THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 403-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 1995

CHỈ THỊ

VỀVIỆC CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC KIỂM SOÁT GIẾT MỔ ĐỘNG VẬT VÀ KIỂM TRA VỆ SINH THÚ YTHỰC PHẨM NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT

Thời gian qua, công tác quản lýNhà nước về kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật và kiểm tra vệ sinh thú ythực phẩm nguồn gốc động vật chưa được coi trọng: Uỷ ban nhân dân các cấp buônglỏng quản lý công tác này, thiếu quan tâm chỉ đạo các tổ chức thú y thuộc quyềnquản lý của mình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Pháp lệnh Thú y; cơ quanthú y các cấp hoạt động chưa hiệu quả; các cơ sở giết mổ, điểm giết mổ trênphạm vi cả nước còn có nhiều vi phạm pháp luật về thú y, hoạt động không cógiấy phép của cấp có thẩm quyền, không có sự kiểm soát của cơ quan thú y và cơquan thuế; trong một thời gian dài, thực phẩm nguồn gốc động vật không qua kiểmtra vệ sinh thú y, không có dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y mà vẫn lưuthông trên thị trường, làm lây lan dịch bệnh, làm ảnh hưởng sức khoẻ của ngườitiêu dùng, nhất là ở thủ đô Hà Nội và các thành phố lớn.

Nhằm khắc phục tình trạng trên,Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Bộ Nông nghiệp và Công nghiệpthực phẩm chấn chỉnh ngay công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật vàkiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm nguồn gốc động vật; tăng cường chỉ đạo vàthường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thú y tại các ngành,các địa phương; phối hợp với Bộ Thương mại ban hành quy chếhành nghề và cấp giấy phép hành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định củaNghị định số 2-CP ngày 5-1-1995 của Chính phủ.

2. Uỷ ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Côngnghiệp thực phẩm phải chỉ đạo việc thực hiện các quy định của Nhà nước về côngtác thú y. Trước mắt, chỉ đạo các cơ quan thú y thuộc địa phương mình và soátlại các cơ sở giết mổ động vật; chỉ cấp giấy phép cho các cơ sở có đủ điều kiệnvệ sinh thú y; kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật hoặc không đủ tiêu chuẩnvệ sinh thú y ở các lò mổ, điểm giết mổ, tất cả thực phẩm động vật lưu thôngtrên thị trường phải qua kiểm tra vệ sinh thú y, có đóng dấu kiểm soát giết mổcủa cơ quan thú y.

3. Các Bộ Thương mại, Y tế, Tàichính, Nội vụ, Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Bộ Nôngnghiệp và Công nghiệp thực phẩm thực hiện ngay các biện pháp cần thiết nhằmnâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác kiểm soát giết mổ động vật,kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm nguồn gốc động vật và thu thuế sát sinh.

4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương có kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị này ởngành, địa phương mình và báo cáo kết quả thực hiện lên Chính phủ.

Bộ Nông nghiệp và Công nghiệpthực phẩm theo dõi việc thi hành Chỉ thị này và thường xuyên tổng hợp tình hìnhbáo cáo Chính phủ.

Phan Văn Khải

(Đã ký)