BNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4211/CT-BNN-TY

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2015

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNGTÁC QUẢN LÝ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM VÀPHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT.

Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt củaChính phủ, công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm đã có những chuyển biếntích cực như thực hiện tốt công tác quy hoạch, nâng cấp cơ sở giết mổ, tăng cườngkiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ. Tuy nhiên, việc quản lý vệ sinh antoàn thực phẩm tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, đặc biệt tại các cơ sởgiết mổ nhỏ lẻ, chưa tốt; hiện tượng vận chuyển thịt gia súc, gia cầm bằng cácphương tiện và dụng cụ chứa đựng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn diễnra tại nhiều địa phương.

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là: (1)Chính quyền địa phương chưa thực hiện hoặc chưa triển khai thực hiện việc quyhoạch cơ sở giết mổ trên địa bàn, thiếu cơ chế chính sách hỗ trợ cụ thể về xâydựng mới hoặc nâng cấp các cơ sở giết mổ nằm trong quy hoạch (2) lực lượng cánbộ thực hiện kiểm soát giết mổ tại các địa phương còn thiếu, trong khi số lượngđiểm giết mổ nhỏ lẻ quá nhiều; (3) sự phối hợp giữa các lực lượng chức năngtrong công tác quản lý hoạt động giết mổ, kiểm soát việc vận chuyển sản phẩm độngvật dùng làm thực phẩm chưa chặt chẽ; (4) ý thức chấp hành pháp luật của người thamgia giết mổ, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật chưa tốt; công tác thôngtin, tuyên truyền đối với người kinh doanh và tiêu dùng về vệ sinh an toàn thựcphẩm chưa hiệu quả; (5) cán bộ thú y chưa thực hiện nghiêm chỉnh các văn bảnquy phạm pháp luật về kiểm dịch vận chuyển, quy trình kiểm soát giết mổ động vật;(6) công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ thực hiện kiểm soát giết mổ tại các địaphương chưa được quan tâm đúng mực.

Để tăng cường công tác quản lý hoạt động giết mổ, vậnchuyển động vật và sản phẩm động vật bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, Bộ trưởngBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương và các đơn vị thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần quyếtliệt trong chỉ đạo điều hành, thực hiện đầy đủ, có kết quả các giải pháp, trongđó tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

1. Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Triển khai thực hiện việc quy hoạch cơ sở giết mổgia súc, gia cầm trên địa bàn; rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch cơ sở giết mổchưa hợp lý; ban hành chính sách hỗ trợ cụthể về xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp các cơ sở giết mổ nằm trong quy hoạch;

b) Chỉ đạo và giao UBND huyện xác định lộ trình từngbước đình chỉ hoạt động của các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm không đảm bảocác yêu cầu vệ sinh ATTP theo quy định;chỉ đạo UBND xã quản lý chặt chẽ việc chấp hành vệ sinh thú y, an toàn thực phẩmvà vệ sinh môi trường tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, xử lý triệtđể các cơ sở vi phạm theo quy định;

c) Chỉ đạo các lực lượng Công an, Quản lý thị trườngphối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên ngành thú y kiểm tra, xử lý theo quy địnhhiện hành các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động giết mổ động vật không đảmbảo vệ sinh an toàn thực phẩm; vi phạm về yêu cầu vệ sinh thú y đối với phươngtiện vận chuyển sản phẩm động vật tươi sống, sơ chế dùng làm thực phẩm đã đượcBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại Thông tư số 30/2012/TT-BNNPTNTngày 03 tháng 7 năm 2012 (QCVN 01-100: 2012/BNNPTNT ); kiểm tra, chấn chỉnh cáchành vi vi phạm liên quan tới đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong khâu bánlẻ sản phẩm động vật tươi sống tại các chợ ở khu vực đô thị và nông thôn;

d) Chỉ đạo các đơn vị chức năng tại địa phương tổchức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật tới người tham gia giếtmổ động vật, vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm; tuyên truyền để ngườikinh doanh và người tiêu dùng có thói quen sử dụng thịt gia súc, gia cầm đượccung cấp từ các cơ sở giết mổ có kiểm soát của cơ quan chuyên ngành Thú y.

đ) Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônchỉ đạo cơ quan chuyên ngành thú y địa phương tăng cường công tác kiểm soát giếtmổ, thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ ở địaphương theo Quyết định 87/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn; kiểm tra định kỳ các cơ sở giết mổ động vậttrên địa bàn và tổ chức tái kiểm tra 100% cơ sở giết mổ động vật loại C theoThông tư 45/2015/TT-BNNPTNT (thay thế Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT ); đề xuất vớiChính quyền địa phương, kiên quyết đóng cửa các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầmxếp loại C.

2. Cục Thú y:

a) Chủ trì xây dựng, trình ban hành và tổ chức hướngdẫn thực hiện các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch đào tạo, tập huấn về kiểmsoát giết mổ động vật và về công tác kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh thú y việc vậnchuyển sản phẩm động vật dùng làm thực phẩm;

b) Rà soát và đề xuất xây dựng các văn bản quy phạmpháp luật về quản lý giết mổ gia súc, gia cầm bảo đảm vệ sinh thú y, ATTP;

c) Tăng cường tập huấn nâng cao kiến thức cho cán bộthú y thực hiện công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y và kiểm soátvận chuyển động vật, sản phẩm động vật.

Đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạocác đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị này và thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình chỉ đạo nếu có vướng mắc, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương thông báo với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp xửlý kịp thời./.

Nơi nhận:
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Thú y; các Cơ quan Thú y vùng;
- Sở NN&PTNT, CCTY các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TY.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát