BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 42-CT/TW

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2015

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIÁODỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG VĂN HÓA CHO THẾ HỆ TRẺ GIAI ĐOẠN2015-2030

Giáo dục lý tưởng cáchmạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ luôn được Đảng, Nhà nước, gia đình,nhà trường và toàn xã hội quan tâm. Những năm qua, nhiều nghị quyết, chỉ thịcủa Đảng về công tác thanh niên và giáo dục thế hệ trẻ đã được triển khai, đạtnhiều kết quả. Hệ thống pháp luật, công tác quản lý nhà nước về thanh thiếu nhingày càng được hoàn thiện. Giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ ChíMinh, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ không ngừng được tăng cường và đổi mới. Thôngqua các hoạt động giáo dục, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đãtạo môi trường lành mạnh để thế hệ trẻ rèn luyện, trưởng thành, góp phần hìnhthành lý tưởng cách mạng, đạo đức cao đẹp, lối sống nghĩa tình, tuân thủ phápluật, từng bước hoàn thiện nhân cách. Nhìn chung, thế hệ trẻ Việt Nam được giáodục, chăm sóc, nuôi dưỡng ngày một tốt hơn; phần lớn thanh thiếu nhi tin tưởngvào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước, sống có trách nhiệmvới Tổ quốc, gia đình và bản thân, có ước mơ, hoài bão, kiến thức, kỹ năng, sứckhỏe tốt, tư duy năng động, sáng tạo, lạc quan, tự tin, dám nghĩ, dám làm; cónhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, giáo dục lýtưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ còn nhiều hạn chế, yếukém. Nhiều tổ chức, cá nhân chưa nhận thức đúng và đầy đủ tầm quan trọng củanhiệm vụ giáo dục thế hệ trẻ, nhất là trong bối cảnh đất nước có nhiều thay đổi.Việc cụ thể hoá các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vềcông tác giáo dục thế hệ trẻ chưa kịp thời và hiệu quả; nhiều mục tiêu, chỉtiêu chưa đạt yêu cầu. Vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toànxã hội trong chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ chưa được như mong muốn, chưa đáp ứngvới yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay. Một bộ phận giới trẻgiảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, thiếu lýtưởng, xa rời truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc. Một số ít thanh niên bịcác thế lực thù địch lôi kéo, kích động chống sự nghiệp cách mạng của Đảng vàdân tộc ta. Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong giới trẻ diễn biến phứctạp.

Tình hình trên cónhiều nguyên nhân, song, chủ yếu là do các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể,cán bộ, đảng viên chưa làm tốt trách nhiệm chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục và pháthuy thế hệ trẻ; chưa giải quyết thoả đáng những vấn đề của thực tiễn đặt ratrong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đô thị hoá, hội nhập quốc tế;nhận thức về tính cấp bách và tầm quan trọng của công tác giáo dục thế hệ trẻchưa đầy đủ. Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, Mặt trận Tổ quốc và cácđoàn thể còn thiếu chặt chẽ. Đạo đức xã hội có mặt xuống cấp, ảnh hưởng đến sựhình thành nhân cách, đạo đức của thế hệ trẻ. Một bộ phận không nhỏ cán bộ,đảng viên thoái hoá, biến chất, chưa là tấm gương để thế hệ trẻ học tập và noitheo. Nội dung, hình thức dạy và học các môn lý luận chính trị, đạo đức, lốisống chưa thực sự phù hợp với từng đối tượng thế hệ trẻ.

Những năm tới, tìnhhình thế giới sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; khoa học, công nghệ vàkinh tế tri thức phát triển mạnh mẽ; mức độ toàn cầu hoá ngày càng cao. Bêncạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, thách thứctrong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thế hệ trẻ tiếp tục là đối tượng,mục tiêu mà các thế lực thù địch tập trung lôi kéo, kích động, chia rẽ.

Tình trạng suy thoáivề tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội chưa đượcngăn chặn, đẩy lùi; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyểnhoá" trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãngphí diễn biến phức tạp. Khoảng cách giàu - nghèo, phân hoá xã hội ngày càng tăng.Môi trường văn hoá, đạo đức xã hội có mặt xuống cấp rất đáng lo ngại. Bảo vệchủ quyền Tổ quốc đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn. Mặt trái của cácphương tiện truyền thông hiện đại, nhất là thông tin trên Internet, cùng quátrình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng sẽ tác động lớn đến tư tưởng, tìnhcảm lớp trẻ và công tác giáo dục thế hệ trẻ.

Trong thời gian tới, côngtác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ phải đượctiếp tục tăng cường và nâng cao về chất lượng, nhằm góp phần xây dựng thế hệtrẻ Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc, kiên định lý tưởng độc lậpdân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức trong sáng, ý thức tuân thủ pháp luật;có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khoẻ, tri thức, kỹ nănglao động, trở thành những công dân tốt, tích cực tham gia vào sự nghiệp đẩymạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ViệtNam xã hội chủ nghĩa.

