Nghiên cứu xây dựngđề án tổ chức mô hình Trung tâm dịch vụ hành chính công cấp huyện. Ngoài cácthủ tục hành chính đã tổ chức liên thông như cấp giấy phép đăng ký kinh doanh,giải quyết khiếu nại, tiếp tục tổ chức liên thông đối với các thủ tục khác nhưphương án giải phóng mặt bằng, phương án đấu giá đất, xây dựng giá đất… phấnđấu xây dựng 10 thủ tục liên thông trong năm 2015.

d) Có chươngtrình cụ thể về đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo xây dựng phòng làm việc, trangthiết bị cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo định mức tiêu chuẩn tạiQuyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

đ) Thườngxuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung và công bố mới các thủ tục hành chính theo quyđịnh, TTHC được cải cách theo hướng đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện; cắt giảmvà nâng cao chất lượng TTHC trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất làTTHC liên quan đến người dân và doanh nghiệp; 100% TTHC được cập nhật, công bốcông khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và tại trang thông tin điện tửcủa từng cơ quan, đơn vị. Việc điều chỉnh, xây dựng các thủ tục hành chính gắnvới quy trình hóa các thủ tục theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO9001:2008. Xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đốivới các thủ tục hành chính.

e) Đẩymạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chínhnhà nước các cấp theo Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 15/12/2014 của UBND tỉnh; ápdụng có hiệu quả 5 phần mềm dùng chung của tỉnh; bảo đảm 100% văn bản được lưuchuyển dưới dạng văn bản điện tử qua mạng. Tăng cường trao đổi văn bản điện tửvà ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa ThiênHuế theo Chỉ thị số 77/2014/CT-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh. UBND cấphuyện, các phòng chuyên môn cấp huyện, các cơ quan cấp sở cung cấp các dịch vụcông trực tuyến ở mức độ 3 trở lên theo Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 13/6/2013của UBND tỉnh về triển khai dịch vụ công trực tuyến, giai đoạn 2013 - 2015 vàđịnh hướng đến năm 2020. Duy trì và đưa vào khai thác hệ thống hội nghị truyềnhình trực tuyến đến tất cả các huyện, thị xã, thành phố.

g) Duy trì,cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại cácsở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; đảm bảo tất cả cácthủ tục hành chính được xây dựng quy trình, đưa vào áp dụng trong hệ thống quảnlý chất lượng và được công bố lại sau khi hoàn thành việc mở rộng. Xây dựng quytrình hóa theo tiêu chuẩn ISO đối với Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyềncủa Chủ tịch UBND cấp xã và triển khai áp dụng cho 50 % xã, phường, thị trấntrong năm 2015. Tổ chức thực hiện ISO điện tử (ISO online).

h) Tiếptục thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơquan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khoa học vàcông nghệ công lập theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Nghị địnhsố 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006, Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 củaChính phủ và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 115/2005/NĐ-CP.

2. Cảicách chế độ công vụ, công chức

a) Triểnkhai Kế hoạch thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2834/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh. Triển khai Đề án vị tríviệc làm, cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệpthuộc tỉnh.

b) Đổi mớivà nâng cao chất lượng thi tuyển, thi nâng ngạch công chức; tuyển chọn lãnh đạocấp phòng; thực hiện các quy định về chế độ thực tập và tập sự lãnh đạo, quảnlý; thực hiện chế độ tiến cử và chính sách thu hút, phát hiện, trọng dụng vàđãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ.

c) Tiếptục đổi mới công tác đánh giá công chức, căn cứ vào kết quả, hiệu quả của côngviệc; đổi mới cơ chế quản lý và tổ chức triển khai thực hiện tốt quy định vềchế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động khôngchuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

d) Nângcao kỷ luật trong hoạt động công vụ để duy trì trật tự kỷ cương và phát huytinh thần trách nhiệm trong hoạt động công vụ. Thực hiện chế độ trách nhiệm gắnvới khen thưởng hoặc kỷ luật đối với công chức trong hoạt động công vụ.

đ) Tiếptục thực hiện tốt Chỉ thị số 51/2012/CT-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của UBNDtỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc,nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức trênđịa bàn tỉnh. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát kỷ cương, kỷ luật hànhchính để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức,viên chức trong thi hành công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm đối với những trườnghợp không hoàn thành nhiệm vụ và gây khó khăn, nhũng nhiễu, phiền hà trong côngtác giải quyết TTHC... Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ và đột xuất,báo cáo UBND tỉnh kết quả theo quy định.

e) Thựchiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27tháng 10 năm 2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2013 củaChính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thờihạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

3. Đẩymạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

a) Tậptrung chỉ đạo, tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả, đẩy mạnh việc “Học tập vàlàm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong các cơ quan, đơn vị theo đúngtinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị và Chỉthị số 1973/CT-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, tạo sựchuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đứccách mạng, chất lượng, hiệu quả công tác, tạo sự thống nhất cao trong nhận thứcvà hành động, đưa việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trởthành công việc thường xuyên hàng ngày của mỗi cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ,công chức, viên chức.

b) Kết hợpchặt chẽ việc tổ chức “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vớiviệc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đẩy mạnh cải cáchhành chính, nâng cao hiệu quả mọi hoạt động, thực hành tiết kiệm, chống lãngphí, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực tham ô, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị.

c) Xâydựng những điển hình tiên tiến, phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng cơquan, đơn vị. Kết quả “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đượcđánh giá 6 tháng và hàng năm trong đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của ngành,địa phương, đơn vị và mỗi cán bộ, công chức, viên chức.

Thủ trưởngcác sở, ban, ngành cấp tỉnh và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, Chủ tịchỦy ban nhân dân các huyện, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, thành phố Huế,Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm xâydựng kế hoạch, trong đó chú trọng đề ra các giải pháp khả thi để triển khaithực hiện tốt nội dung Chỉ thị này; định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo UBNDtỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao