ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 42/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 1984

CHỈ THỊ

VỀVIỆC ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG CÁC ĐOÀN VĂN NGHỆ CHUYÊN NGHIỆP CỦA CÁC QUẬN, HUYỆN

Hiện nay một số quận, huyện lậpra các “đoàn văn công”, “đoàn cải lương”, “câu lạc bộ dân ca”, “câu lạc bộ sânkhấu”… trên danh nghĩa là đơn vị văn nghệ không chuyên nhưng thực tế lại hoạtđộng theo lối chuyên nghiệp : người biểu diễn thoát ly công việc sản xuất vàcông tác tại địa phương ; tổ chức biểu diễn doanh thu và lưu diễn nhiều nơitrong và ngoài thành phố ; vở diễn thường vay mượn của các đoàn nghệ thuậtchuyên nghiệp, thậm chí sử dụng cả những vỡ diễn không rõ xuất xứ, có nội dungxấu thuộc diện cấm. Vì mục đích doanh thu nên đã xảy ra tình trạng lôi kéo nghệsĩ của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp bằng hợp đồng cao giá, thậm chí có nơithu nhận cả những người bị sa thải từ các tỉnh bạn. Điều sai trái nhất là hầuhết các đoàn “văn công” nói trên đều do tư nhân tổ chức núp dưới danh nghĩa cósự chủ trì hoăc bảo trợ của Phòng Văn hóa và Thông tin hoặc ủy ban Nhân dânquận, huyện.

Việc các quận, huyện tổ chức racác đơn vị văn hóa chuyên nghiệp là trái với quy định của Bộ Văn hóa, với chủtrương của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố. Việc làm đó thực tế đã gâynhiều tiêu cực, gây khó khăn cho việc quản lý trận địa văn hóa – văn nghệ củathành phố.

Để chấm dứt tình trạng trên, ủyban Nhân dân thành phố chỉ thị :

1. Các quận, huyện không được tổchức các đơn vị văn nghệ chuyên nghiệp. Nơi nào đã tổ chức các đoàn văn nghệhoạt động theo lối chuyên nghiệp như trên cần làm báo cáo kiểm điểm gởi về Ủyban Nhân dân thành phố, ra lệnh đình chỉ ngay hoạt động các đoàn đó. Chuyểnthành những đội văn nghệ không chuyên, hoạt động trong khuôn khổ nghệ thuậtquần chúng. Tuyệt đối cấm tư nhân mượn danh nghĩa có sự bảo trợ của Ủy ban Nhândân hoặc phòng Văn hóa và Thông tin quận, huyện để kinh doanh văn nghệ bất hợppháp, không cho phép bất cứ tổ chức văn nghệ nào không có giấy phép của Sở Vănhóa và Thông tin được nhập vào địa phương mình biểu diễn có doanh thu.

2. Sở Văn hóa và Thông tin cótrách nhiệm :

a) Khẩn trương xây dựng quy chếvề tổ chức và hoạt động của đơn vị văn nghệ không chuyên, trình Ủy ban Nhân dânthành phố duyệt và hướng dẫn các quận, huyện thực hiện.

b) Phối hợp với UBND các quận,huyện có kế hoạch tổ chức tốt việc đưa các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp củathành phố về biểu diễn thường xuyên phục vụ đồng bào các huyện ngoại thành, cácquận ven nội và những vùng tập trung nhân dân lao động.

c) Phối hợp với cac cơ quan chứcnăng tổ chức kiểm tra thường xuyên để kiến nghị kịp thời với UBND các quận,huyện hữu quan uốn nắn, khắc phục những sai phạm có thể xảy ra. Theo dõi pháthuy những nơi có những đơn vị văn nghệ không chuyên hoạt động tốt, tổ chức rútkinh nhiệm nhằm xây dựng mô hình văn nghệ quần chúng hoàn chỉnh để phổ biếnrộng rãi cho toàn thành.

Để cho sinh hoạt văn hóa – vănnghệ của thành phố ngày càng phát triển đúng hướng, lành mạnh, Ủy ban Nhân dânthành phố yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận, huyện và Sở Văn hóa và Thông tinchấp hành nghiêm chỉnh chỉ thị này có trách nhiệm đầy đủ đối với mọi hiện tượngtiêu cực về văn hóa – văn nghệ xảy ra tại địa phương mình và báo cáo cho Ủy banNhân dân thành phố biết kết quả thực hiện.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Võ Danh