Ban Bí thư yêu cầu cáccấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhândân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1- Nhận thức đúng,đầy đủ tính cấp bách và tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng cáchmạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ, từ đó xác định trách nhiệm củacác cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dânvà toàn xã hội đối với công tác này

Giáo dục lý tưởng cáchmạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài,quan trọng, đòi hỏi phải có sự quan tâm, đầu tư thích đáng. Đầu tư cho giáodục, trong đó có giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thếhệ trẻ là đầu tư cho tương lai của đất nước. Đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, củacác cấp, các ngành, đoàn thể, gia đình và toàn xã hội; tạo điều kiện tối đa chothế hệ trẻ học tập, lao động, cống hiến, là lực lượng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Tập trung đẩy mạnhtuyên truyền, giáo dục và vận động toàn xã hội thấy được ý nghĩa, vai trò, sựcần thiết của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoácho thế hệ trẻ; nhìn nhận đúng thế mạnh, cũng như những hạn chế vốn có của giớitrẻ Việt Nam, đổi mới nội dung, phương thức giáo dục thanh thiếu nhi. Lãnh đạocấp uỷ, tổ chức đảng và chính quyền định kỳ gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư,tình cảm, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chínhđáng và chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thế hệ trẻ.

Chủ động, kịp thờicung cấp thông tin chính thống về tình hình trong nước và thế giới cho thanhniên. Chú trọng tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt,việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đấu tranh phòng, chống "diễnbiến hoà bình", phản bác các luận điệu, thông tin sai trái; tăng sức đề khángcho thế hệ trẻ trước sự chống phá của các thế lực thù địch.

Tăng cường vai trò, tráchnhiệm của các cơ quan truyền thông, nhất là các cơ quan báo chí, xuất bản củaĐoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong việcgiáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ. Khắcphục tình trạng một bộ phận báo chí, xuất bản hoạt động không đúng tôn chỉ, mụcđích, làm ảnh hưởng đến nhận thức, tư tưởng của thế hệ trẻ. Chú trọng khaithác, sử dụng có hiệu quả các phương tiện truyền thông hiện đại, thành tựu khoahọc - công nghệ, nhất là Internet trong công tác giáo dục thanh thiếu nhi.

Thực hiện tốt công tácquy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dụcthanh thiếu nhi các cấp. Xây dựng đội ngũ làm công tác thông tin, định hướngtuyên truyền trên mạng Internet; nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ báocáo viên, tuyên truyền viên, giảng viên chính trị… làm công tác giáo dục thế hệtrẻ.

2- Xây dựng môitrường lành mạnh, tạo điều kiện để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu,trưởng thành

Tiếp tục thực hiện có hiệuquả Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư khoá XI vềcông tác xây dựng Đảng; Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làmtheo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiềnphong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; ngăn chặn và từng bước đẩy lùitình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phậncán bộ, công chức, đảng viên.

Thực hiện có hiệu quả cácchủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quanđến thanh thiếu nhi, gắn với việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia,Chiến lược Phát triển gia đình Việt Nam, Chương trình hành động quốc gia vì trẻem, Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam, Chương trình xây dựng nông thônmới… Tăng cường giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoànthể chính trị - xã hội đối với việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luậtliên quan. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, lên án các hành vi bạo lực, vi phạmpháp luật. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách liên quan đến công tácgiáo dục thanh thiếu nhi.

Xây dựng và phát huylối sống "Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người", có ý thứctự trọng, tự chủ, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, sống và làmviệc theo Hiến pháp và pháp luật, phù hợp thuần phong mỹ tục, truyền thống củangười Việt Nam.

Tăng cường quản lý vănhoá, thông tin, kịp thời ngăn chặn các sản phẩm văn hoá độc hại, thông tin sai tráitác động đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của thế hệ trẻ, nhất là qua các trangmạng xã hội, trang web phản động, đồi truỵ. Có cơ chế khuyến khích, tạo điềukiện để các cơ quan văn hoá, văn học nghệ thuật, xuất bản, báo chí sáng tác vàphổ biến tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, góp phần định hướng,giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ. Khai thác,phát huy hiệu quả các thiết chế và sản phẩm văn hoá hiện có; đầu tư xây dựngcác thiết chế văn hoá mới; phát triển các loại hình giải trí lành mạnh cho thanhthiếu nhi. Xây dựng môi trường văn hoá công sở; khu dân cư tiên tiến; làng, xã,gia đình văn hoá.

Từng bước tăng ngânsách đầu tư cho sự nghiệp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống vănhoá cho thế hệ trẻ. Ưu tiên bố trí quỹ đất và kinh phí để xây dựng trường học,công trình phúc lợi, vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi.

