ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 10 năm 2005

CHỈ THỊ

V/v báo cáo thẩm định hoạch và kết quả đấu thầu mua sắm vật tư, thiết bị không thuộc dự án XDCB.

Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Tài chính;

- Sở Xây dựng;

- Kho bạc Nhà nước.

Qua xem xét văn bản số 933/TTr-TC ngày 9/9/2005 của Sở Tài chính về việc xin chủ trương trình duyệt báo cáo thẩm định kế hoạch và kết quả đấu thầu mua sắm vật tư, thiết bị không thuộc dự án XDCB, UBND tinh chỉ để thực hiện như sau:

Đồng ý giao Sở Tài chính thẩm định kế hoạch và kết quả đấu thầu mua sắm vật tư, thiết bị không thuộc dự án XDCB đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản nêu trên (đính kèm).

Sở Tài chính triền khai thực hiện theo quy định.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Nguyên