CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 420-CT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 1991

CHỈ THỊ

VỀ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ ĐÀO TẠOSĨ QUAN DỰ BỊ TRONG HỌC SINH, SINH VIÊN

Thực hiện chủ trương của Đảng vàNhà nước ta, trong nhiều năm qua, công tác giáo dục quốc phòng và đào tạo sĩquan dự bị trong học sinh, sinh viên đã đạt được những kết quả nhất định, gópphần tích cực vào việc củng cố quốc phòng. Tuy nhiên, do nhận thức chưa đầy đủ,chương trình và nội dung giáo dục chưa phù hợp, phân công chỉ đạo chưa thật rõràng, điều kiện bảo đảm chưa tốt... cho nên chất lượng công tác này còn hạn chế.

Để thực hiện Luật nghĩa vụ quânsự và Luật về sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung vàcông bố ngày 2-1-1991; để thực hiện nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốcphòng - an ninh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong tình hình mới, Chủtịch Hội đồng Bộ trưởng chỉ thị:

1. Giáo dục quốc phòng và đàotạo sĩ quan dự bị là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược đào tạo con người mớilà nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ nói chung và cho học sinh, sinh viên lòng yêunước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể, tư duyvà kiến thức quân sự, chuẩn bị nhân lực và đào tạo nhân tài cho nhiệm vụ bảo vệTổ quốc.

- Giáo dục quốc phòng là yêu cầukhông thể thiếu trong chương trình ở các trường phổ thông trung học, dạy nghề,trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, kể cả quốc lập, dân lập và các loạihình đào tạo khác.

- Tiếp tục đào tạo có chọn lọccác sinh viên đại học có ngành nghề phù hợp với quốc phòng thành sĩ quan dự bịcủa các ngành kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ, để khi cần thì động viên phục vụnhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhiệmvụ trực tiếp chỉ đạo và quản lý công tác giáo dục quốc phòng và đào tạo sĩ quandự bị trong hệ thống giáo dục quốc dân. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm cùng BộGiáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện. Hai Bộ cần củng cố tổ chức hiện có đểquản lý, chỉ đạo điều hành công tác này.

2. Trên tinh thần tích cực đổimới, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Quốc phòng cần sớm tổng kết; cải tiến lớn vềchương trình, nội dung phương pháp giáo dục quốc phòng và đào tạo sĩ quan dự bịnhằm nâng cao chất lượng và khắc phục tình trạng hình thức, kém hiệu quả.

Cần chú ý nâng cao chất lượngđội ngũ giáo viên quân sự; xây dựng hệ thống tài liệu, giáo trình; bảo đảm cơsở vật chất, trang bị huấn luyện, học cụ quân sự chuyên dùng và các mặt bảo đảmkhác; áp dụng phương thức lồng ghép một số nội dung quân sự vào những môn họcphù hợp của các trường; tổ chức cho học viên được học tập tại các trung tâmhuấn luyện quân sự hoặc đơn vị, nhà trường quân đội để nâng cao năng lực thựchành.

3. Bộ Tài chính, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Ban Tổ chức và Cán bộ của Chính phủ cùng với Bộ Giáo dụcvà Đào tạo và Bộ Quốc phòng bàn bạc thống nhất để ban hành các chế độ, chínhsách cần thiết, bảo đảm cho công tác này được thực hiện tốt. Kinh phí giáo dụcquốc phòng được tính vào ngân sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kinh phí đào tạosĩ quan dự bị được tính vào ngân sách của Bộ Quốc phòng. Những nội dung cụ thểkhác, các Bộ có liên quan ra thông tư hướng dẫn thực hiện.

4. Bộ trưởng các Bộ Giáo dục vàĐào tạo, Quốc phòng, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Tổ chứcvà Cán bộ của Chính phủ, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Thủ trưởng các ngành có liênquan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

Phan Văn Khải

(Đã ký)