THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 425-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 1977

CHỈ THỊ

VỀVIỆC PHÁT TRIỂN PHONG TRÀO NHÂN DÂN TRỒNG CÂY PHÂN TÁN

Trong những năm trước đây, hưởngứng phong trào Tết trồng cây do Hồ Chủ tịch phát động, phong trào nhân dântrồng cây phân tán đã phát triển mạnh mẽ. Ở đồng bằng và trung du thuộc cáctỉnh miền Bắc, nhân dân ta trồng được hàng trăm triệu cây các loại. Kết quả trồngcây đã đem lại hiệu quả rất to lớn: cung cấp tại chỗ tre, gỗ làm nhà ở, trườnghọc, bệnh xá, chuồng trại cho chăn nuôi, chất đốt cho sinh hoạt, đời sống vàsản xuất, góp phần tích cực vào việc xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật chocác hợp tác xã…, thiết thực phục vụ sản xuất, xây dựng và quốc phòng.

Nhưng phong trào trồng cây phântán còn tồn tại nhiều nhược điểm: chưa đều khắp, thiếu liên tục; một số tỉnhmiền núi còn rất yếu. Cho đến nay việc trồng cây chắn gió, chống cát bay, trồngcây ven đường cái, trồng tre ven đê… ở một số tỉnh vẫn chưa hoàn thành.

Từ năm 1970 đến nay, nhiệm vụnhân dân trồng cây phân tán không được ghi thành chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước;nhiều địa phương còn coi nhẹ, chưa quan tâm tổ chức chỉ đạo thực hiện chặt chẽnên phong trào này có chiều hướng sút kém hơn trước.

Để khắc phục những thiếu sóttrên đây, nhằm đưa phong trào nhân dân trồng cây phân tán trong cả nước pháttriển mạnh mẽ, vững chắc và liên tục.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cácngành, các địa phương khẩn trương thi hành những việc cụ thể sau đây:

1. Chỉ tiêu nhân dân trồng câyphân tán phải ghi vào kế hoạch Nhà nước hàng năm thành chỉ tiêu pháp lệnh vàphải được thực hiện nghiêm chỉnh.

Hàng năm, Ủy ban Kế hoạch Nhànước phải ghi nhiệm vụ nhân dân trồng cây phân tán thành chỉ tiêu kế hoạch củaNhà nước giao cho các địa phương. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương phải coi đó là chỉ tiêu pháp lệnh và phải trực tiếp tổ chứcchỉ đạo thực hiện, bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đó.

2. Trợ cấp cho phong trào nhândân trồng cây phân tán.

Việc trồng cây phân tán là nhiệmvụ của toàn dân, chủ yếu do dân tự làm, Nhà nước chỉ hỗ trợ một số khoản chithật cần thiết tùy theo từng loại cây và điều kiện gây trồng ở mỗi vùng, mỗiđịa phương trong một số năm đầu, khi ngân sách xã hoặc hợp tác xã đã có thunhập do kết quả trồng cây đem lại thì xã, hợp tác xã phải sử dụng một phần sốtiền đã thu được để thực hiện việc trồng cây cho các lần sau.

Nguồn kinh phí được chi do ngânsách địa phương phương cấp phát, nếu ngân sách địa phương có khó khăn, ngănsách trung ương sẽ trợ cấp cân đối.

Bộ Tài chính cùng Bộ Lâm nghiệphướng dẫn cụ thể cho các địa phương về các khoản chi, mức chi, lập và chấp hànhchế độ dự toán, quyết toán nhằm quản lý chặt chẽ việc sử dụng đúng mục đích cáckhoản trợ cấp này.

3. Sử dụng sản phẩm của phongtrào nhân dân trồng cây đem lại

Sản phẩm cây trồng thu được phảisử dụng đúng mục đích, ưu tiên phục vụ yêu cầu xây dựng, sản xuất của hợp tácxã và giải quyết cho nhu cầu đời sống nhân dân. Nếu còn thừa thì bán cho Nhànước theo thể lệ, chế độ đã quy định. Nghiêm cấm việc mua đi bán lại hoặc lợidụng kinh doanh gây khó khăn cho việc quản lý thị trường và quản lý vật tư củaNhà nước.

Bộ Lâm nghiệp phải có kế hoạchhướng dẫn và đề ra những quy định cụ thể giúp cho các địa phương thực hiện;giúp đỡ Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố củng cố và tăng cường hệ thống tổchức chỉ đạo công tác trồng cây nhân dân ở huyện và tỉnh; thường xuyên theo dõiđôn đốc làm cho phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, tránh hìnhthức phô trương, lãng phí, tốn công mất của vô ích.

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Võ Chí Công