Tập trung giải quyếtcác vấn đề xã hội bức xúc, tạo chuyển biến trong phòng, chống tội phạm và tệnạn xã hội (nhất là ma tuý, mại dâm, mê tín dị đoan), an toàn giao thông, bảovệ môi trường sống, bảo đảm cho thế hệ trẻ được an toàn trong cuộc sống, họctập, vui chơi.

3- Tăng cường phốihợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, giữa các ban, ngành, đoàn thể trongcông tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ

Đề cao vai trò, trách nhiệmcủa gia đình trong việc nuôi dưỡng, giáo dục và bảo vệ thanh thiếu nhi; cùngvới nhà trường giáo dục hình thành nhân cách và trang bị kiến thức, kỹ năng cầnthiết cho thế hệ trẻ phát triển toàn diện. Xây dựng và nhân rộng các mô hìnhgia đình văn hoá, ông bà, cha mẹ, anh chị mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồnghoà thuận, gia đình đoàn kết, thương yêu nhau, bảo vệ cái tốt, cái đúng, chốnglại cái xấu, cái ác.

Xây dựng trường họcthực sự trở thành trung tâm văn hoá, giáo dục, rèn luyện thanh thiếu nhi; kếthợp hài hoà giữa học chính khoá và ngoại khoá, qua đó góp phần hình thành lýtưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ. Tạo điều kiện để cáctổ chức Đoàn, Hội, Đội trong trường học phát huy vai trò, ảnh hưởng và tích cựctham gia quá trình giáo dục toàn diện học sinh, sinh viên.

Tiếp tục đổi mới, nângcao chất lượng giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị, đạo đức, bảo đảmthực chất, giúp thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc, toàn diện về chủ nghĩa Mác - Lênin,tư tưởng Hồ Chí Minh, sống có văn hoá, nghĩa tình, phấn đấu thực hiện mục tiêu"độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội", bồi đắp lòng yêunước, tinh thần tự cường dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và conđường phát triển đất nước.

Nâng cao chất lượng, hiệuquả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", cácphong trào thi đua yêu nước; tạo điều kiện thuận lợi để thanh thiếu nhi thamgia các hoạt động thực tiễn, qua đó rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.

4- Đổi mới nộidung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn Thanh niên Cộngsản Hồ Chí Minh và các tổ chức của thanh thiếu nhi

Tăng cường giáo dục chínhtrị cho thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, với sự tham gia,phối hợp có trách nhiệm của nhà trường, gia đình, đoàn thể và toàn xã hội. Thườngxuyên trao đổi, đối thoại với thế hệ trẻ, kịp thời nắm bắt, dự báo tình hình tưtưởng, định hướng dư luận xã hội trong thanh thiếu nhi, nhất là ở các thành phốlớn và địa bàn nhạy cảm. Kịp thời đấu tranh, phê phán, uốn nắn nhận thức lệchlạc, biểu hiện sai trái trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Đề cao vai trò nêugương của cán bộ Đoàn, Hội, Đội, nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với đẩy mạnhviệc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần tựhọc tập, rèn luyện, phấn đấu trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Tổ chức Đoàn, Hội, Độichủ động phối hợp với nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục lý tưởngcách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ. Xây dựng, củng cố và pháthuy vai trò của hệ thống các nhà văn hoá thanh thiếu nhi, trường đào tạo, báochí, xuất bản của Đoàn trong công tác này.

Chú trọng giáo dục lý tưởngcách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh thiếu nhi qua các phong tràohành động cách mạng của tuổi trẻ, qua đó, vừa làm công tác giáo dục, vừa pháthuy vai trò của lớp trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng,an ninh; đồng thời, tăng cường khả năng đoàn kết, tập hợp thanh thiếu nhi vàotổ chức.

Đẩy mạnh công tácnghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về công tác giáo dục của Đoàn; tiến hànhđổi mới nội dung, chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội,Đội phù hợp với yêu cầu, tình hình mới.

Nâng cao chất lượngđoàn viên và công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

5- Tổ chức thực hiện

Cấp uỷ, tổ chức đảng, chínhquyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp có biện pháp cụ thể, thiết thựcthực hiện Chỉ thị này.

Đảng đoàn Quốc hội,Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo việc thể chế hoá, xây dựng các đề án, chương trìnhthực hiện Chỉ thị.

Ban Tuyên giáo Trung ương,Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Vănhoá, Thể thao và Du lịch chủ động phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộngsản Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện Chỉ thị này.

Ban Tuyên giáo Trung ươngchủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và cácbộ, ngành liên quan đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Chỉ thị, định kỳ báo cáoBan Bí thư.

T/M BAN BÍ THƯ
Lê Hồng Anh